MVX-projekt: Föråldrade spaningsplanen måste ersättas

Gränsbevakningsväsendet planerar att ersätta föråldrade Dornier 228 -spaningsplanen som skaffades 1995. 

Anskaffningen av nya kombinationsflygplan är ytterst viktig för att trygga Finlands säkerhet och fullgöra Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter.

Finlands marina verksamhetsmiljö är krävande. Det smala och grunda Östersjön är ett av världens livligast trafikerade hav med en känslig havsnatur. Tillbud inträffar ständigt i Finlands havsområden och det finns hela tiden en risk för allvarliga olyckor. Gränsbevakningsväsendet måste kunna upprätthålla beredskap att hantera miljö- och storolyckor, upptäcka miljöskador samt övervaka Finlands gränser och territoriella integritet.

I uppgifter som gäller den marina säkerheten grundar sig verksamheten till en betydande del på att prestationsdugliga och moderna luft- och bevakningsfartyg används. Till flygplanens viktigaste uppgifter hör gränsövervakning till havs och på land, spaning och räddning, identifiering av fartyg som rör sig på Östersjön, samt avslöjning och bekämpning av miljöskador till havs. Dessutom deltar flygplanen i övervakningen av Finlands territoriella integritet och stöder miljömyndigheterna i uppföljningen av Östersjöns tillstånd. Med Gränsbevakningsväsendets flygplan tryggas hela Finlands säkerheten varje dag.

Gränsbevakningsväsendets flygplan deltar också i det viktiga internationella gräns- och miljösäkerhetssamarbetet som är förpliktande för Finland. På Medelhavet deltar flygplan i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex operationer, där spaningsplansbesättningens uppgift har varit att avslöja olaglig inresa samt utföra andra kustbevakningsuppgifter, till exempel miljö- och fiskeövervakning samt bekämpning av gränsöverskridande brottslighet. Dessutom uppfyller Finland sina HELCOM-förpliktelser med Gränsbevakningsväsendets flygplan, som deltar i HELCOMs (Konventionen om skydd av Östersjöområdets, Helsingforskonventionen) spaningsoperationer och övningar.

− Under de senaste åren har förändringarna i den internationella säkerhetsmiljön varit överraskande. Förändringarna framhäver behovet att upprätthålla en trovärdig och självständig funktionsförmåga av flygplan i Finland, oavsett om det är fråga om gränssäkerhet, bekämpning av miljöolyckor på havet, kontroll av pandemisituationen eller militärt försvar, konstaterar projektledaren, brigadgeneral Jari Tolppanen.

MVX-projektet som bereder anskaffningen av flygplanen

De nuvarande Dornier 228 -spaningsplanen närmar sig slutet av sin livscykel och det blir allt svårare att underhålla dem. Servicebehovet ökar och flygplanet som ska underhållas är ur bruk under servicetiden. Anskaffningen av nya kombinationsflygplan i tid är alltså nödvändig.

De nya kombinationsflygplanen kan flyga längre sträckor, och de har bättre transportkapacitet och mer avancerade tekniska system. En sådan här mångsidigt användbar och flexibel 'schweizisk fällkniv' är en praktisk och kostnadseffektiv lösning. Endast ett bemannat flygplan kan klara av de varierande uppgifterna i Finlands krävande förhållanden, och det är också det mest kostnadseffektiva luftfartyget och den mest praktiska lösningen för övervaknings- och spaningsuppgifter.

Att Gränsbevakningsväsendets föråldrade Dornier 228-spaningsgplan ska ersättas har tagits med i Sanna Marins regeringsprogram. Målet med Gränsbevakningsväsendets MVX-projekt är att Dornier 228-planen ersätts senast 2025. Potentiella flygplansleverantörer kartlades under 2020 inom ramen för MVX-projektets förfarande för begäran om information som bereder anskaffningen av flygplanen. Gränsbevakningsväsendet har beredskap att förlänga MVX-projektet genast efter en beställningsfullmakt.

          
          
          
          
          
          
          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           Gränsbevakningsflygplanet kurvor i himlen
          
          
          
          
          
          
          
 

Yhteisön todentama ‑kuvake