MVX-projektet

Flygplan över ett skogbevuxet sjölandskap.

Finlands säkerhetsmiljö har förändrats grundligt. Riskerna i Gränsbevakningsväsendets verksamhetsmiljö har ökat. Gränsbevakningsväsendet är berett att hantera störningar i gränssäkerheten både på land och till havs, sköta olyckor till havs och övervaka Finlands territoriella integritet.

De nuvarande Dornier 228-spaningsplanen som togs i bruk 1995 närmar sig slutet av sin livscykel och det blir allt svårare att underhålla dem. Gränsbevakningsväsendet ersätter Dornier-planen med två nya kombinationsflygplan. Gränsbevakningsväsendet har utrett att endast ett bemannat flygplan kan klara av de varierande uppgifterna i Finlands krävande förhållanden. En mångsidig och anpassningsbar lösning är både operativt praktisk och kostnadseffektiv.

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränssäkerheten i Finland och Gränsbevakningsväsendets flygplan är livsviktiga vid övervakningen av Finlands långa land- och sjögränser. Flygplanens viktigaste uppgifter är övervakning av land- och havsgränser, spaning och räddning, identifiering av fartyg som rör sig på Östersjön samt avslöjande av miljöskador till havs och ledning av operationer för bekämpning av dem. Dessutom deltar man med flygplanen i övervakningen av Finlands territoriella integritet och stöder andra myndigheter i uppföljningen av Östersjöns tillstånd. 

Gränsbevakningsväsendets flygplan deltar också i det internationella samarbetet som är förpliktande för Finland. Dessutom uppfyller Gränsbevakningsväsendets flygplansövervakning de skyldigheter i fråga om miljöövervakning som förutsätts i konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (HELCOM).

Genom anskaffningen av nya kombinationsflygplan eftersträvas följande förbättringar av de nuvarande flygplanens prestanda

  • betydande förbättring av verksamhetstiden och därmed täckning av större områden för övervakning samt säkerställande av en långvarigare funktionsförmåga i uppgifter som gäller bekämpning av miljöskador,
  • tekniska övervakningssensorer med högre prestanda,
  • större transportkapacitet och
  • utnyttjande av den nyaste teknologin och mer avancerade tekniska system, inklusive dataöverföring i realtid och med kryptering.

Nya kombinationsflygplan med högre prestanda förbättrar avsevärt Finlands gränssäkerhet och övervakningen av den territoriella integriteten.

Regeringen har anvisat Gränsbevakningsväsendet finansiering för ersättning av spaningsflygplanen

I MVX-projektets förfarande för begäran om information kartlades under 2020 potentiella flygplansleverantörer och i april 2022 skickades en ny preciserad begäran om information. Vid ramförhandlingarna 5.4.2022 beslöt regeringen att avsätta 163 miljoner euro för anskaffning av kombinationsflygplan som ersätter Dornier 228-spaningsplanen. Sierra Nevada Corporation har valts som leverantör av följande övervakningsflygplan för Gränsbevakningsväsendet. Upphandlingen omfattar två flygplanslösningar baserade på Bombardiers Challenger 650 affärsjet, som Sierra Nevada Corporation kommer att modifiera för att passa Gränsbevakningsväsendets operativa behov. Leveransavtalet undertecknades i Helsingfors den 27 juni 2024. Planen kommer att tas i bruk under åren 2026 och 2027.

 
Vad betyder MVX?

  • Gränsbevakningsväsendets föregångare Sjöbevakningsväsendets flygverksamhet inleddes 14.8.1930 med flygplanet VL Sääski II.
  • Flygplanet fick i civilregistret beteckningen OH-MVA.
  • Nästan alla Gränsbevakningsflygplan har sedan dess registrerats i alfabetisk ordning.
  • De nuvarande Dornier-planen är OH-MVN och OH-MVO, det vill säga "Mike Victor November" och "Mike Victor Oscar".
  • Det första nya planet som tas i bruk ska betecknas OH-MVX och dess systerplan OH-MVY.