Annonser och kungörelser publiceras på Gränsbevakningsväsendets webbplats på finska och svenska.

Vid behov eller om lagen kräver det, publiceras annonsen eller kungörelsen också i en tidning eller på annat sätt.