Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (1171/2022, visselblåsarlagen) trädde ikraft den 1 januari 2023. Genom denna lag genomförs Europeiska unionens visselblåsardirektiv. Dess syfte är att skapa ett effektivt skydd för oegentligheter rapporterande personer, som i arbetsrelaterat sammanhang upptäcker överträdelser av EU-rätten eller den nationella lagstiftningen till exempel i samband med offentliga upphandlingar, finansiella tjänster, livsmedelssäkerhet eller konsumentskydd.

Rapporteringskanaler

Endast anställda vid Gränsbevakningsväsendet har tillgång till Gränsbevakningsväsendets interna rapporteringskanal. Övriga personer, såsom pensionerade tjänstemän eller anställda hos samarbetspartner kan lämna in en rapport gällande Gränsbevakningsväsendets verksamhet om något som de upptäckt i sitt arbete och som omfattas av visselblåsarlagens tillämpningsområde till justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal, varifrån den vidarebefordras till Gränsbevakningsväsendet för handläggning. Information om den externa rapporteringskanalen finns på justitiekanslersämbetets hemsida

Skydd för rapporterande personer | Justitiekanslern i statsrådet (oikeuskansleri.fi)

En rapport till den externa rapporteringskanalen kan lämnas in per e-post eller muntligt utöver den elektroniska blanketten på justitiekanslersämbetets hemsida. Kontaktuppgifterna och anvisningarna samt förutsättningarna för att lämna in en rapport finns på sidan

Hur rapporterar man? | Justitiekanslern i statsrådet (oikeuskansleri.fi)

Hurdana oegentligheter kan man rapportera om?

Visselblåsarlagen tillämpas för att skydda sådana personer, som rapporterar om överträdelser av EU-rätten eller den nationella genomförandelagstiftningen eller annan nationell lagstiftning enligt vad som avses i visselblåsardirektivets bilaga inom följande lagstiftningsområden:

 1. offentlig upphandling, med undantag för sådan som gäller försvar och säkerhet;
 2. finansiella tjänster, produkter och marknader;
 3. förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism;
 4. produktsäkerhet och produktöverensstämmelse;
 5. transportsäkerhet;
 6. miljöskydd;
 7. strål- och kärnsäkerhet;
 8. livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande;
 9. folkhälsa enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt;
 10. konsumentskydd;
 11. skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Lagen tillämpas i ovannämnda ärenden på gärningar eller försummelser som:

 1. är straffbara;
 2. kan leda till påföljdsavgift, eller
 3. allvarligt kan äventyra tillgodoseendet av allmänintresset.

Den rapporterande behöver inte framlägga bevis till stöd av den misstänkta oegentligheten, men rapporterna ska lämnas in ärligt och i god tro. Den rapporterande kan bes om ytterligare information för att utreda ärendet.

Avsiktlig inlämnande av ogrundad rapport är straffbart i enlighet med 36 § i visselblåsarlagen. Dessutom kan en som lämnar in en ogrundad rapport göra sig skyldig till bland annat falsk angivelse i enlighet med 15 kap. 6 § eller spridande av information som kränker privatlivet i enlighet med 24 kap. 8 § i strafflagen. 

Till den centraliserade externa rapporteringskanalen kan inte lämnas in en anonym rapport (19 § 4 mom. i visselblåsarlagen).