Gränsbevakningssektionen verkar i huvudsak inom kommunerna vid gränsen: Kides, Tohmajärvi, Joensuu, Ilomants och Lieksa.

Norra Karelens gränsbevakningssektion har ett verksamhetsområde som omfattar landskapen Norra Karelen och Norra Savolax. Verksamhetsområdet omfattar samtidigt både nödcentralskretsen och polisinrättningen i Östra Finland. Gränssträckan som övervakas är sammanlagt 304 kilometer, varav nästan 90 kilometer är vattenavsnitt. Vattenavsnittet av gränsen omfattar utöver större vattendrag även bäckar.

Gränssträckan som övervakas sträcker sig från gränsen mellan Södra Finlands län och Östra Finlands län till Lieksa stads norra gräns. Den östligaste punkten i Finland och kontinentala EU ligger i ett område som övervakas av gränsbevakningen, på ön Virmajärvi i Ilomants kommun.

Hiienvaara skjutområde som används av Norra Karelens gränsbevakningssektion ligger i Ilomants kommun. Medan övningar pågår är vistelse på området begränsat.

Organisation

Norra Karelens gränsbevakningssektion leds av en kommendör, som basar för en stab som leds av en biträdande kommendör samt gränsbevakningsstationerna, gränskontrollstationen och Gränsjägarkompaniet som leds av vaktchefer. Det finns tre gränsbevakningsstationer: Tohmajärvi, Ilomants och Lieksa. Niirala gränskontrollstation ansvarar för gränskontrollerna vid Niirala gränsövergångsställe.

Staben

Staben för gränsbevakningssektionen bistår kommendören i ledningen och förvaltningen av gränsbevakningssektionen, sköter planeringen och utfärdandet av order enligt fattade beslut samt övervakar och stöder enheterna i fullgörandet av deras uppgifter. Staben för gränsbevakningssektionen håller staben för Gränsbevakningsväsendet underrättad om läget vid gränsen samt håller kontakt med andra myndigheter och sammanslutningar inom sitt verksamhetsområde. Till staben hör en personalbyrå, en gränsbyrå och en ledningscentral som leds av biträdande kommendören.

Gränsbyrån ansvarar för operativa ärenden och sköter lagstadgade uppgifter, såsom gränsövervakning, gränskontroller, räddningsverksamhet och militärt försvar samt ärenden som gäller internationellt samarbete.

Personalbyrån ansvarar för stödfunktioner som hänför sig till ärenden med anknytning till personal och värnpliktiga samt kommunikation.

Ledningscentralen ansvarar för ledning av gränsbevakningssektionens operativa fältverksamhet.

Gränsjägarkompaniet

Gränsjägarkompaniet ger värnpliktiga som fullgör sin beväringstjänst militärutbildning och deltar vid behov i skötseln av Gränsbevakningsväsendets övriga lagstadgade uppgifter. Chefen för gränsjägarkompaniet leder kompaniet och ansvarar för enhetens utbildning, beredskap och förvaltning.

Gränsbevakningsstationer

Gränsbevakningsstationerna ansvarar för verksamheten på lokal nivå, även i enlighet med de principer som kommendören och staben har godkänt.