Projektet FINCISE2.0 (Övervakning 4) introducerar de informationstjänster som tillhandahålls via den gemensamma europeiska miljön för informationsutbyte i anslutning till övervakning av havsområden (CISE)  

Ett av de centrala målen för EU:s integrerade havspolitik är att förbättra informationsutbytet som gäller övervakning av havsområden. Finland har i många år aktivt deltagit i utvecklingen av informationsutbytet om övervakning av havsområdena både inom EU och på nationell nivå inom ramen för myndighetssamarbetet.  

EU:s gemensamma miljö för informationsutbyte i anslutning till övervakning av havsområden (Common Information Sharing Environment, CISE) är ett frivilligt, samarbetsbaserat initiativ inom Europeiska unionen. Målet är att främja utbytet av övervakningsdata och därigenom främja effektiviteten, kvaliteten, reaktionsförmågan och samordningen av EU:s övervakningsåtgärder i havsområdena. Med hjälp av ett bättre informationsutbyte kan samarbetet mellan myndigheterna intensifieras och överlappande datainsamling samt överlappande investeringar kan undvikas. 

CISE logotyp.

Gränsbevakningsväsendets projekt FINCISE2.0 (Övervakning 4) har beviljats finansiering på 500 000 euro från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för att utveckla miljön för informationsutbyte i anslutning till övervakning av havsområdena. Projektet pågår från den 1 september 2020 till den 31 augusti 2022. Projektet leds av Gränsbevakningsväsendet i samarbete med andra marina METO-myndigheter. Till projektets samarbetspartner hör dessutom andra nationella myndighetsaktörer som eventuellt är intresserade av att ta emot lägesbilden av övervakningen av havsområdena. 

Syftet med projektet är att tekniskt ansluta sig till och börja använda informationstjänster som tillhandahålls via CISE samt att hjälpa andra behöriga myndigheter att använda informationstjänsterna. Målet är att i det operativa arbetet börja använda den testmiljö för informationsutbyte som fastställts och genomförts inom ramen för projektet EUCISE2020. Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA ansvarar 2019–2021 för övergångsfasen före verkställandet i hela Europa. Projektet för lanseringen av miljön i Finland samordnas med övergångsfasen som leds av EMSA. 

Åtgärderna inom projektet FINCISE2.0 (Övervakning 4) består av tre helheter:   

  1. Den systemtekniska helheten: den gemensamma miljön för informationsutbyte i anslutning till övervakningen av havsområdena CISE börjar användas i det operativa arbetet. 
  2. Deltagande i arbetet under Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA:s övergångsperiod och nationell samordnande av samarbetet. 
  3. Utredning av andra övervakningsmyndigheters behov av information om läget i havsområdena och stöd av introduktionen av CISE:s och METO:s informationstjänster. 

Tilläggsinformation:  

  • Gränssäkerhetsexpert, kommendörkapten Mikko Hirvi, mikko.hirvi(at)raja.fi
  • Projektledare Heikki Kontro, heikki.kontro(at)raja.fi
  • CISE(at)raja.fi 

Läs mer:

Logotyp. Europeiska havs- ovh fiskerifonden: Finlands operativa program 2014-2020.        EU flagga.