Gränsbevakningsväsendets mål är att främja jämställdhet och likabehandling som arbetsgivare och aktör inom den inre säkerheten i samhället.

Främjandet av jämställdhet och likabehandling är arbete som pågår hela tiden. Det förutsätter konkreta åtgärder samt utvärdering och granskning av åtgärdernas effektivitet. Syftet med Gränsbevakningsväsendets jämställdhets- och likabehandlingsplan är att säkerställa att hela organisationen har förståelse och kunskap att jämställt och på lika villkor behandla ämbetsverkets egen personal och dess kunder.

Det kan konstateras att de målen som fastställts i den förra planen har uppnåtts väl. Det har skett en tydlig positiv utveckling i frågor om jämställdhet och likabehandling. Stämningen inom arbetsenheterna och framför allt beträffande öppenheten i diskussionerna har förbättrats. Vår personal har en stark vilja och ett behov av att utveckla sin kunnighet.

I jämställdhets- och likabehandlingsplanen presenteras Gränsbevakningsväsendets åtgärder för åren 2024–2025 genom vilka jämställdhet och likabehandling ska främjas och hinder för dessas förverkligande identifieras.

  • Vi informerar systematiskt om jämställdhet och likabehandling
  • Vi fortsätter att förbättra balansen i könsfördelningen i militära tjänster
  • Vi beaktar språklagen och tillgänglighetskraven
  • Utbildning om trakasserier, diskriminering och osakligt bemötande ingår i introduktionen för nya tjänstemän
  • Enkäter som genomförs med personer som överskrider gränsen och personer som bor i gränsregionerna följs upp även i fråga om utvärdering av jämställdhets- och likabehandlingssituationen
  • Möjligheterna till anonym rekrytering och förutsättningarna för att erbjuda sysselsättningsmöjligheter för partiellt arbetsföra personer utreds
    Innehållet i Gränsbevakningsväsendets anvisningar och utbildning för utlänningsövervakning bedöms
  • Åtgärder kommer att vidtas för att göra det möjligt för kvinnor att utföra frivillig militärtjänst vid Lapplands gränsbevakningssektion
  • Vi deltar i uppdateringen av Försvarsmaktens allmänna tjänstereglemente.

Mera om temat: Gränsbevakningsväsendets jämställdhets- och likabehandlingsplan 2024–2025