Projektet Valvonta 2 reder ut och testar hur obemannade luftfartyg lämpar sig som sensoranordningar i uppdrag till havs

Inom ramen för projektet Valvonta 2 utreds och testas under åren 2018–2020 hur olika sensoranordningar försedda med ny övervakningsteknologi skulle lämpa sig för myndighetsarbete på norra Östersjön. Med en sensoranordning avses i projektet olika typer av obemannade luftfartyg.

Målet med projektet är att få en uppfattning om hur obemannade luftfartyg skulle fungera i mångsidiga och krävande myndighetsuppgifter till havs både nu och i framtiden. I testen testas endast sådana anordningar som kan förses med olika slags sensorer, till exempel kameror och optiska radarapparater. I projektet är målet att hitta en sensoranordning som tillgodoser olika myndigheters varierande behov på bästa möjliga sätt.

Obemannade luftfartyg och sjöbevakare på däcket.

Projektet främjar myndighetssamarbetet i uppdrag till havs. I projektet deltar förutom Gränsbevakningsväsendet även Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket, marinen, Tullen, Finlands miljöcentral, jord- och skogsbruksministeriet och Meteorologiska institutet. Myndigheterna är ense om att ett obemannat luftfartyg skulle kunna vara ett kostnadseffektivt verktyg som i väsentlig grad skulle effektivera den operativa funktionsförmågan.

Myndigheterna som deltar i projektet fastställde olika scenarier som ett obemannat luftfartyg bör klara av. Scenarierna omfattade övervakning av havs- och sjöområden, trafikleder och skärgårdsområden, undersökning och uppföljning av containrar, oljecisterner och övriga stationära objekt i hamnar samt skötseln av uppdrag i anslutning till miljöolyckor. Gemensamt för dessa scenarier är i synnerhet att de förutsätter en teknologi som är tillräckligt smidig och har en så lång aktionsperiod som möjligt.

Projektet Valvonta 2 leds av staben för Gränsbevakningsväsendet. Vid Gränsbevakningsväsendet stöder projektet även andra gränssäkerhetsprojekt som pågår eller snart ska inledas. Europeiska havs- och fiskerifonden finansierar projektet åren 2018–20 med sammanlagt cirka en miljon euro. Under finansieringsperioden 2014–2020 har Europeiska havs- och fiskerifonden två kärnområden som gäller Gränsbevakningsväsendets uppgifter: att främja en integrerad havspolitik och verkställandet av en gemensam fiskeripolitik. Syftet med finansieringen av havspolitiken är att främja havspolitikens slagkraft genom att rikta in finansieringen så att samarbetet mellan olika myndighetssektorer främjas.

Logotyp. Närings,- trafik- och miljöcentralen.          Logotyp. Europeiska havs-och fiskerifonden. Finlands operativa program 2014-2020.

 

EU flagga.