Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och hans föremål och fordon, samt hörande av personen. Gränskontrollen görs vid gränsövergångsstället eller, i syfte att trygga en smidig trafik eller av annan motiverad anledning, i ett fordon som används för allmän trafik eller på annat ställe.

Gränskontroller görs inte i den s.k. trafiken vid de inre gränserna, med vilket avses färdsel inom Schengen-området. Finland och de övriga nordiska länderna började tillämpa Schengen-regelverket 25.3.2001. De stater som har anslutit sig till Schengen-regelverket bedriver gemensam övervakning av den yttre gränsen.