Bilar registrerade i Ryssland kan inte längre komma in i Finland från och med 16.9.2023.

Lära sig mer: Ryskregistrerade bilar som befinner sig i Finland ska lämna landet senast 15 mars 2024 - Tull (tulli.fi)

Kundservice för privatpersoner - Tullen (tulli.fi)

Finland begränsar ryska medborgarnas inresa i icke-nödvändiga syften till Finland och i transitsyfte vidare till övriga Schengenområdet. Inresebegränsningarna som trädde i kraft 30.9.2022 har förlängts med statsrådets beslut den 6 juli 2023. Begränsningarna gäller tills vidare.

På denna sida anges riktgivande specialgrupperna, vars inresa med visering i princip inte begränsas.

Man kan anlända till Finland och resa vidare till ett annat EU- eller Schengenland då man reser med ett uppehållstillstånd i Finland, i en EU-medlemsstat, i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, eller om man reser med en visering för längre vistelse i ett Schengenland (D-visering).

Beslut om inresa fattas dock alltid från fall till fall i samband med gränskontrollen. Nekad inresa kan leda till återkallelse av visum. Gränsbevakningsväsendet beviljar inte förhandstillstånd för inresa i landet. 

Specialgrupper

En rysk medborgare kan anlända från Ryssland till Finland under de gällande inresebegränsningarna då inresevillkoren som föreskrivs i artikel 6 i kodexen om Schengengränserna uppfylls och personen tillhör någon av de följande grupperna:

  1. Familjemedlemmar av medborgare av Finland och av utlänningar som permanent bor i Finland
  2. Familjemedlemmar av medborgare av en medlemsstat i Europeiska unionen, av en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av Schweiz
  3. Arbete med visering
  4. Personalen inom transport- och logistiksektorn i sina arbetsuppgifter
  5. Affärsresenärer
  6. Studerande
  7. De som anländer till Finland för vård
  8. Ägare av en bostad eller en fastighet
  9. Personalen vid en diplomatisk eller konsulär beskickning
  10. Övriga särskilda orsaker (nödvändiga skäl)

 

1. Familjemedlemmar av medborgare av Finland och av utlänningar som permanent bor i Finland

Inresa från Ryssland till Finland är möjligt för familjemedlemmar av medborgare av Finland och familjemedlemmar av utlänningar som permanent bor i Finland (makar, föräldrar, farföräldrar/morföräldrar, barn, barnbarn och underhållsberättigade personer samt dom som är i ett etablerat parförhållande) i samband med inresa som riktas till Finland.

Inresa för familjemedlemmar i den utsträckning som anges i detta kapitel (1) är endast tillåtet i samband med resa till Finland.

Kraven i enlighet med 37 § i utlänningslagen (301/2004) tillämpas i tillämpliga delar i definitionen av en partner eller ett varaktigt partnerskap. Personer som lever i äktenskapsliknande förhållanden jämställs med makar oberoende av kön. Förutsättningen är, att personerna har bott tillsammans i minst två år. Två års boende förutsätts dock inte, om personerna gemensamt har vårdnaden om ett barn eller något annat vägande skäl. En familjemedlem till en finsk medborgare kan dock vara en familjemedlem till en finsk medborgare som antingen bor i Finland eller utomlands. Även en familjemedlem ska ha det resedokument som krävs och vid behov den visering som krävs.

Resenären ska vid gränskontroll bevisa ett godkänt familjeband. Även vårdnadshavaren eller förmyndaren till en person som står under vårdnad jämställs med en släkting i detta syfte. 

2. Familjemedlemmar av medborgare av en medlemsstat i Europeiska unionen, av en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av Schweiz

Inresa från Ryssland till Finland tillåts för familjemedlemmar av medborgare av en medlemsstat i Europeiska unionen, av medborgare av en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av schweiziska medborgare i enlighet med direktiven EG/2004/38.

Inresa av ryska medborgare tillåts, om de är familjemedlemmar av en unionsmedborgare som utövat sin rätt till fri rörlighet i enlighet med direktivet EG/2004/38. Direktivet är genomförd på nationell nivå med utlänningslagen.

Resenären ska i samband med gränskontrollen kunna bevisa sitt status som familjemedlem och då resenären reser ensam utan unionsmedborgaren ska denne kunna bevisa att han eller hon följer medborgaren i unionen som utövat sin rätt till fri rörlighet.

Det som har nämnts ovan om unionsmedborgare och deras familjemedlemmar tillämpas också på medborgare i medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och schweiziska medborgare samt deras familjemedlemmar.

Se även: 

3. Arbete med visering

Inresa från Ryssland till Finland är möjligt för personer, som kommer till Finland med visering för kortvarigt arbete på under 90 dygn.

Med visering som beviljats för säsongsarbete kan man resa till Finland för att uträtta arbetet som menas i viseringen. Innehavare av uppehållstillstånd för säsongsarbete kan resa till Finland på motsvarande sätt som innehavare av uppehållstillstånd.

I 81 b § i utlänningslagen bestäms grunderna för en utlännings rätt till att förvärvsarbeta och idka näring utan uppehållstillstånd. I alla de ovannämnda fallen ska personen vid gränskontrollen bevisa att syftet för inresa är arbete eller näringsverksamhet.

4. Personalen inom transport- och logistiksektorn i sina arbetsuppgifter

Inresa från Ryssland till Finland tillåts för personalen inom transport- och logistiksektorn när de reser till Finland i sina arbetsuppgifter.

 Personen som anländer till landet ska vara i sin arbetsuppgift eller på förflyttningsresa förknippad med sin arbetsuppgift (t.ex. sjöman på väg till sitt fartyg).

Genomfart via Finland till Schengenområdet endast med denna orsak godkänns inte, om det inte finns någon annan särskild orsak (se punkt 10).

Sjömäns besättningsbyte tillåts som en del av trafikens och logistikens transportpersonal, när besättningsbyte är en del av sjömannens arbetsuppgifter. Sjömäns rätt att gå i land som anges i utlänningslagen begränsas inte inom området för den ort där hamnen befinner sig.

5. Affärsresenärer

Inresa från Ryssland till Finland är möjligt för affärsresande, som har ett nödvändigt skäl till att resa till Finland på grund av affärsverksamhet som kräver personlig närvaro.

Genomfart via Finland till Schengenområdet endast med en orsak med anknytning till affärsresande godkänns inte, om det inte finns någon annan särskild orsak (se punkt 10).

Affärsresande som anländer med visering ska vid inresa bevisa förutsättningarna för affärsverksamhetsrelaterad inresa. Nödvändighet av inresa och orsaken som kräver personlig närvaro bedöms från fall till fall utifrån den utredning som erhållits i samband med gränskontrollen. Affärsmötets verklighet kan bevisas med ett kontrollsamtal eller på ett annat pålitligt sätt. 

6. Studerande

Inresa från Ryssland till Finland är möjligt för studerande, som anländer till Finland för korttidsvistelse (under 90 dygn) i syftet av studier som leder till en examen eller studier som tillhör en examen, inklusive deltagande i inträdesprov eller lämplighetsprövning. Det är också tillåtet att delta i ett obligatoriskt språkprov för studier som leder till en examen.

Medborgarinstitutets kurser eller motsvarande korta kurser som inte leder till en examen eller är en del av en examen utgör inte en grund att tillåta inresa med korttidsvisum.

Personen ska vid gränskontroll bevisa att inresan görs i syftet att studera med läroanstaltens inbjudan eller annan motsvarande dokument. Vid behov kontrolleras inbjudans verklighet med företrädaren av den som skickat inbjudan.

I princip ska studierätten vara i Finland.

7. De som anländer till Finland för vård

Inresa från Ryssland till Finland är möjligt för personer, vars inresegrund är en etablerad vårdrelation i en vårdanstalt som befinner sig i Finland.

Personen ska vid gränskontroll bevisa syftet med inresan. Vid behov kontrolleras vårdrelationen med företaget som erbjuder vården. Vårdrelationen ska i princip ha inletts innan ikraftträdelse av begränsningarna. Inresa tillåts inte ifall vårdrelationen inte är etablerad och det inte finns någon annan särskild orsak (se punkt 10).

8. Ägare av en bostad eller en fastighet

Inresa från Ryssland till Finland tillåts för personer, som äger en fastighet eller bostadsaktie och som har ägt fastigheten eller bostaden i Finland redan innan 30.9.2022, för den del som syftet med resan är bostadens eller fastighetens nödvändiga och brådskande service- eller vårdåtgärder som kräver ägarens personliga närvaro.

Ägarförhållandet ska ha börjat innan 30.9.2022 och den ska fortfarande vara i kraft.  

Personen ska motivera ägarförhållandet av bostaden eller fastigheten samt nödvändigheten av service- eller vårdåtgärderna, hur brådskande syftet som kräver personligt närvaro är samt anledningen till att personlig närvaro krävs. Dessa faktorer övervägs från fall till fall i samband med gränskontrollen. Inresa kan i princip tillåtas med ifrågavarande grunder för en person som angetts som ägare. Familjens eller ett sällskaps inresa för att uträtta service- och vårdåtgärder är inte tillåtet. 

9. Personalen vid en diplomatisk eller konsulär beskickning

Inresa från Ryssland till Finland är möjligt för till Finland ackrediterad eller av Ryska federationen ditskickad personal vid en diplomatisk eller konsulär beskickning samt för deras familjemedlemmar. I tillägg är det möjligt för diplomatiska kurirer samt personalen vid Ryska federationens diplomatiska eller konsulära beskickning, som använder Finlands territorium i transittrafik för att uträtta officiella ärenden, samt för deras familjemedlemmar.

Inresa till landet är även tillåten för diplomater av Ryska federationen och innehavare av diplomat- och tjänstpass, som är på väg till en korttid tjänsteresa till Finland eller till Schengenområdet.

10. Övriga särskilda orsaker (nödvändiga skäl)

I enlighet med Statsrådets riktlinjer andra av särskild orsak inresande på basis av individuell övervägande.

Andra särskilda orsaker kan till exempel vara humanitära skäl, tvingande personliga skäl, ett skäl som gäller barnets bästa eller ett annat motiverat skäl. Orsaker övervägs från fall till fall i samband med gränskontrollen

a) personer som är i behov av internationellt skydd eller som reser av andra humanitära skäl
b) annat nödvändigt och motiverat skäl (till exempel representanter av utländska medier)
c) ankomst till Finland i trafiken över de yttre gränserna är möjlig även av ett tvingande personligt skäl.

Som tvingande personliga skäl tolkas tvingande eller oförutsedda skäl som förutsätter personlig närvaro och som inte tål dröjsmål och att personens frånvaro skulle orsaka betydande olägenheter med beaktande av omständigheterna. En tvingande personlig orsak kan vara till exempel en närståendes begravning, en närståendes allvarlig sjukdom eller en finsk myndighets inbjudan till att uträtta myndighetsärenden. Tvingande personliga orsaker bedöms från fall till fall i samband med gränskontrollen.

Migrationsverket är en beslutsfattande organisation i immigrations-, asyl-, flykting- och medborgarskapsärenden och upprätthåller systemet för mottagande. Läs mer: Svar på vanliga frågor om Rysslands attack mot Ukraina och dess inverkan på ryska medborgare | Maahanmuuttovirasto (migri.fi).

Återkallelse av visering

I enlighet med viseringskodexen ((EG) nr 810/2009) ska en visering återkallas när det blir uppenbart att villkoren för att utfärda den inte längre är uppfyllda.

Om Gränsbevakningsväsendet nekar inresa under gällande begränsningar, föranledas av det i princip att även viseringen återkallas, ifall din Schengen-visering beviljats av Finland. 

Om viseringen beviljats av ett annat Schengen-land, överväger Gränsbevakningsväsendet återkallandet av viseringen från fall till fall och meddelar myndigheterna i landet som beviljat viseringen om eventuell återkallande av visering.

Uppdaterad 17.6.2024.