Inresa av ryska medborgare som kommer till Finland och i transiteringssyfte till Schengen-område i turistsyfte för korttidsvistelse begränsas i enlighet med Statsrådets principbeslut.

Man kan fortfarande anlända till Finland om man har uppehållstillstånd i Finland, i en EU-medlemsstat, i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, eller om man har ett visum för längre vistelse i ett Schengenland (D-visum) .

På denna sida anges specialgrupperna, vars inresa i princip inte begränsas.

Beslut om inresa fattas dock alltid i samband med gränskontrollen. Nekad inresa kan leda till återkallelse av visum. Gränsbevakningsväsendet beviljar inte förhandstillstånd för inresa i landet. 

Specialgrupper

  1. Familjemedlemmar av medborgare av Finland och av utlänningar som permanent bor i Finland
  2. Familjemedlemmar av medborgare av en medlemsstat i Europeiska unionen, av en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av Schweiz
  3. Arbete
  4. Personalen inom logistik- och transportsektorn i sina arbetsuppgifter
  5. Affärsresande
  6. Studerande
  7. De som anländer till Finland för vård
  8. Ägare av en bostad eller en fastighet
  9. Personalen vid en diplomatisk eller konsulär beskickning
  10. Övriga särskilda orsaker (nödvändiga skäl)

 

1. Familjemedlemmar av medborgare av Finland och av utlänningar som permanent bor i Finland

I enlighet med Statsrådets riktlinjer familjemedlemmar av medborgare av Finland och familjemedlemmar av utlänningar som permanent bor i Finland (makar, föräldrar, farföräldrar/morföräldrar, barn, barnbarn och underhållsberättigade personer samt dom som är i ett etablerat parförhållande).

Inresa för familjemedlemmar, som anges i detta kapitel (1), är endast tillåtet i samband med resa till Finland.

Definitionen av en partner eller ett varaktigt partnerskap ska, i tillämpliga delar, tillämpa i 37 § i utlänningslagen. Personer som lever i äktenskapsliknande förhållanden jämställs med makar oberoende av kön. Förutsättningen är, att personerna har bott tillsammans i minst två år. Två års boende förutsätts dock inte, om de som bor i gemensamt hushåll gemensamt har vårdnaden om ett barn. En familjemedlem till en finsk medborgare kan dock vara en familjemedlem till en finsk medborgare som antingen bor i Finland eller utomlands. Även en familjemedlem ska ha det resedokument som krävs och vid behov det visum som krävs.

Resenären ska vid gränskontroll bevisa ett godkänt släktskapsförhållande. Även vårdnadshavaren eller förmyndaren till en person som står under vårdnad jämställs med en släkting i detta syfte. 

Läs även: Vilka är unionsmedborgarens familjemedlemmar?

2. Familjemedlemmar av medborgare av en medlemsstat i Europeiska unionen, av en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av Schweiz

I enlighet med Statsrådets riktlinjer familjemedlemmar av medborgare av en medlemsstat i Europeiska unionen, av en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av Schweiz i enlighet med direktiven EY/2004/38.

Inresa av ryska medborgare tillåts, om de är familjemedlemmar av en unionsmedborgare som utövat sin rätt till fri rörlighet i enlighet med direktivet EY/2004/38. Direktivet är genomförd på nationell nivå med utlänningslagen.

Resenären ska i samband med gränskontrollen kunna bevisa sitt status som familjemedlem och då resenären reser ensam utan unionsmedborgaren ska denne kunna bevisa att han eller hon följer medborgaren i unionen som utövat sin rätt till fri rörlighet.

För det som har nämnts ovan om unionsmedborgare och deras familjemedlemmar tillämpas också på medborgare i medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiziska medborgare samt deras familjemedlemmar.

Läs även: 

3. Arbete

I enlighet med Statsrådets riktlinjer personer, som kommer till Finland för säsongsarbete eller arbete i enlighet med 81 b § i utlänningslagen (arbete med visum i Finland).

Med visum som beviljats för säsongsarbete kan en resa in i Finland för att uträtta arbetet som menas i visumet. Innehavare av uppehållstillstånd för säsongsarbete kan resa in i Finland på motsvarande sätt som innehavare av uppehållstillstånd.

I 81 b § i utlänningslagen bestäms grunderna för en utlännings rätt till att förvärvsarbeta utan uppehållstillstånd. I alla de ovannämnda fallen ska personen vid gränskontrollen bevisa att syftet för inresa är arbete. 

4. Personalen inom logistik- och transportsektorn i sina arbetsuppgifter

I enlighet med Statsrådets riktlinjer personalen inom logistik- och transportsektorn i sina arbetsuppgifter.

Inresa av personalen inom logistik- och transportsektorn i sina arbetsuppgifter tillåts. Personen som anländer till landet ska vara i sin arbetsuppgift eller på förflyttningsresa förknippad med sin arbetsuppgift (t.ex. sjöman på väg till sitt fartyg). 

Sjömäns besättningsbyte tillåts som en del av trafikens och logistikens transportpersonal, när besättningsbyte är en del av sjömannens arbetsuppgifter. Sjömäns rätt att gå i land som anges i utlänningslagen begränsas inte inom området för den ort där hamnen befinner sig.

5. Affärsresande

I enlighet med Statsrådets riktlinjer affärsresande, som har ett nödvändigt skäl till att resa till Finland eller EU- och Schengen-område på grund av affärsverksamhet. 

Affärsresande som anländer med visum ska vid inresa bevisa förutsättningarna för affärsverksamhetsrelaterad inresa. Nödvändighet av inresa bedöms från fall till fall utifrån den utredning som erhållits i samband av gränskontrollen. Affärsmötets verklighet kan bevisas med ett kontrollsamtal eller på ett annat pålitligt sätt.

6. Studerande

I enlighet med Statsrådets riktlinjer studerande som anländer till Finland för korttidsvistelse (under 90 dygn) i syftet att studera, inklusive deltagande i inträdesprov. 

Personen ska vid gränskontroll bevisa att inresan görs i syftet att studera med läroanstaltens inbjudan eller annan motsvarande dokument. Vid behov kontrolleras inbjudans verklighet med representant av den som skickat inbjudan.

7. De som anländer till Finland för vård

I enlighet med Statsrådets riktlinjer personer, vars inresegrund är en etablerad vårdrelation i en vårdanstalt som befinner sig i Finland.

Personen ska vid gränskontroll bevisa syftet med inresan. Vid behov kontrolleras vårdrelationen med företaget som erbjuder vården. Vårdrelationen ska ha inletts innan begränsningarnas ikraftträdelse.

8. Ägare av en bostad eller en fastighet

I enlighet med Statsrådets riktlinjer personer, som äger en bostad eller en fastighet i Finland, för den del som syftet med resan är bostadens eller fastighetens nödvändiga service- eller vårdåtgärder. 

Personen ska motivera nödvändigheten av bostadens eller fastighetens service- eller vårdåtgärder. Nödvändigheten bedöms från fall till fall i samband med gränskontrollen. Inresa kan tillåtas med ifrågavarande grunder för en person som angetts som ägare av fastigheten. Familjens eller ett sällskaps inresa för att uträtta fastighetens nödvändiga service- och vårdåtgärder är inte tillåtet. 

9. Personalen vid en diplomatisk eller konsulär beskickning

I enlighet med Statsrådets riktlinjer till Republiken Finland ackrediterad eller av Ryska federationen ditskickad personal vid en diplomatisk eller konsulär beskickning samt deras familjemedlemmar, diplomatiska kurirer samt personalen vid Ryska federationens diplomatiska eller konsulära beskickning, som använder Finlands territorium för transittrafik för att uträtta officiella ärenden, samt deras familjemedlemmar.

Inresa till landet är även tillåten till diplomater av Ryska federationen och innehavare av diplomat - och tjänstpass, som är på vägen till en korttid tjänsteresa till Finland eller till Schengenområdet.

10. Övriga särskilda orsaker (nödvändiga skäl)

I enlighet med Statsrådets riktlinjer andra av särskild orsak inresande på basis av individuell övervägande.

Andra särskilda orsaker kan till exempel vara humanitära skäl, tvingande personliga skäl, ett skäl som gäller barnets bästa eller ett annat motiverat skäl. Orsaker övervägs från fall till fall i samband med gränskontrollen

a) personer som är i behov av internationellt skydd eller som reser av andra humanitära skäl
b) annat nödvändigt och motiverat skäl (till exempel representanter av utländska medier).

Migrationsverket är en beslutsfattande organisation i immigrations-, asyl-, flykting- och medborgarskapsärenden och upprätthåller systemet för mottagande. Läs mer: Svar på vanliga frågor om Rysslands attack mot Ukraina och dess inverkan på ryska medborgare | Maahanmuuttovirasto (migri.fi).

Ankomst till Finland i trafiken över de yttre gränserna är möjlig även av ett tvingande personligt skäl. Som tvingande personliga skäl tolkas tvingande eller oförutsedda skäl som förutsätter personlig närvaro och som inte tål dröjsmål och att personens frånvaro skulle orsaka betydande olägenheter med beaktande av omständigheterna. En tvingande personlig orsak kan vara till exempel en närståendes begravning, en närståendes allvarlig sjukdom eller en finsk myndighets inbjudan till att uträtta myndighetsärenden. Tvingande personliga orsaker bedöms från fall till fall i samband med gränskontrollen.

Återkallelse av visering

Ifall Gränsbevakningsväsendet nekar inresa till landet medan restriktionerna gäller, leder detta i de flesta fall även till att viseringen upphävs om Schengenviseringen har beviljats av Finland.
 
Ifall visumet har beviljats av en annan EU- eller Schengen-stat, utförs övervägning från fall till fall och av förutsättningarna för eventuell upphävning av visumet konsulteras behöriga myndigheterna vid medlemsstaten som beviljat visumet.