Till Västra Finlands sjöbevakningssektions (SBVF) verksamhetsområde hör 1 080 kilometer territorialvattengräns och 48 kilometer landgräns. Verksamhetsområdet omfattar hela Finlands kust och det område som hör till Finlands ekonomiska zon, samt Åland – med undantag av Finska viken. Alla gränsövergångsställen inom området hör också till sjöbevakningssektionens verksamhetsområde.

Inom sitt verksamhetsområde ansvarar Västra Finlands sjöbevakningssektion för gränsövervakning, gränskontroller, sjöräddning och bekämpning av miljöskador till havs. I samarbete med övriga myndigheter deltar Västra Finlands sjöbevakningssektion dessutom i bl.a. övervakning av sjötrafiken, bekämpning av gränsöverskridande brottslighet, bekämpning av miljöbrott, sjuktransporter inom akutvården, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet samt jakt- och fiskeövervakning.

Staben för Västra Finlands sjöbevakningssektion ligger i närheten av Åbo hamn – i anslutning till staben finns även sjöbevakningssektionens lednings- och sjöräddningscentral (MRCC Turku). 

Vid Västra Finlands sjöbevakningssektion finns 10 sjöbevakningsstationer: Nagu, Hitis, Susiluoto, Björneborg, Raumo, Vallgrund, Karleby, Virpiniemi, Åland och Kökar, samt två bevakningsfartyg: BF Uisko och BF Tursas.

Materielbildskatalogen hittas här: Fartygs- och båtmaterielen | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)