I gränsjägarkompaniet utbildas beväringar för krävande spaningsuppgifter. Alla beväringar får bland annat vapen- och skytteutbildning, jägar- och pionjärutbildning samt signal- och sjukvårdsutbildning. Alla beväringar får också gränsbevakningsutbildning som gör att de kan utföra Gränsbevakningsväsendets huvuduppgifter under kriser och även under fredstid om det uppstår behov. Under utbildningen lär sig beväringarna att handla under utmanande förhållanden och att klara sig i naturen.

Utbildningens innehåll

Gränsjägarkompaniets utbildning indelas enligt tjänstgöringstiden i en ledarutbildning på 347 dygn och en manskapsutbildning på 165 dygn. De nya beväringarna får först grundutbildning för militärperson under rekrytutbildningen, varefter de svär krigsmannaeden och får graden gränsjägare. Därefter går de vidare till utbildningsgrenperioden. Under utbildningsgrenperioden fördjupar beväringarna de tidigare inhämtade grundläggande färdigheterna för militärpersoner och börjar öva in de färdigheter som behövs i spaningsuppgifter.

Efter rekrytutbildningsperioden och utbildningsgrenperioden fortsätter beväringarna antingen till specialutbildnings- och trupputbildningsperioderna för uppgifter inom manskapet eller till en underofficerskurs som hör till ledarutbildningen. 

 

Vem kan söka till gränsjägarkompaniet?

Utbildningen i gränsjägarkompaniet är fysiskt tung. Under utbildningen måste beväringarna bära tunga ryggsäckar långa sträckor i olika väderförhållanden. Därför måste den som deltar i utbildningen ha god fysisk kondition. 

Beväringarna har också nytta av att kunna orientera, eftersom de rör sig mycket i främmande terräng under utbildningen. Ett viktigt redskap för gränsjägaren är det egna sinnet: en positiv inställning och glimten i ögat är till hjälp i många situationer under tjänstgöringen.

Krav som gäller ansökan till gränsjägarkompaniet

 • Tjänsteduglighetsklass A.
 • God fysisk kondition och hälsa.
 • Synskärpa på minst 0,7 (Landolts C-tavla 5 m) på båda ögonen utan glasögon.
 • Det är inte önskvärt att använda glasögon.
 • Hörselklass I–II.
 • Inget kroniskt eksem och inga allergier.
 • Stresståligheten har bedömts vara god.
 • Inte laktosintolerans som snabbt framkallar symptom.
 • Inte celiaki.
 • Det är inte önskvärt att använda löstagbar tandprotes.
 • Inte vegandiet eller annan specialdiet.
 • Skidfärdighet (inget egentligt krav, men det är en fördel). 

Hur söker jag till gränsjägarutbildningen?

Du söker till gränsjägarkompaniet via allmänna uppbåd. Meddela redan i förhandsförfrågan i anslutning till uppbådet att du önskar tjänstgöra i gränsjägarkompaniet. Det slutliga beslutet om tjänstgöringsplatsen fattas vid uppbådet. Vi ordnar inget separat urvalsprov för gränsjägarkompaniet.

Uppbåden ordnas av försvarsmaktens regionalbyråer. Värnpliktiga som bor inom alla regionalbyråers verksamhetsområden kan söka till gränsjägarkompaniet. Även kvinnor som gör frivillig militärtjänst kan söka till gränsjägarkompaniet i Onttola.