När du planerar evenemanget ska du beakta:

 • Säkerställ att området är lämpligt som uppskjutningsplats. Beakta bland annat luftfartsverksamhet och -trafik, omgivande terräng, vägnät och bebyggelse.
 • Ansökningsprocessen tar i sin helhet 10 veckor.
 • Du ansvarar själv för arrangemangen kring evenemanget.

Innan du ansöker om tillstånd

 • Ansök om ett skriftligt utlåtande om uppskjutningsplatsens lämplighet hos en representant för det lokala räddningsväsendet. Räddningsväsendets representant bedömer hur användningen av nödsignaler påverkar brandsäkerheten i området.
 • Om den högsta höjden på de nödsignaler du använder är över 150 meter ska du vända dig till Transport- och kommunikationsverket Traficom och lämna en ansökan om luftrumsreservering för att fastställa flygbegränsningar: Tillfällig luftrumsreservering och ansökan | Traficom
  Traficom kan inrätta tillfälliga farliga områden eller begränsa luftfarten i vissa områden under en viss tid. Traficom fakturerar den som ansöker om tillstånd för detta beslut oberoende av om tillståndsprocessens resultat är positivt eller negativt.
 • Diskutera ditt evenemang med staben för den lokala sjöbevakningssektionen som beviljar tillståndet (Västra Finlands sjöbevakningssektions område tfn +358 294 1031 MRCC Åbo, Finska vikens sjöbevakningssektions område tfn +358 294 1100 MRSC Helsingfors) eller med en representant för polisen.

Vad beaktas när tillstånd beviljas?

Beakta följande när du som arrangör för ett evenemang överväger en tidpunkt för användningen av tillståndspliktiga nödsignaler:

 • Evenemanget bör förläggas till våren eller hösten, utanför den egentliga seglingssäsongen. Evenemanget ska ordnas under den ljusa tiden av dygnet.
 • Evenemangets längd ska anpassas till det uppskattade deltagarantalet.
 • Tillståndet förfaller om varning för skogsbrand gäller i området under evenemanget.

I regel innebär ett negativt utlåtande från Trafiksäkerhetsverket eller en företrädare för det regionala räddningsväsendet att ett tillstånd för användning av tillståndspliktiga nödsignaler inte kan beviljas.

Så här fyller du i ansökan om användningstillstånd för tillståndspliktiga nödsignaler

Ansök om tillstånd med en skriftlig blankett för användning av tillståndspliktiga nödsignaler. 
Öppna blanketten via denna länk (pdf)

Se till att du har fyllt i alla punkter i ansökan och att dina kontaktuppgifter är korrekta. Ange också din e-postadress i ansökan. På så sätt kan du påskynda behandlingen av ärendet. 

Bifoga åtminstone följande utlåtanden till ansökan:

 • ansökan om luftrumsreservering
 • räddningsmyndighetens utlåtande om hur användningen av nödsignaler påverkar brandsäkerheten 
 • markägarens tillstånd till markanvändning

Bifoga också följande uppgifter till ansökan:

 • den exakta tidpunkten för när uppskjutningen inleds och avslutas
 • en uppskattning av antalet deltagare och antalet nödraketer, handbloss och nödrök som kommer att användas
 • uppgifter om vem som bär ansvaret för eventuella olyckor och deltagarnas ansvar. Med detta avses till exempel om det till exempel krävs att deltagarna under evenemanget undertecknar en skriftlig ansvarsfriskrivning. Överväg också noga om det behövs en separat skade- och olycksfallsförsäkring för evenemanget.
 • en säkerhetsplan som innehåller minst följande punkter:
  • vem ansvarar för upprätthållandet av allmän ordning på uppskjutningsområdet
  • vem ansvarar för första släckning vid behov
  • vem ansvarar för första hjälpen på evenemangsplatsen vid behov
  • hur hanteras outlösta pjäser (försiktighetsanvisningar)
  • diskuteras säkerhetsbestämmelserna med de personer som sköter uppskjutningen före evenemanget och diskussionens centrala innehåll
  • områdets trafikarrangemang markerade på kartan (bland annat uppskjutnings-, genomfarts- och väntområden)
  • skyddsutrustning som ska användas under uppskjutningen (till exempel handskar, hjälmar, skyddsglasögon eller visir)
  • träningsraketer som eventuellt används (som modell eller torrträning)
  • uppskjutningsledarens kontaktuppgifter under evenemanget
  • nödvändiga nödnummer (MRCC/MRSC + nödcentralen
  • förhandsanmälningar till myndigheterna och kommunikationsplan

Ange även vem som ordnar övningen, den ansvariga personen och övriga uppgifter om evenemanget i ansökan.

 • Tillståndet för användning av nödsignaler kan sökas av den ansvariga personen eller en förening som arrangerar evenemanget.
 • Om ansökan lämnas av någon annan än den som ansvarar för evenemanget, ska den sökande se till att den ansvariga personen som har angetts i ansökan även ansvarar för övningen. Den ansvariga personen ska vara anträffbar innan evenemanget inleds via något av de kommunikationsmedel som angetts och under evenemanget med det kommunikationsmedel som specificeras separat i ansökan.
 • Ange när evenemanget börjar och slutar i tillståndsansökan. Tillståndspliktiga nödsignaler får användas endast under denna tid. Om användningen av tillståndspliktiga nödsignaler upphör betydligt före den angivna avslutningstiden, ska den ansvariga personen underrätta sjöräddningens ledningscentral och den regionala nödcentralen om detta.

Skicka tillståndsansökan till rätt plats 

I havsområdet och närliggande kustkommuner med direkt anknytning till detta ska ansökan lämnas in till staben för ifrågavarande sjöbevakningssektion i ett exemplar minst 10 veckor före evenemanget:

 • I Västra Finlands sjöbevakningssektions område till Västra Finlands sjöbevakningssektions stab, per e-post till adressen mrcc(at)raja.fi eller PB 16, 20101 Åbo
 • I Finska vikens sjöbevakningssektions område till Finska vikens sjöbevakningssektions stab, per e-post till adressen mrsc.helsinki(at)raja.fi
 • i övriga delar av landet till den polisinrättning som ansvarar för området 

Avgift för ansökan

Gränsbevakningsväsendet och polisen tar ut en avgift för behandlingen av ansökan. Priset grundar sig på inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer. 

En förutsättning för att ansökan ska behandlas är att den sökande har fyllt i ansökan enligt givna anvisningar och att den inkluderar de utlåtanden och bilagor som behövs. I ansökan ska särskilt nämnas den adress till vilken fakturan som behandlingen av ansökan föranleder ska skickas.

Observera att även Traficom fakturerar den sökande för beslutet om begränsning av luftrummet, om nödraketer ska användas vid evenemanget. Närmare information om priserna finns på Traficoms webbplats: Tillfällig luftrumsreservering och ansökan | Traficom 

Om avsikten är att använda endast handbloss och/eller orange rök vid evenemanget behöver den som handlägger tillståndet inte ansöka om Traficoms tillstånd, vilket innebär att ingen avgift för begränsning av luftrummet tillkommer.

Den myndighet som fattat beslut om användningen av tillståndspliktiga nödsignaler ska spara en kopia av beslutet i minst två år. Det ursprungliga tillståndsbeslutet ska skickas till den sökande, som ska ha tillståndsbeslutet med sig när nödsignalerna används.

Evenemang kan intressera medierna

Den som ansöker om tillstånd ska komma överens om kommunikationsansvaret inom Västra Finlands sjöbevakningssektions område med staben för Västra Finlands sjöbevakningssektion, inom Finska vikens sjöbevakningssektions område med staben för Finska vikens sjöbevakningssektion eller med den lokala polisen, till exempel

 • vem informerar om evenemanget
 • när informeras om evenemanget
 • var informeras om evenemanget (olika medier uppräknade)

I meddelandet ska också betonas normerna för användning av nödsignaler samt nämna de viktigaste säkerhetsanvisningarna i anslutning till evenemanget.