Gränsbevakningsväsendet piloterade digitala resehandlingar, DTC (Digital Travel Credentials), på Helsingfors-Vanda flygplats från den 28 augusti 2023 till den 31 mars 2024. DTC är en digital version av det traditionella passet och möjliggör snabbare och enklare gränskontroll utan att kompromissa med säkerheten. I denna pilot var fokuset på gränskontroller, men i framtiden kommer DTC troligen att införas inom EU för att underlätta resandet på olika sätt, till exempel på flygplatser.

Piloten genomfördes genom ett samarbete mellan Gränsbevakningsväsendet, frivilliga passagerare, Polisen, Finnair, Migrationsverket och Finavia. Gränsbevakningsväsendet tackar alla passagerare som frivilligt deltog i piloten samt projektpartnerna. Samtidigt tackar staben för Gränsbevakningsväsendet Helsingfors gränskontrollavdelnings personal vid Finska vikens sjöbevakningssektion för att ha genomfört gränskontroller under DTC-pilotprojektet. Tack vare alla involverade parter lyckades piloten inom utsatt tid.

Gränskontroll på åtta sekunder

I DTC-pilotprojektet testades gränskontroller i en verklig gränskontrollsituation. I pilotens slutskede var DTC tillgängligt för alla gränskontroller relaterade till Finnairs flyg utanför Schengen-området vid Helsingfors-Vanda flygplats.

För piloten utvecklades en telefonapplikation där registrerade personer fick sina egna digitala resehandlingar. Från applikationen skickade passagerarna sina DTC-uppgifter till Gränsbevakningsväsendet innan resan började. I den faktiska gränskontrollsituationen behövde passageraren bara titta in i kameran och hålla passet över läsaren en kort stund.

DTC-gränskontroller gick mycket snabbare än vanliga gränskontroller: den genomsnittliga kontrolltiden var bara åtta sekunder. Mätresultaten visade att det bara tog cirka två sekunder för tekniska åtgärder från att ta bilden till att hitta rätt DTC och kontrollera passets chip. De resterande sex sekunderna gick åt till passagerarens och kontrollantens åtgärder.

Totalt deltog 466 personer i piloten och det gjordes 355 lyckade DTC-gränskontroller. Även om antalen inte är stora, är de tillräckliga för att visa att den digitala resehandlingen fungerar vid gränskontroller. Baserat på användarfeedback och statistik kan det konstateras att DTC möjliggör en säker, men betydligt snabbare gränskontroll jämfört med traditionell kontroll. Piloten gav mycket information för att utveckla DTC, från behovet av lagändringar till praktiska genomförandekrav.

Inte alla gränskontroller var framgångsrika. Under piloten var det exempelvis nödvändigt att ändra DTC-kontrollinjer. Särskilt efter denna ändring uppstod problem med belysningen. Det fanns också vissa brister i systemet och dess användning. Misslyckade gränskontrollhändelser var naturligtvis beklagliga för passagerarna. Samtidigt gav de värdefull ytterligare information om hur användningen av DTC bör genomföras i framtiden.

Informationen som erhölls från piloten kommer inte att användas bara på nationell nivå. Den kommer att användas och används redan i EU:s lagstiftningsarbete om DTC och i standardiseringsarbetet för DTC inom den internationella civilflygorganisationen ICAO.

Användarvänligheten och snabbheten fick beröm från testpersonerna

De personer som deltog i piloten fick en enkät om sina erfarenheter av att använda DTC. Av dem som deltog i piloten hade 48 % fått information om piloten via Finnairs informationskanaler. 23 % hade fått information via media och 20 % från Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Användningen av DTC fördelades bland respondenterna på följande sätt: 44 % hade använt DTC en gång, 39 % hade använt DTC flera gånger och 17 % hade inte använt DTC för resande vid enkätens tidpunkt. Registreringen vid polisens serviceställe ansågs vara enkel av 91 %, sändningen av DTC före resan ansågs vara enkel av 96 %, DTC-gränskontrollen ansågs vara smidig och snabb av 76 %, användningen av DTC vid gränskontrollen ansågs vara enkel av 90 % och 90 % av respondenterna skulle använda DTC för resande.

Respondenternas uppskattningar av DTC, procent

1 = instämmer inte alls, 2 = håller inte med, 3 = varken instämmer eller inte instämmer, 4 = instämmer delvis, 5 = instämmer helt, 0 = jag vet inte

Påstående 1 2 3 4 5 0
Det var enkelt att registrera DTC på polisens serviceställe 3   34  57 
DTC kan också användas för andra ändamål än resor* 3 3 8 23 50 13
DTC:s bruksanvisning var tydlig 0 6 1 39 50 1
Att skicka DTC i förväg var enkelt 2 2 0 9 87 0
Minimikravet på fyra timmar för förhandsöverföring av information var lämpligt 2 12 5 21 60 0
Gränskontrollen med DTC var smidig och snabb 3 7 12 12 64 2
Det var enkelt att använda DTC för gränskontroll 3 3 2 24 66 2
Jag skulle fortsätta att använda DTC för att resa 4 0 3 9 81 3

)* t.ex. tillförlitlig autentisering, bankärenden etc.

I piloten ingick också digitalt uppehållstillstånd och hantering av chipfel

Samtidigt som piloten genomfördes i Finland, testades DTC i flygtrafiken från Zagreb till tredje länder och/eller tillbaka till Kroatien. Piloterna i båda länderna utgör ett gemensamt projekt som leds av Gränsbevakningsväsendet och vars resultat rapporteras till EU-kommissionen under våren. 

Som en del av piloten planerades det i Finland som samarbete mellan företaget som skapade DTC-applikationen och Migrationsverket ett digitalt uppehållstillstånd som snabbt kunde införas, baserat på en digitalt signerad 2D-streckkod. Streckkoden måste även inkludera en tillräckligt högkvalitativ porträttbild för att enbart koden skulle kunna användas som tillstånd i situationer där det skulle vara problematiskt att producera ett fysiskt uppehållstillstånd. 

Behovet av en sådan reservlösning uppstod när alla EU-länder inte kunde utfärda uppehållstillstånd för personer som behövde tillfälligt skydd på grund av situationen i Ukraina. Under piloten lyckades man utveckla en 2D-streckkod som uppfyllde målen. Förutsättningen är dock att utgångsbilden är av mycket hög kvalitet så att bilden som hamnar på streckkoden är tillräckligt liten men ändå av tillräckligt hög kvalitet.

En annan del av piloten som enbart gällde Finland handlade om brister i de äkta passens chip. I DTC används endast passets eller ID-kortets chip och inte det fysiska dokumentet direkt, vilket gör hanteringen av eventuella brister i chipen ännu viktigare. Under piloten testade Polisstyrelsen ett program för att läsa passens chip, som upptäcker alla kända brister i äkta chip. Programmet åtgärdar alla brister som kan åtgärdas utan att äventyra säkerheten, innan den verkliga chipkontrollen görs. På så sätt kan alla möjliga äkta chip göras fungerande, vare sig det gäller DTC eller själva kontrollen av resehandlingens chip.

Projektet finansierades med 2,3 miljoner euro genom EU-kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor, DG HOME, via BMVI-finansieringsinstrumentet (Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy).

Behandling av personuppgifter

DTC logo och EU flagga. Text: Digital Travel Credentials, Co-funded by the European Union.

Gränsbevakningsväsendets logo.