Rajavartiolaitos pilotoi digitaalista matkustusasiakirjaa eli DTC:tä (Digital Travel Credentials) Helsinki-Vantaan lentoasemalla 28. elokuuta 2023 – 31. maaliskuuta 2024. DTC on digitaalinen versio perinteisestä passista ja mahdollistaa nopeamman ja helpomman rajatarkastuksen turvallisuudesta tinkimättä. Tässä pilotissa keskityttiin rajatarkastuksiin, mutta tulevaisuudessa DTC todennäköisesti tulee käyttöön EU:ssa sujuvoittamaan matkustamista laajasti eri tavoin esimerkiksi lentokentillä.

Pilotointi toteutettiin Rajavartiolaitoksen, vapaaehtoisten matkustajien, poliisin, Finnairin, Maahanmuuttoviraston ja Finavian yhteistyönä Rajavartiolaitos esittää kiitokset kaikille pilottiin vapaaehtoisesti osallistuneille matkustajille sekä hankekumppaneille. Samassa yhteydessä Rajavartiolaitoksen esikunta kiittää Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusyksikön henkilöstöä DTC-pilotoinnin rajatarkastusten suorittamisesta pilotoinnin aikana. Kaikkien tahojen myötävaikutuksella pilotointi onnistui määräajassa.

Rajatarkastus kahdeksassa sekunnissa

DTC-pilottiprojektissa testattiin rajatarkastuksia aidossa rajatarkastustilanteessa. Pilotin loppuvaiheessa DTC oli käytettävissä kaikissa Finnairin Schengen-alueen ulkopuolisiin lentoihin liittyvissä rajatarkastuksissa Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Pilottia varten kehitettiin puhelinsovellus, jonne rekisteröityneet henkilöt saivat omat digitaaliset matkustusasiakirjatietonsa. Sovelluksesta matkustajat lähettivät DTC-tietonsa ennen matkan alkamista Rajavartiolaitokselle. Varsinaisessa rajatarkastustilanteessa matkustajan tarvitsi vain katsoa kameraan ja pitää hetken aikaa passiaan lukijan yläpuolella.

DTC-rajatarkastukset sujuivat paljon nopeammin kuin rajatarkastukset yleensä: keskimääräinen tarkastusaika oli vain kahdeksan sekuntia. Mittaustuloksista selvisi, että teknisiin toimenpiteisiin kuvan ottamisesta oikean DTC:n etsimisen kautta passin sirun tarkastamiseen kului vain noin kaksi sekuntia. Loput kuusi sekuntia kului matkustajan ja tarkastajan toimintaan.

Pilottiin osallistui kaikkiaan 466 henkilöä ja onnistuneita DTC-rajatarkastuksia tehtiin 355 kappaletta. Lukumäärät eivät ole isoja, mutta riittäviä osoittamaan, että digitaalinen matkustusasiakirja toimii rajatarkastuksessa. Käyttäjiltä saadun palautteen ja tilastotietojen perusteella voidaan todeta, että DTC mahdollistaa turvallisen, mutta merkittävästi perinteistä tarkastusta nopeamman rajatarkastuksen. Pilotti antoi DTC:n kehittämiseen paljon tietoa aina lainsäädännöllisistä muutostarpeista käytännön toteutusvaatimuksiin asti.

Kaikki rajatarkastukset eivät onnistuneet. Pilotin aikana esimerkiksi DTC-tarkastuslinjoja jouduttiin muuttamaan. Erityisesti tämän muutoksen jälkeen ilmeni valaistuksesta johtuvia ongelmia. Myös järjestelmässä ja sen käytössä ilmeni jonkin verran puutteita. Epäonnistuneet rajatarkastustapahtumat olivat tietenkin valitettavia matkustajien kannalta. Samalla ne kerryttivät arvokasta lisätietoa siitä, miten DTC:n käyttö tulevaisuudessa pitäisi toteuttaa.

Pilotista saadun tiedon hyödyntäminen ei jää ainoastaan kansalliselle tasolle. Tietoa on käytetty ja tullaan käyttämään EU:n DTC:tä koskevassa lakivalmistelussa ja myös DTC:tä koskevassa standardointityössä kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä ICAO:ssa.

Helppous ja nopeus sai testaajilta kiitosta

Pilottiin osallistuneille henkilöille lähetettiin kysely kokemuksista DTC:n käytöstä. Pilottiin osallistuneista henkilöistä 48 % oli saanut tiedon pilotista Finnairin tiedotuskanavien kautta. Median kautta tietoa olivat saaneet 23 % ja Rajavartiolaitoksen sivuilta 20 % vastaajista.

DTC:n käyttäminen jakaantui vastaajien kesken seuraavasti: 44 % oli käyttänyt DTC:tä yhden kerran, 39 % oli käyttänyt DTC:tä useamman kerran ja 17 % ei ollut vastaushetkellä käyttänyt DTC:tä matkustamiseen. Rekisteröitymisen poliisin palvelupisteellä koki helpoksi 91 %, DTC:n lähettämisen ennakkoon koki helpoksi 96 %, DTC-rajatarkastuksen koki sujuvaksi ja nopeaksi 76 %, DTC:n käytön rajatarkastuksessa koki helpoksi 90 % ja DTC:tä käyttäisi matkustamiseen 90 % vastaajista.

Pilotissa mukana digitaalinen oleskelulupa ja siruvirheiden hallinta

Suomen kanssa samaan aikaan Kroatiassa pilotoitiin DTC:tä lentoliikenteessä Zagrebista kolmansiin maihin ja/tai takaisin. Pilotoinnit molemmissa maissa muodostavat yhteisen hankkeen, jota Rajavartiolaitos johtaa ja jonka tulokset se raportoi EU-komissiolle kevään aikana.

Suomessa osana pilotointia suunniteltiin DTC-sovelluksen laatineen yrityksen ja maahanmuuttoviraston yhteistyönä myös nopeasti käyttöönotettavissa oleva digitaalinen oleskelulupa, joka perustuu digitaalisesti allekirjoitettuun 2D-viivakoodiin. Viivakoodiin oli saatava mahtumaan myös riittävän laadukas kasvokuva, jotta pelkkää koodia voitaisiin käyttää lupana tilanteissa, joissa varsinaisen fyysisen oleskeluluvan tuottamisessa olisi ongelmia.

Tarve tällaiselle vararatkaisulle ilmeni, kun kaikki EU-jäsenvaltiot eivät pystyneet valmistamaan kaikille Ukrainan tilanteen johdosta tilapäistä suojelua tarvitseville henkilöille oleskelulupia. Pilotissa onnistuttiin kehittämään tavoitteen mukainen 2D-viivakoodi. Edellytyksenä kuitenkin on, että lähtökuva on todella hyvälaatuinen, jotta viivakoodiin tuleva kuva on riittävän pieni, mutta tarpeeksi laadukas.

Toinen pelkästään Suomelle kuuluva osa pilotoinnissa liittyi aidoissa matkustusasiakirjojen siruissa oleviin puutteellisuuksiin. DTC:ssä hyödynnetään pelkästään passin tai henkilökortin sirua eikä suoranaisesti fyysistä asiakirjaa, jolloin sirujen puutteellisuuksien hallinta tulee olemaan vielä nykyistä kriittisemmässä roolissa. Pilotissa Poliisihallitus testasi matkustusasiakirjojen sirunlukuohjelmaa, joka havaitsee kaikki tiedossa olevat puutteellisuudet aidoissa siruissa. Ohjelma korjaa kaikki puutteellisuudet, jotka voidaan korjata turvallisuutta vaarantamatta, ennen kuin varsinainen sirun tarkastaminen tehdään. Näin kaikki mahdolliset aidot sirut saadaan toimimaan liittyipä se DTC:hen tai ylipäätään matkustusasiakirjan sirun tarkastamiseen.

Projektia rahoitti EU-komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto DG HOME BMVI-rahoitustukivälineen (Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy) kautta 2,3 miljoonalla eurolla.

Henkilötietojen käsittely

 

DTC-logo ja EU-lippu. Tekstit: Digital Travel Credentials, Co-funded by the European Union.

Rajavartiolaitoksen logo.