Rajavartiolaitos toimii monella alalla ja sen toiminnalla on vaikutuksia laajasti ihmisiin ja ympäristöön. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä niillä aloilla, joilla Rajavartiolaitos vaikuttaa.

Rajavartiolaitoksen vastuullisuussuunnitelmaan valitut viisi vastuullisuustavoitekokonaisuutta on sidottu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joiden saavuttamisen seurantaa arvioidaan mittareiden avulla. Suunnitelma toimeenpannaan Rajavartiolaitokselle myönnettyjen voimavarojen puitteissa osana Rajavartiolaitoksen toimintaa.

Valitut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:

  • Tavoite 3 - Terveys ja hyvinvointi
  • Tavoite 12 - Vastuullista kuluttamista
  • Tavoite 13 - Ilmastotekoja
  • Tavoite 14 - Vedenalainen elämä
  • Tavoite 16 - Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisilla toimenpiteillä ja tavoitteiden saavuttamisella Rajavartiolaitos turvaa osaltaan tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen palvelun koko Suomessa, suojelee ympäristöä ja osallistuu hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa ihmisten turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta sekä yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta ylläpitävät rajaturvallisuustehtävät ja meripelastus, merellinen ympäristövahinkojen torjunta sekä metsästyksen ja kalastuksen valvonta.

Rikostorjunta osaltaan ylläpitää yhteiskuntarauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Henkilöstön ja asevelvollisten koulutusjärjestelmä tukee elinikäistä oppimista, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä hyödyntää uusia oppimismenetelmiä. Rajavartiolaitoksen toiminta on järjestetty hyvän hallintotavan mukaisesti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisuutta edistäen.