Yleisesikuntaupseerin tutkinto

Yleisesikuntaupseerin tutkinto antaa opiskelijoille vaadittavat tiedot ja taidot sekä tutkijavalmiudet Rajavartiolaitoksen upseerin ylimpiin normaali- ja poikkeusolojen tehtäviin. Rajavartiolaitoksen opetuksessa korostuu monialaisen turvallisuusviranomaisen tehtäväkenttä, laajat toimivaltuudet sekä niiden johtamiseen ja käyttöön liittyvä vastuu muun muassa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Käytännön työssä saavutetun osaamisen ja hankitun kokemuksen myötä tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus edetä Rajavartiolaitoksen komentajatehtäviin, vaativiin asiantuntijatehtäviin tai kansainvälisiin johtotehtäviin.

Yleisesikuntaupseerinopinnot ovat upseerien ylimpiin tehtäviin valmistava sotatieteellinen jatkotutkinto. Yleisesikuntaupseerikurssille hakeudutaan pääsykoemenettelyn kautta, johon kuuluvat muun muassa soveltuvuuskoe ja valintakoe. Valintakoetta varten hakijat opiskelevat noin 4 000 sivua valittua kirjallisuutta, jonka laaja-alaista ymmärtämistä testataan soveltavissa osakokeissa.

Pääsykokeissa hyväksytyille opiskelijoille myönnetään opinto-oikeus yleisesikuntaupseerikurssille Rajavartiolaitoksen esikunnan määrittämien kiintiöiden puitteissa. Kurssille valituille virkamiehille opiskelu on työtä, jonka ajalta maksetaan kurssipalkkaa ja virkaehtosopimusten mukaisia korvauksia.

Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkinto-osastossa suoritettava yleisesikuntaupseerin laajuus on vähintään 140 opintopistettä ja opinnot kestävät noin kaksi vuotta. Pääosa yleisesikuntaupseerikurssin opinnoista on puolustusvoimien upseerien kanssa suoritettavia yhteisiä opintoja. Lisäksi kurssilla annetaan puolustushaarojen, aselajien, Rajavartiolaitoksen ja eri toimialojen tarpeiden mukaista eriytyvää opetusta, kehitetään tutkijavalmiuksia oppiaine- ja tieteenalakohtaisesti sekä laaditaan diplomityö.

Kurssilla annetaan yleisestä opetuksesta osin eriytyvää opetusta maa-, meri-, ilmasota- ja rajavartiolinjalla. Rajavartiolinjan eriytyviin opintoihin sisältyy noin 24 opintopistettä rajaturvallisuusalan opetusta, jonka toteuttaa Raja- ja merivartiokoulu.

Rajaturvallisuusalan opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle kattavat valmiudet rajaturvallisuuden tehtävien hallintaan, suunnitteluun ja viranomaisyhteistyöhön sekä kansainväliseen toimintaan. Opiskelijalle annetaan myös laaja-alaiset tiedot Rajavartiolaitoksen normaali- ja poikkeusolojen toiminnasta siten, että hän pystyy osallistumaan strategiseen suunnitteluun ja johtamaan operatiivista suunnittelua.

Esiupseerikurssi

Esiupseerikurssi on upseerien täydennyskoulutusta ja se painottuu poikkeusolojen suunnitteluun ja johtamiseen. Esiupseerikurssille opiskelijat komennetaan noin 10 vuotta upseeriksi valmistumisen jälkeen. Esiupseerikurssin kesto on noin viisi kuukautta. Kurssille komennetuille virkamiehille opiskelu on työtä, jonka ajalta maksetaan kurssipalkkaa ja virkaehtosopimusten mukaisia korvauksia.

Kurssilla annetaan yleisestä opetuksesta osin eriytyvää opetusta maa-, meri-, ilmasota- ja rajavartiolinjalla. Rajavartiolinjan eriytyviin opintoihin sisältyy noin seitsemän opintopisteen verran eli noin viiden viikon ajan rajaturvallisuusalan opetusta, jonka toteuttaa Raja- ja merivartiokoulu.

Esiupseerikurssin opintojen päämääränä on osaltaan kehittää opiskelijan valmiuksia toimia normaali- ja poikkeusolojen vaativissa johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Lisäksi opiskelijalle annetaan tehtävien edellyttämät tiedot ja taidot operatiivisesta suunnittelusta ja viranomaisyhteistyöstä.

Yleisesikuntaupseerikurssi

Pääosa yleisesikuntaupseerikurssin opinnoista on Puolustusvoimien upseerien kanssa suoritettavia yhteisiä opintoja. Lisäksi kurssilla annetaan puolustushaarojen, aselajien, Rajavartiolaitoksen ja eri toimialojen tarpeiden mukaista eriytyvää opetusta ja kehitetään tutkijavalmiuksia oppiaine- ja tieteenalakohtaisesti sekä laaditaan diplomitutkimus.

Rajavartiolaitoksen upseerien opintoihin sisältyy enintään 21 opintopistettä rajaturvallisuusalan opetusta, jonka toteuttaa Raja- ja merivartiokoulu.

Rajaturvallisuusalan opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle kattavat valmiudet rajaturvallisuuden tehtävien hallintaan, suunnitteluun ja viranomaisyhteistyöhön sekä kansainväliseen toimintaan. Opiskelijalle annetaan myös laaja-alaiset tiedot Rajavartiolaitoksen rauhan ja kriisiajan toiminnasta siten, että hän pystyy osallistumaan strategiseen suunnitteluun ja johtamaan operatiivista suunnittelua.

Yleisesikuntaupseerikurssi antaa Rajavartiolaitoksen opiskelijalle tiedolliset perusteet ja valmiudet toimia hallintoyksikön johtotehtävissä ja Rajavartiolaitoksen esikunnan asiantuntija- ja johtotehtävissä.