Sotatieteiden kandidaatit

Sotatieteiden kandidaatin tutkinto (SK, alempi korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 180 opintopisteitä. Sen lisäksi opiskelija suorittaa upseerin virkaan vaadittavia sotilasammatillisia opintoja yhteensä 30 opintopistettä. Kaikki opinnot (210 op) suoritetaan kolmessa vuodessa.

Lue tarkemmin sotatieteiden kandidaatin tutkintorakenteesta Maanpuolustuskorkeakoulun sivuilla.

Rajavartiolaitos tarjoaa neljä erilaista opintosuuntaa: rajavartio-, merivartio-, ohjaaja- ja lentoteknillinen-opintosuunta.

Rajavartio-opintosuunta

Opinnot rajavartio-opintosuunnalla muodostavat oman itsenäisen normaali- ja poikkeusolojen rajaturvallisuuteen keskittyvän opintokokonaisuuden, jossa korostuvat rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta ja sotilaallinen maanpuolustus.

Rajaturvallisuusalan opinnoissa annetaan toimivaltaisen rajavartiomiehen koulutus, johon kuuluu muun muassa voimankäytön ja operatiivisen ajon koulutus sekä operatiivisen kenttätoiminnan johtajakoulutus. Rajavartio-opintosuunnalta sotatieteiden kandidaateiksi valmistuneiden ensimmäisiä tehtäviä ovat esimerkiksi kouluttajan tehtävät rajajääkäri- tai erikoisrajajääkärikomppaniassa sekä vartioupseerin tehtävät rajavartio- tai rajatarkastusasemilla.

Merivartio-opintosuunta

Merivartio-opintosuunnan opetuksen pääpaino on rajaturvallisuusalan opetuksessa merellisen viranomaistoiminnan viitekehyksessä. Merivartio-opintosuunnan kadetit saavat sekä toimivaltaisen rajavartiomiehen koulutuksen sekä vahtiperämiehen pätevyyskirjan edellyttämät teoreettiset opinnot. Valmistuneet upseerit voivat toimia vartioupseereina merivartioasemilla ja kansainvälisillä rajanylityspaikoilla sekä harjaantumisen jälkeen vahtipäällikköinä Rajavartiolaitoksen vartiolaivoilla.

Rajavartiolaitoksen ohjaaja-opintosuunta

Ohjaaja-opintosuunnalle haettaessa tulee olla suoritettuna Ilmasotakoulun lentoreservikurssi. Opinnot toteutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa, Ilmasotakoulussa, Raja- ja merivartiokoulussa sekä Vartiolentolaivueessa. Osa sotilasammatillisesta koulutuksesta hankitaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ulkopuolelta ostopalveluina. Lentokoulutusta annetaan Ilmasotakoulun koulutuskalustolla ja Rajavartiolaitoksen määrittämällä ilma-aluskalustolla. Sotatieteiden kandidaatin tutkinto on yhdessä tutkintoon johtavien opintojen sekä sotilaslentäjän pätevyyden kanssa edellytyksenä vakinaiseen upseerin virkaan.

Lentoupseerin uran alkupuoli keskittyy vahvasti lentopalvelukseen. Lentokoulutusta viedään nousujohteisesti eteenpäin yksilölliset ominaisuudet huomioiden. Uran edetessä hallinnollisten ja kehittämistehtävien määrä lisääntyy ja tehtävät muuttuvat haasteellisemmiksi toimintaympäristön samaan aikaan kansainvälistyessä. Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunnalta valmistuneet upseerit työskentelevät ohjaajina Vartiolentolaivueessa Helsingissä, Rovaniemellä tai Turussa.

Lentotekninen opintosuunta

Lentoteknillisen opintosuunnan henkilöt koulutetaan Rajavartiolaitoksen lentoteknisiin, lentokaluston huollon ja ylläpidon tehtäviin. Näin varmistetaan lentokaluston operatiivinen käyttö, ylläpito, koulutus ja kehittäminen tukikohtaympäristössä. Opinnot järjestetään joka toinen vuosi.

Sotatieteiden maisterin tutkinto

Sotatieteiden maisterin tutkinto (SM) on ylempi sotatieteellinen korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Rajavartiolaitoksen opiskelijat opiskelevat rajaturvallisuusalan syventävissä opinnoissa yhteisellä rajavartiolinjalla ja maisterin tutkinnon pääaineopinnot toteutetaan pääsääntöisesti johtamisen alalla. Osa opinnoista toteutetaan pitkän sivuaineen täydentäviin opintoihin kuuluvina opintoina. Rajaturvallisuusalan opinnot toteutetaan Raja- ja merivartiokoulussa. 

Lue tarkemmin sotatieteiden maisterin tutkintorakenteesta Maanpuolustuskorkeakoulun sivuilta.

Rajavartiolaitoksen virassa olevalla upseerilla on mahdollisuus hakeutua viiden työvuoden jälkeen maisteriopintoihin. Sotatieteiden kandidaatteja koulutetaan Rajavartiolaitoksessa maistereiksi Rajavartiolaitoksen tarpeen mukaan. Opinnot toteutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä Raja- ja merivartiokoulussa.

Sotatieteiden maistereilla on mahdollisuus edetä urallaan edelleen vaativampiin Rajavartiolaitoksen tehtäviin. Rajavartiolaitoksessa sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen upseerin ensimmäisiä tehtäviä voivat olla esimerkiksi yksikön varapäällikön tehtävä tai sektorijohtajan tehtävä hallintoyksikön esikunnassa. Muutaman vuoden jälkeen tyypillisiä tehtäviä voivat olla esimerkiksi varusmiesyksikön päällikön, vartioaseman tai merivartioaseman päällikön tai esikunnissa oleva toimialajohtajan tehtävä. Rajavartiolaitoksessa sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet lentoupseerit toimivat Vartiolentolaivueessa esimerkiksi lentotoimintaupseerin ja helikopteriryhmän johtajan tehtävissä.