Venäjän rekisterikilvissä olevien henkilöautojen maahantulo Suomeen on kielletty 16.9.2023 alkaen.

Tullin tiedote: Suomessa olevien, Venäjälle rekisteröityjen autojen tulee poistua viimeistään 15.3.2024 - Tulli

Asiakaspalvelu henkilöasiakkaille - Tulli

Suomi rajoittaa venäläisten matkustamista ei-välttämättömässä tarkoituksessa Suomeen sekä kauttakulkutarkoituksessa muualle Schengen-alueelle. 30.9.2022 voimaan tulleita maahantulon rajoituksia on jatkettu Valtioneuvoston päätöksellä 6. heinäkuuta 2023. Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Tällä sivulla on lueteltu ohjeellisesti erityisryhmät, joiden maahantuloon viisumilla ei lähtökohtaisesti kohdistu rajoituksia.

Suomen, Euroopan unionin jäsenvaltion, Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion tai Sveitsin oleskeluluvilla sekä Schengen-maiden kansallisilla pitkäaikaisilla viisumeilla (D-viisumi) matkustavat voivat saapua Suomeen ja matkustaa edelleen muuhun EU- tai Schengen-valtioon.

Maahantulon sallimisesta päätetään kuitenkin aina tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä.  Maahantulon epääminen voi johtaa viisumin kumoamiseen. Rajavartiolaitos ei myönnä ennakkolupaa maahantuloa varten.

Erityisryhmät

Venäjän kansalainen voi saapua Schengenin rajasäännöstön 6 artiklassa säädettyjen maahantuloedellytysten täyttyessä Venäjältä Suomeen nykyisten matkustusrajoitusten voimassaolon aikana, mikäli hän kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:

  1. Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten perheenjäsenet
  2. Euroopan unionin jäsenvaltion, Euroopan talousalueen jäsenvaltion tai Sveitsin kansalaisten perheenjäsenet
  3. Työnteko viisumilla
  4. Kuljetus- ja logistiikka-alan henkilöstö työtehtävissään
  5. Liikematkustajat
  6. Opiskelijat
  7. Suomeen hoitoon saapuvat
  8. Asunnon tai kiinteistön omistavat
  9. Diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökunta
  10. Muut erityiset syyt (välttämättömät syyt)

 

1. Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten perheenjäsenet

Maahantulo Venäjältä Suomeen on mahdollista Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten perheenjäsenille (puoliso, vanhemmat, isovanhemmat, lapset, lapsenlapset ja huollettavana olevat henkilöt sekä vakiintuneen parisuhteen perusteella maahan tulevat) Suomeen suuntautuvan matkustamisen yhteydessä.

Perheenjäsenten maahanpääsy tässä kohdassa (1) määritetyssä laajuudessa sallitaan vain Suomeen tapahtuvan matkustamisen yhteydessä.  

Puolison ja vakiintuneen parisuhteen määritelmään sovelletaan soveltuvin osin ulkomaalaislain (301/2004) 37 §:n mukaisia vaatimuksia. Aviopuolisoihin rinnastetaan avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta. Edellytyksenä on, että henkilöt ovat asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä. Asumisaikaa ei kuitenkaan edellytetä, jos henkilöillä on yhteisessä huollossa oleva lapsi tai jos on muu painava syy. Suomen kansalaisen perheenjäsen voi kuitenkin olla joko Suomessa asuvan tai ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsen. Myös perheenjäsenellä tulee olla vaadittava matkustusasiakirja ja tarvittaessa vaadittava viisumi.

Matkustajan on todennettava rajatarkastuksessa hyväksyttävä perhesuhde. Myös huollettavana olevan henkilön huoltaja tai edunvalvoja rinnastetaan sukulaiseen tässä maahantulon tarkoituksessa.

2. Euroopan unionin jäsenvaltion, Euroopan talousalueen jäsenvaltion tai Sveitsin kansalaisten perheenjäsenet

Maahantulo Venäjältä Suomeen sallitaan jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion, Euroopan talousalueen jäsenvaltion tai Sveitsin kansalaisten perheenjäsenille direktiivin EY/2004/38 tarkoittamalla tavalla.

Venäjän kansalaisten maahantulo sallitaan, mikäli he ovat vapaan liikkuvuuden oikeutta käyttävän unionin kansalaisen perheenjäseniä direktiivin EY/2004/38 mukaisesti. Direktiivi on kansallisesti täytäntöönpantu ulkomaalaislailla.

Matkustajan pitää pystyä todentamaan rajatarkastuksen yhteydessä perheenjäsenen statuksensa ja matkustaessaan muutoin kuin unionin kansalaisen kanssa se, että hän seuraa vapaan liikkuvuuden oikeutta käyttävää unionin kansalaista.

Euroopan talousalueen jäsenvaltion kansalaisiin ja Sveitsin kansalaisiin sekä heidän perheenjäseniinsä sovelletaan, mitä edellä on todettu unionin kansalaisista ja heidän perheenjäsenistään.

Katso myös: 

3. Työnteko viisumilla

Maahantulo Venäjältä Suomeen on mahdollista henkilöille, jotka ovat tulossa Suomeen lyhytaikaista, alle 90 vuorokautta kestävää, viisumilla tapahtuvaa työntekoa varten.

Kausityöhön myönnetyllä viisumilla voi saapua Suomeen suorittamaan viisumissa tarkoitettua työtä. Kausityöoleskeluluvan haltijat voivat saapua Suomeen vastaavalla tavalla kuin oleskeluluvan haltijat.

Ulkomaalaislain 81 b §:ssä säädetään perusteet ulkomaalaisen oikeudesta tehdä ansiotyötä ja harjoittaa elinkeinoa ilman oleskelulupaa. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa henkilön on näytettävä toteen maahantulon tarkoitus työntekoa tai elinkeinon harjoittamista varten rajatarkastuksen yhteydessä.

4. Kuljetus- ja logistiikka-alan henkilöstö työtehtävissään

Maahantulo Venäjältä Suomeen sallitaan kuljetus- ja logistiikka-alan henkilöstölle heidän matkustaessaan Suomeen työtehtävissään.

Liikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstön maahantulo Suomeen työtehtävissään sallitaan. Maahan saapuvan henkilön tulee olla työtehtävässä tai työtehtävään liittyvällä siirtymismatkalla (esim. merimies matkalla alukselleen). 

Kauttakulkua Suomen kautta Schengen-alueelle pelkästään tällä syyllä ei hyväksytä, ellei muuta erityistä syytä ole (ks. kohta 10).

Merimiesten miehistönvaihdot sallitaan liikenteen ja logistiikan kuljetushenkilöstöön kuuluvina, miehistönvaihdon ollessa osa merimiesten työtehtäviä. Merimiesten ulkomaalaislaissa säädettyä maissakäyntioikeutta aluksen satamapaikkakunnan alueella ei ole rajoitettu.

5. Liikematkustajat

Maahantulo Venäjältä Suomeen on mahdollista liikematkustajille, joilla on välttämätön henkilökohtaista läsnäoloa vaativa syy matkustaa Suomeen liiketoiminnan vuoksi. 

Kauttakulkua Suomen kautta Schengen-alueelle pelkästään liikematkustukseen liittyvällä syyllä ei hyväksytä, ellei muuta perustetta ole (ks. kohta 10).

Viisumilla saapuvan liikematkustajan on näytettävä toteen liiketoimintaan liittyvän maahan saapumisen edellytykset maahantulon yhteydessä. Maahantulon välttämättömyys ja henkilökohtaista läsnäoloa vaativa peruste arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä saadun selvityksen perusteella. Liiketapaamisen todellisuus voidaan varmentaa tarkastussoitolla tai muulla luotettavalla keinolla. 

6. Opiskelijat

Maahantulo Venäjältä Suomeen on mahdollista opiskelijoille, jotka tulevat Suomeen lyhytaikaista (alle 90 vrk) tutkintoon johtavaa tai tutkinnon osana olevaa opiskelua varten, mukaan lukien pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen osallistuminen. Myös tutkintoon tähtäävän opiskelun pakolliseen kielikokeeseen osallistuminen on sallittua.

Kansalaisopistojen kurssit tai vastaavat lyhyet kurssit, jotka eivät johda tutkintoon tai ole osa tutkintoa, eivät muodosta perustetta sallia maahantuloa lyhytaikaisella viisumilla.

Henkilön on todennettava maahantulon tarkoitus opiskelutarkoitusta varten rajatarkastuksen yhteydessä oppilaitoksen kutsulla tai vastaavalla asiakirjalla. Tarvittaessa kutsun todenmukaisuus tarkastetaan kutsujan edustajalta.

Opinto-oikeus tulee lähtökohtaisesti olla Suomessa.

7. Suomeen hoitoon saapuvat

Maahantulo Venäjältä Suomeen on mahdollista henkilöille, joiden maahantulon perusteena on vakiintunut hoitosuhde Suomessa sijaitsevassa hoitolaitoksessa.

Henkilön on todennettava maahantulon tarkoitus rajatarkastuksen yhteydessä. Tarvittaessa vakiintuneen hoitosuhteen olemassaolo tarkistetaan hoitoa tarjoavalta yritykseltä. Hoitosuhteen on pitänyt lähtökohtaisesti alkaa ennen rajoitusten voimaantuloa. Maahantuloa ei sallita, mikäli hoitosuhde ei ole vakiintunut, eikä muuta erityistä syytä ole (ks. kohta 10).

8. Asunnon tai kiinteistön omistavat

Maahantulo Venäjältä Suomeen on sallittua kiinteistön- tai asunto-osakkeen omistajalle, joka on omistanut asunnon tai kiinteistön Suomessa jo ennen 30.9.2022, jos matkan tarkoituksena on välttämätön ja kiireellinen asunnon tai kiinteistön huolto- tai hoitotyö, joka edellyttää omistajan henkilökohtaista läsnäoloa.

Omistussuhteen tulee alkanut jo ennen 30.9.2022 ja sen on oltava yhä voimassa. 

Henkilön on perusteltava asunnon tai kiinteistön omistussuhde sekä huolto- tai hoitotyön välttämättömyys, kiireellisyys ja henkilökohtaista läsnäoloa vaativa syy. Nämä seikat arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä. Maahantulo voidaan sallia ko. perusteella lähtökohtaisesti yhdelle omistajaksi merkitylle henkilölle. Perheen tai seurueen matkustaminen huolto- ja hoitotyöhön ei ole sallittua.

9. Diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökunta

Maahantulo Venäjältä Suomeen on mahdollista Suomeen akkreditoidulle tai Suomeen lähetetylle Venäjän federaation diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökunnalle sekä heidän perheenjäsenilleen. Samoin diplomaattisille kuriireille sekä Venäjän federaation diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilöstölle, joka käyttää Suomen aluetta kauttakulkumatkalla virallisten tehtäviensä hoitamiseksi, ja heidän perheenjäsenilleen.

Maahantulo on sallittua myös Venäjän federaation diplomaateille sekä diplomaatti- ja virkapassin haltijoille, jotka ovat menossa lyhytaikaisille työmatkoille Suomeen tai Schengen-alueelle.

10. Muut erityiset syyt (välttämättömät syyt)

Maahantulo on mahdollista muille erityisestä syystä matkustaville henkilöille yksilöllisen harkinnan perusteella.

Muita erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi humanitaariset syyt, pakottavat henkilökohtaiset syyt, lapsen etuun liittyvät syyt tai muu perusteltu syy. Syyt arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä 

a) kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
b) muu välttämätön ja perusteltu syy (esimerkiksi ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat)
c) Suomeen voi saapua ulkorajaliikenteessä myös pakottavasta henkilökohtaisesta syystä.

Pakottavaksi henkilökohtaiseksi syyksi tulkitaan henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävä pakottava tai ennalta arvaamaton syy, joka ei siedä viivästystä ja henkilön saapumatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden merkittävää haittaa. Pakottava henkilökohtainen syy voi olla esimerkiksi osallistuminen lähiomaisen hautajaisiin, lähiomaisen vakava sairastapaus tai Suomen viranomaisen kutsu viranomaisessa asiointiin. Pakottavat henkilökohtaiset syyt arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä.

Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää. Lue Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta kysymyksiä ja vastauksia Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen vaikutuksista Venäjän kansalaisiin Suomessa: Usein kysyttyä: Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset venäläisiin | Maahanmuuttovirasto (migri.fi).

Viisumin kumoaminen

Viisumisäännöstön ((EY) N:o 810/2009) mukaan viisumi kumotaan, jos käy ilmi, että sen myöntämistä koskevat edellytykset eivät enää täyty.

Jos Rajavartiolaitos epää pääsyn maahan rajoitusten voimassaoloaikana, siitä seuraa lähtökohtaisesti myös viisumin kumoaminen, mikäli henkilön Schengen-viisumi on Suomen myöntämä. 

Jos viisumi on toisen Schengen-maan myöntämä, Rajavartiolaitos harkitsee kumoamista tapauskohtaisesti ja ilmoittaa viisumin mahdollisesta kumoamisesta viisumin myöntäneen jäsenvaltion viranomaisille.

Päivitetty 17.6.2024 (Erityisryhmät-kappaleen johdanto).