Suomi rajoittaa venäläisten matkustamista Schengen-viisumeilla turismitarkoituksessa Suomeen sekä kauttakulkutarkoituksessa muualle Schengen-alueelle. Maahantulorajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Tällä sivulla on lueteltu ohjeellisesti erityisryhmät, joiden maahantuloon viisumilla ei lähtökohtaisesti kohdistu rajoituksia.

Suomen, Euroopan unionin jäsenvaltion, Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion tai Sveitsin oleskelulupien ja Schengen-maiden kansallisten pitkäaikaisten viisumien (D-viisumi) haltijat voivat edelleen saapua Suomeen.

Maahantulon sallimisesta päätetään kuitenkin aina rajatarkastuksen yhteydessä. Maahantulon epääminen voi johtaa viisumin kumoamiseen. Rajavartiolaitos ei myönnä ennakkolupaa maahantuloa varten.

Erityisryhmät

  1. Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten perheenjäsenet
  2. Euroopan unionin jäsenvaltion, Euroopan talousalueen jäsenvaltion tai Sveitsin kansalaisten perheenjäsenet
  3. Työnteko
  4. Logistiikka ja kuljetusalan henkilöstö työtehtävissään
  5. Liikematkailijat
  6. Opiskelijat
  7. Suomeen hoitoon saapuvat
  8. Asunnon tai kiinteistön omistavat
  9. Diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökunta
  10. Muut erityiset syyt (välttämättömät syyt)

 

1. Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten perheenjäsenet

Valtioneuvoston suuntaviivojen mukaisesti Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten perheenjäsenet (puoliso, vanhemmat, isovanhemmat, lapset, lapsenlapset ja huollettavana olevat henkilöt sekä vakiintuneessa parisuhteessa olevat).

Perheenjäsenten maahanpääsy tässä kohdassa (1) määritetyssä laajuudessa sallitaan vain Suomeen tapahtuvan matkustamisen yhteydessä.  

Puolison ja vakiintuneen parisuhteen määritelmään sovelletaan soveltuvin osin ulkomaalaislain 37 §:n mukaisia vaatimuksia. Aviopuolisoihin rinnastetaan avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta. Edellytyksenä on, että henkilöt ovat asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä. Kahden vuoden yhdessä asumista ei kuitenkaan edellytetä, jos yhteisessä taloudessa asuvilla on lapsi yhteisessä huollossa. Suomen kansalaisen perheenjäsen voi kuitenkin olla joko Suomessa asuvan tai ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsen. Myös perheenjäsenellä tulee olla vaadittava matkustusasiakirja ja tarvittaessa vaadittava viisumi.

Matkustajan on todennettava rajatarkastuksessa hyväksyttävä sukulaisuussuhde. Myös huollettavana olevan henkilön huoltaja tai edunvalvoja rinnastetaan sukulaiseen tässä maahantulon tarkoituksessa.

Katso myös: Ketkä ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä?

2. Euroopan unionin jäsenvaltion, Euroopan talousalueen jäsenvaltion tai Sveitsin kansalaisten perheenjäsenet

Valtioneuvoston suuntaviivojen mukaisesti jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion, Euroopan talousalueen jäsenvaltion tai Sveitsin kansalaisten perheenjäsenet direktiivin EY/2004/38 tarkoittamalla tavalla.

Venäjän kansalaisten maahantulo sallitaan, mikäli he ovat vapaan liikkuvuuden oikeutta käyttävän unionin kansalaisen perheenjäseniä direktiivin EY/2004/38 mukaisesti. Direktiivi on kansallisesti täytäntöönpantu ulkomaalaislailla.

Matkustajan pitää pystyä todentamaan rajatarkastuksen yhteydessä perheenjäsenen statuksensa ja matkustaessaan muutoin kuin unionin kansalaisen kanssa se, että hän seuraa vapaan liikkuvuuden oikeutta käyttävää unionin kansalaista.

Euroopan talousalueen jäsenvaltion kansalaisiin ja Sveitsin kansalaisiin sekä heidän perheenjäseniinsä sovelletaan, mitä edellä on todettu unionin kansalaisista ja heidän perheenjäsenistään.

Katso myös: 

3. Työnteko

Valtioneuvoston suuntaviivojen mukaisesti henkilöt, jotka ovat tulossa Suomeen kausityöluonteista työtä, tai ulkomaalaislain 81 b §:n mukaista työntekoa varten (viisumilla tapahtuva työnteko Suomessa).

Kausityöhön myönnetyllä viisumilla voi saapua Suomeen suorittamaan viisumissa tarkoitettua työtä. Kausityöoleskeluluvan haltijat voivat saapua Suomeen vastaavalla tavalla kuin oleskeluluvan haltijat.

Ulkomaalaislain 81 b §:ssä säädetään perusteet ulkomaalaisen oikeudesta tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa henkilön on näytettävä toteen maahantulon tarkoitus työntekoa varten rajatarkastuksen yhteydessä.

4. Logistiikka ja kuljetusalan henkilöstö työtehtävissään

Valtioneuvoston suuntaviivojen mukaisesti logistiikka ja kuljetusalan henkilöstö työtehtävissään.

Liikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstön maahantulo työtehtävissään sallitaan. Maahan saapuvan henkilön tulee olla työtehtävässä tai työtehtävään liittyvällä siirtymismatkalla (esim. merimies matkalla alukselleen). 

Merimiesten miehistönvaihdot sallitaan liikenteen ja logistiikan kuljetushenkilöstöön kuuluvina, miehistönvaihdon ollessa osa merimiesten työtehtäviä. Merimiesten ulkomaalaislaissa säädettyä maissakäyntioikeutta aluksen satamapaikkakunnan alueella ei ole rajoitettu.

5. Liikematkailijat

Valtioneuvoston suuntaviivojen mukaisesti liikematkailijat, joilla on välttämätön syy matkustaa liiketoiminnan vuoksi Suomeen tai EU- ja Schengen-alueelle. 

Viisumilla saapuvan liikematkailijan on näytettävä toteen liiketoimintaan liittyvän maahan saapumisen edellytykset maahantulon yhteydessä. Maahantulon välttämättömyys arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä saadun selvityksen perusteella. Liiketapaamisen todellisuus voidaan varmentaa tarkastussoitolla tai muulla luotettavalla keinolla.

6. Opiskelijat

Valtioneuvoston suuntaviivojen mukaisesti opiskelijat, jotka tulevat Suomeen lyhytaikaista (alle 90 vrk) opiskelua varten, mukaan lukien pääsykokeeseen osallistuminen.

Henkilön on todennettava maahantulon tarkoitus opiskelutarkoitusta varten rajatarkastuksen yhteydessä oppilaitoksen kutsulla tai vastaavalla asiakirjalla. Tarvittaessa kutsun todenmukaisuus tarkastetaan kutsujan edustajalta.

7. Suomeen hoitoon saapuvat

Valtioneuvoston suuntaviivojen mukaisesti henkilöt, joiden maahantulon perusteena on vakiintunut hoitosuhde Suomessa sijaitsevassa hoitolaitoksessa.

Henkilön on todennettava maahantulon tarkoitus rajatarkastuksen yhteydessä. Tarvittaessa hoitosuhteen olemassaolo tarkistetaan hoitoa tarjoavalta yritykseltä. Hoitosuhteen on pitänyt alkaa ennen rajoitusten voimaantuloa.

8. Asunnon tai kiinteistön omistavat

Valtioneuvoston suuntaviivojen mukaisesti henkilöt, jotka omistavat asunnon tai kiinteistön Suomessa siltä osin, kuin matkan tarkoituksena on välttämätön asunnon tai kiinteistön huolto- tai hoitotyö.

Henkilön on perusteltava asunnon tai kiinteistön huolto- tai hoitotyön välttämättömyys. Välttämättömyys arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä. Maahantulo voidaan sallia ko. perusteella yhdelle kiinteistön omistajaksi merkitylle henkilölle. Perheen tai seurueen matkustaminen kiinteistön välttämättömiin huolto- ja hoitotyöhön ei ole sallittua.

9. Diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökunta

Valtioneuvoston suuntaviivojen mukaisesti Suomen tasavaltaan akkreditoitu tai sinne lähetetty Venäjän federaation diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökunta sekä heidän perheenjäsenensä, diplomaattiset kuriirit sekä Venäjän federaation diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilöstö, joka käyttää Suomen aluetta kauttakulkumatkalla virallisten tehtäviensä hoitamiseksi, ja heidän perheenjäsenensä.

Maahantulo on sallittua myös Venäjän federaation diplomaateille sekä diplomaatti- ja virkapassin haltijoille, jotka ovat menossa lyhytaikaisille työmatkoille Suomeen tai Schengen-alueelle.

10. Muut erityiset syyt (välttämättömät syyt)

Valtioneuvoston suuntaviivojen mukaisesti muut erityisestä syystä matkustavat henkilöt yksilöllisen harkinnan perusteella.

Muita erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi humanitaariset syyt, pakottavat henkilökohtaiset syyt, lapsen etuun liittyvät syyt tai muu perusteltu syy. Syyt arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä 

a) kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
b) muu välttämätön ja perusteltu syy (esimerkiksi ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat).

Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää. Lue Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta kysymyksiä ja vastauksia Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen vaikutuksista venäläisiin: Usein kysyttyä: Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset venäläisiin | Maahanmuuttovirasto (migri.fi).

Suomeen voi saapua ulkorajaliikenteessä myös pakottavasta henkilökohtaisesta syystä. Pakottavaksi henkilökohtaiseksi syyksi tulkitaan henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävä pakottava tai ennalta arvaamaton syy, joka ei siedä viivästystä ja henkilön saapumatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden merkittävää haittaa. Pakottava henkilökohtainen syy voi olla esimerkiksi osallistuminen lähiomaisen hautajaisiin, lähiomaisen vakava sairastapaus tai Suomen viranomaisen kutsu viranomaisessa asiointiin. Pakottavat henkilökohtaiset syyt arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä.

Viisumin kumoaminen

Jos Rajavartiolaitos epää pääsyn maahan rajoitusten voimassaoloaikana, siitä seuraa lähtökohtaisesti myös viisumin kumoaminen, mikäli henkilön Shengen-viisumi on Suomen myöntämä.

Jos viisumi on toisen Schengen-maan myöntämä, Rajavartiolaitos harkitsee kumoamista tapauskohtaisesti ja on yhteydessä myös viisumin myöntäneen jäsenvaltion viranomaisiin.