MERT-tietojärjestelmän operatiivinen käyttö alkaa 1.6.2022

Uuden ympäristövahinkojen torjunnan tietojärjestelmän, MERT (Marine Environment Response Tool), kehittäminen on edennyt ja järjestelmän pilotointivaihe Rajavartiolaitoksessa lähestyy loppua. Järjestelmä otetaan operatiiviseen käyttöön 1.6.2022. Järjestelmän käyttöoikeuksien myöntäminen tullaan jaksottamaan kesä-elokuulle siten, että käyttäjäjoukkoa kasvatetaan toimialakohtaisesti kerrallaan. 

Rekisterin ylläpito ja käyttölaajuus

Rajavartiolaitoksen osalta henkilötietojen käsittelytarkoitus MERT:ssä perustuu Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen alusöljyvahingoissa ja aluskemikaalivahingoissa. Rajavartiolaitoksen osalta tietojen käsittely perustuu siten pelastuslain 27 a §:ään ja Rajavartiolaitoksen henkilötietolain 15 §:ään. Rajavartiolaitoksen tiedot muodostavat oman henkilörekisterin MERT-tietojärjestelmässä. Rajavartiolaitoksen esikunta toimii näiden tietojen rekisterinpitäjänä laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa, 18 §:n nojalla.

Koska nykyinen pelastuslainsäädäntö ei mahdollista erillisen YVT-rekisterin perustamista, MERT -rekisterin ylläpito ja käyttö perustuvat lakiin henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa, joka mahdollistaa tällä hetkellä tiedon syöttämisen järjestelmään RVL:n lisäksi mm. Puolustusvoimille, mutta pelastustoimelle tai ympäristöviranomaisille ei vastaavaa tiedon tallentamisoikeutta laissa ole. Laki mahdollistaa heille vain tiedon luovutuksen. Näin ollen MERT-järjestelmässä pelastustoimelle ja ympäristöviranomaisille voidaan aluksi myöntää vain lukuoikeudet. Rajavartiolaitos on kuitenkin käynnistänyt toimenpiteet, jolla kyseistä lakia henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa pyritään muuttamaan siten, että myös pelastustoimen ja ympäristöhallinnon viranomaiset voisivat tallentaa tietoa suoraan järjestelmään. Lisäksi SM:n Pelastusosaston johdolla pohditaan mahdollisia pelastuslain muutostarpeita, joilla mahdollistettaisiin MERT-tietojen hyödyntäminen pelastustoimen sisämaan ja -vesien tehtävissä.

Tietojen tallentaminen MERT-järjestelmään on jo tällä hetkellä lainsäädännöllisesti mahdollista Rajavartiolaitoksen ja merivoimien toimesta. Lisäksi muille merialueella YVT-toimintaan osallistuville voidaan tarvittaessa antaa lukuoikeus järjestelmän tietoihin. Pelastus- ja ympäristöviranomaiset saavat tallennusoikeuden MERT-tietojärjestelmään merialueilla toimeenpantavien tehtävien osalta sen jälkeen, kun lakiin henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa on tehty tarvittavat muutokset. Tässä tulevassa vaiheessa lakimuutoksen jälkeen MERT-tietojärjestelmä tarjotaan Rajavartiolaitoksen ohella merialueella käyttöön luku- ja tallennusoikeuksin merivoimille, rannikon pelastuslaitoksille ja ympäristöhallinnon edustajille. Muille merialueella YVT-toimintaan osallistuville tahoille, kuten VTS meriliikenteen ohjaus, MERT-tietojärjestelmä tulee käyttöön lukuoikeuksin.

Mikä muuttuu?

Järjestelmä korvaa merialueella aiemmin käytöstä poistuneen Boris 2 -tietojärjestelmän, jonka käytöstä jouduttiin luopumaan vanhentuneen tekniikan vuoksi. Uudet selaimet eivät tukeneet enää MS Silverlight -toiminnallisuutta, johon BORIS perustui.

MERT-järjestelmän omistaa Rajavartiolaitos, SYKEn jatkaessa järjestelmän kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Järjestelmän on suunniteltu palvelevan laajalti eri ympäristövahinkojen torjuntaan osallistuvia toimijoita, joskin järjestelmän ensimmäisten toimintojen kehittämisen painopiste on ollut pitkälti merellisissä toiminnoissa.

Kunkin käyttäjäorganisaation on haettava käyttöoikeutta täyttämällä erillinen Rajavartiolaitoksen laatima tiedonluovutuspyyntölomake sekä nimettävä vähintään kaksi yhteyshenkilöä ja toimittamaan tieto heidän asemastaan organisaatiossa, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot Rajavartiolaitokselle.

Tiedonluovutuspyynnöt toivotaan toimitettavan sähköpostitse ([email protected]) Rajavartiolaitokselle käsiteltäväksi oheisen aikataulun mukaisesti:

Organisaatio Määräaika
Rannikon pelastuslaitokset, Puolustusvoimat, Fintraffic Meriliikenteen ohjaus Oy, Liikenne- ja viestintävirasto 15.6.2022
Ympäristöhallinto (SYKE, YM, ELYt) 1.8.2022
Muut toimijat 1.9.2022

Kun Rajavartiolaitos on myöntänyt organisaatiolle MERT-käyttöoikeiden, yhteyshenkilö toimittaa listan henkilöistä, joille pyytää antamaan MERT-käyttöoikeuden. SYKE luo niin sanotut Iida Light -tunnukset käyttäjäorganisaation listaamille henkilöille, jotka saavat sähköpostitse ohjeen henkilökohtaisen käyttöoikeuden hakemiseen MERT-järjestelmään.

Uudessa järjestelmässä on käytössä vain henkilökohtaiset käyttöoikeudet, joten BORIS-järjestelmässä käytetyt ”ryhmäkäyttäjätunnukset” ovat poistuneet käytöstä MERT-järjestelmän käyttöönottamisen myötä. Jatkossa käyttäjätunnistautuminen on mahdollista myös VIRTU- ja Suomi.fi-palveluiden kautta.

Kuva: Näkymä MERT-aloitussivusta ennen sisäänkirjautumista.

Rajavartiolaitoksen lakisääteiset tehtävät edellyttävät MERT-tietojärjestelmän välitöntä käyttöönottoa merialueella jo kuukausia sitten käytöstä poistuneen Boris2 -tietojärjestelmän tilalle. MERT-tietojärjestelmällä tuetaan erityisesti ympäristövahinkojen torjunnan johtamista merialueella. Järjestelmää kehitettäessä on huomioitu erityisesti merellisiin YVT-tehtäviin liittyvät toimintamallit, ”prosessit”, joita valmistuva järjestelmä luonnollisesti tukee. Järjestelmän kehittäminen jatkuu vielä vuonna 2023, jolloin järjestelmän pitäisi saavuttaa toimitussopimuksen mukainen laajuus.
Kesäkuun alussa käyttöönotettavassa versiossa on käytössä erilaisten karttatoimintojen ja paikkatietoaineistojen lisäksi seuraavat toiminnallisuudet:

Yleisinä toimintoina

 • käyttäjätunnistautuminen
 • aiemmin luotujen tapahtumien tietojen tarkastelu
 • resurssien syöttäminen järjestelmän tietokantaan 
 • paikkatietoaineiston hyödyntäminen (aineisto täydentyy hankkeen edetessä)
 • yleiskartta, merikartta sekä piirto- ja mittaustyökalut
 • erilliset järjestelmän pääkäyttäjän toiminnot (mm. käyttöoikeuksien ja roolien hallinta)
 • mahdollisuus ladata omalle koneelle järjestelmän käyttöohje.

Yksittäiseen tapahtumaan liittyen

 • perustietojen syöttäminen (alkutiedot)
 • tilannearvion laatiminen ja johtovastuun määrittäminen
 • havaintojen kirjaaminen
 • toimenpiteiden kirjaaminen
 • liitedokumenttien lisääminen
 • merkintöjen näkymisen hallinnointi (ketkä näkevät kirjaukset).

 

Kuva: Koulutusympäristön ”tapahtuman perustiedot”-näkymä.

Järjestelmä on osoittautunut pilotoinnin aikaisessa käytössä BORIS-järjestelmää merkittävästi käyttäjäystävällisemmäksi. Osittain tähän on syynä järjestelmän ensimmäisen version ”suppeus”. On kuitenkin selvää, että järjestelmän suunnittelussa hyödynnetyllä ulkopuolisella palvelumuotoilulla on ollut suuri vaikutus nimenomaan käyttöliittymänäkymiin ja ohjattuun tiedon syöttämiseen ns. wizard-toiminnolla. Olemme luottavaisia, että helppokäyttöisyys ja selkeys säilyvät myös järjestelmän laajentuessa.

Järjestelmän kouluttaminen ja käyttöönottaminen

Uusi tietojärjestelmä tuo luonnollisesti haasteena myös järjestelmän käyttökoulutuksen. Järjestelmän ensimmäisen version kehittämisen rinnalla on valmistunut käyttäjäkäsikirja, ”manuaali”. Käyttäjäkäsikirjan kulloinkin viimeisin versio on selattavissa tai ladattavissa suoraan järjestelmästä. Vuoden 2022 aikana on tarkoitus tehdä järjestelmästä erillinen verkkopohjainen itseopiskelukurssi, jonka avulla kukin MERT-järjestelmän käyttäjä voi itsenäisesti opiskella järjestelmän käytön. Lisäksi kukin käyttäjäorganisaatio voi omien tarpeidensa mukaan järjestää erillistä käyttäjäkoulutusta.

Kukin toimiala tai käyttäjäorganisaatio tekee itsenäiset päätökset järjestelmän käyttöönottamisesta ja käytön laajuudesta. Rajavartiolaitoksessa toivotaan, että kaikki rannikon pelastuslaitokset (jatkossa hyvinvointialueet) ottaisivat järjestelmän käyttöön kaikissa merellisissä YVT-tehtävissä, jotta tilannekuvan välittäminen toimintaan osallistuvien viranomaisten kesken olisi mahdollisimman tehokasta erityppisissä ja erilaajuisissa YVT-tehtävissä. Rajavartiolaitoksessa MERT-tietojärjestelmään tullaan kirjaamaan kaikki YVT-tehtäviin liittyvät ilmoitukset, tilannearviot ja toimenpiteet – tällaisia tapahtumia ovat mm. aluspäästöt, alusonnettomuudet ja vuodot hylyistä. Voidaan siis sanoa, että MERT:stä tulee Rajavartiolaitoksessa itsenäinen ”YVT tehtävien johtamisen tietojärjestelmä”.

Jatkossa on luonnollista, että MERT pyritään integroimaan myös erilaisin TUVE- tai eTUVE tietojärjestelmiin ja palveluihin. Yhtenä merkittävimpinä kehitystarpeina pidetään MERT:n ja KEJO:n tietojen vaihdon kehittämistä. Tämän integraation totutuksesta ei ole vielä päätöksiä ja sen arvioidaan valmistuvan vasta vuosikymmenen puolivälin jälkeen.

Linkit

Koulutusympäristö: MERT EDU (ymparisto.fi)

Tuotantoympäristö: MERT (ymparisto.fi)

Liitteet

Lataa tiedonluovutuspyyntölomake (docx)