Uusi ympäristövahinkojen torjunnan tietojärjestelmä, MERT (Marine Environment Response Tool), otettiin operatiiviseen käyttöön 1.6.2022.

MERT-tietojärjestelmällä tuetaan erityisesti ympäristövahinkojen torjunnan johtamista merialueella. Järjestelmää kehitettäessä on huomioitu merellisiin YVT-tehtäviin liittyvät toimintamallit, ”prosessit”, joita järjestelmä luonnollisesti tukee. Järjestelmän kehittäminen jatkuu vuoden 2023 loppuun, jolloin järjestelmän pitäisi saavuttaa toimitussopimuksen mukainen laajuus.

Järjestelmän käyttöoikeuksien myöntämisestä vastaa Rajavartiolaitos.

Rekisterin ylläpito ja käyttölaajuus

Rajavartiolaitoksen osalta henkilötietojen käsittelytarkoitus MERT-järjestelmässä perustuu Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen alusöljyvahingoissa ja aluskemikaalivahingoissa. Rajavartiolaitoksen osalta tietojen käsittely perustuu siten pelastuslain 27 a §:ään ja Rajavartiolaitoksen henkilötietolain 15 §:ään. Rajavartiolaitoksessa tiedot muodostavat oman henkilörekisterin MERT-tietojärjestelmässä. Rajavartiolaitoksen esikunta toimii näiden tietojen rekisterinpitäjänä laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa, 18 §:n nojalla.

Koska nykyinen pelastuslainsäädäntö ei mahdollista erillisen YVT-rekisterin perustamista, MERT-rekisterin ylläpito ja käyttö perustuvat lakiin henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa, joka mahdollistaa tällä hetkellä merialueella tapahtuvaan YVT-toimintaan liittyen tiedon syöttämisen järjestelmään Rajavartiolaitoksen lisäksi muun muassa Puolustusvoimille. Pelastustoimen tai ympäristöviranomaisen osalta vastaavaa henkilötiedon tallentamisoikeutta laissa ole, vaikka laki mahdollistaa heille henkilötietojen luovutuksen.

Tietojen tallentaminen MERT-järjestelmään on siis tällä hetkellä lainsäädännöllisesti mahdollista Rajavartiolaitoksen ja merivoimien toimesta. Lisäksi pelastustoimella ja Ilmatieteen laitoksen edustajilla on rajoitettuja tallennusoikeuksia järjestelmään (ei kuitenkaan henkilötietojen osalta). Muille merialueella YVT-toimintaan osallistuville voidaan tarvittaessa antaa lukuoikeus järjestelmän tietoihin.

Rajavartiolaitos on käynnistänyt toimenpiteet, jolla kyseistä lakia henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa pyritään muuttamaan siten, että myös pelastustoimen ja ympäristöhallinnon viranomaiset voisivat tallentaa tietoa nykyistä laajemmin suoraan järjestelmään. Lisäksi sisäministeriön Pelastusosaston johdolla pohditaan mahdollisia pelastuslain muutostarpeita, joilla mahdollistettaisiin MERT-tietojen hyödyntäminen pelastustoimen sisämaan ja -vesien tehtävissä.

Mikä muuttuu?

Järjestelmä korvasi merialueella aiemmin käytöstä poistuneen Boris 2 -tietojärjestelmän.

MERT-järjestelmän omistaa Rajavartiolaitos, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) jatkaessa järjestelmän kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Järjestelmän on suunniteltu palvelevan laajalti eri ympäristövahinkojen torjuntaan osallistuvia toimijoita, joskin järjestelmän ensimmäisten toimintojen kehittämisen painopiste on ollut pitkälti merellisissä toiminnoissa.

Käyttöoikeuksien hakeminen

Kunkin käyttäjäorganisaation on haettava käyttöoikeutta täyttämällä erillinen Rajavartiolaitoksen laatima tiedonluovutuspyyntölomake sekä nimettävä vähintään kaksi yhteyshenkilöä. Rajavartiolaitokselle on toimitettava

 • tieto heidän asemastaan organisaatiossa
 • sähköpostiosoitteet
 • puhelinnumerot.

Tiedonluovutuspyynnöt tulee toimittaa sähköpostitse ([email protected]).

Kun Rajavartiolaitos on myöntänyt organisaatiolle MERT-käyttöoikeiden, nimetty yhteyshenkilö

 • toimittaa listan henkilöistä, joille pyytää antamaan MERT-käyttöoikeuden
 • kuvaa kunkin käyttäjän osalta tulevan käyttötarpeen (”roolin”).

SYKE luo kullekin käyttäjälle henkilökohtaiset Iida Light -tunnukset. He saavat sähköpostitse käyttäjätunnuksen aktivointilinkin sekä kirjautumisohjeen MERT-järjestelmään. Yhteyshenkilöt vastaavat myös käyttäjätietojen muutosten välittämisestä Rajavartiolaitoksen MERT-pääkäyttäjille.

MERT-järjestelmässä on käytössä vain henkilökohtaiset käyttöoikeudet, joten minkäänlaisia ”ryhmäkäyttäjätunnuksia” ei järjestelmään myönnetä. Tulevaisuudessa käyttäjätunnistautuminen on mahdollista myös VIRTU- ja Suomi.fi-palveluiden kautta.

Kuva: Näkymä MERT-aloitussivusta ennen sisäänkirjautumista.

Yleisinä toimintoina järjestelmä sisältää mm.

 • käyttäjätunnistautuminen
 • aiemmin luotujen tapahtumien tietojen tarkastelu
 • resurssien syöttäminen järjestelmän tietokantaan 
 • paikkatietoaineiston hyödyntäminen (aineisto täydentyy hankkeen edetessä)
 • yleiskartta, merikartta sekä piirto- ja mittaustyökalut
 • erilliset järjestelmän pääkäyttäjän toiminnot (mm. käyttöoikeuksien ja roolien hallinta)
 • mahdollisuus ladata omalle koneelle järjestelmän käyttöohje.

Yksittäiseen tapahtumaan liittyen järjestelmä sisältää mm.

 • perustietojen syöttäminen (alkutiedot)
 • tilannearvion laatiminen ja johtovastuun määrittäminen
 • havaintojen kirjaaminen
 • toimenpiteiden kirjaaminen
 • liitedokumenttien lisääminen
 • kerätyn jätteen seuranta
 • öljyn ajelehtimislaskelmien liittäminen SeaTrackWeb-järjestelmästä
 • merkintöjen näkymisen hallinnointi (ketkä näkevät kirjaukset).

 

Kuva: Koulutusympäristön ”tapahtuman perustiedot”-näkymä.

Järjestelmän suunnittelussa hyödynnetyllä palvelumuotoilulla on ollut suuri vaikutus käyttöliittymänäkymiin ja ohjattuun tiedon syöttämiseen niin sanotulla wizard-toiminnolla. Niinpä järjestelmä on käytössä osoittautunut varsin käyttäjäystävälliseksi.

Järjestelmän kouluttaminen ja käyttöönottaminen

Uusi tietojärjestelmä tuo luonnollisesti haasteena myös järjestelmän käyttökoulutuksen. Järjestelmän kehittämisen rinnalla on valmistunut käyttäjäkäsikirja, ”manuaali”. Käyttäjäkäsikirjan kulloinkin viimeisin versio on selattavissa tai ladattavissa suoraan järjestelmästä. Vuoden 2023 maaliskuussa julkaistiin myös verkkopohjainen Moodle-itseopiskelukurssi, jonka avulla kukin MERT-järjestelmän käyttäjä voi itsenäisesti opiskella järjestelmän käyttöä. Lisäksi kukin käyttäjäorganisaatio voi omien tarpeidensa mukaan järjestää erillistä käyttäjäkoulutusta tai hyödyntää verkkokurssin materiaalia sisäisessä koulutuksessaan.

Kukin toimiala tai käyttäjäorganisaatio tekee itsenäiset päätökset järjestelmän käyttöönottamisesta ja käytön laajuudesta. Järjestelmä on hyvin kattavasti käytössä jo kaikilla merialueella YVT-toimintaan osallistuvilla viranomaisilla. Rajavartiolaitoksessa toivotaan kuitenkin, että eri toimijat ottaisivat järjestelmän aktiiviseen käyttöön kaikissa merellisissä YVT-tehtävissä, jotta tilannekuvan välittäminen toimintaan osallistuvien viranomaisten kesken olisi mahdollisimman tehokasta erityppisissä ja erilaajuisissa YVT-tehtävissä. 

Rajavartiolaitoksessa on ohjeistettu, että MERT-tietojärjestelmään kirjataan Rajavartiolaitoksen osalta kaikki YVT-tehtäviin liittyvät ilmoitukset, tilannearviot ja toimenpiteet – tällaisia tapahtumia ovat muun muassa aluspäästöt, alusonnettomuudet ja vuodot hylyistä. Voidaan siis sanoa, että MERT on Rajavartiolaitoksessa itsenäinen ”YVT-tehtävien johtamisen tietojärjestelmä”.

Jatkossa on luonnollista, että MERT pyritään integroimaan myös erilaisin TUVE- tai eTUVE-tietojärjestelmiin ja -palveluihin. Yhtenä merkittävimpinä kehitystarpeina pidetään MERT-järjestelmän ja KEJOn tietojen vaihdon kehittämistä. Tämän integraation totutuksesta ei ole vielä päätöksiä ja sen arvioidaan valmistuvan vasta vuosikymmenen puolivälin jälkeen.

Linkit

Koulutusympäristö: MERT EDU (ymparisto.fi)

Tuotantoympäristö: MERT (ymparisto.fi)

Liitteet

Lataa tiedonluovutuspyyntölomake (docx)