Kun suunnittelet tilaisuutta, huomioi:

 • Varmista alueen sopivuus ampumispaikaksi. Ota huomioon muun muassa ilmailutoiminta ja -liikenne, ympäröivä maasto, tiestö ja asutus.
 • Hakuprosessi kestää kokonaisuudessaan 10 viikkoa.
 • Vastaat tilaisuuden järjestelyistä itse.

Ennen luvan hakemista

 • Hae kirjallinen lausunto ampumapaikan soveltuvuudesta alueen pelastustoimen edustajalta. Pelastustoimen edustaja arvioi hätämerkkien käyttämisen vaikutukset alueen paloturvallisuuteen.
 • Jos käyttämiesi hätämerkkien lakikorkeus on yli 150 metriä, hae Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta ilmatilan varaushakemus lentorajoituksien asettamiseksi: Traficomin verkkosivut
  Traficom voi perustaa tilapäisiä vaara-alueita tai rajoittaa ilmailun tietyllä alueella määräajaksi. Traficom laskuttaa tästä päätöksestä luvan hakijaa riippumatta siitä, onko lupaprosessi myönteinen tai kielteinen.
 • Keskustele tilaisuudestasi luvan myöntävän paikallisen merivartioston esikunnan (Länsi-Suomen merivartioston alueella puh. +358 294 1031 MRCC Turku, Suomenlahden merivartioston alueella puh. +358 294 1100 MRSC Helsinki) tai poliisin edustajan kanssa (poliisin verkkosivut).

Mitä asioita luvan myöntämisessä otetaan huomioon?

Ota huomioon seuraavat asiat, kun harkitset tilaisuuden järjestäjänä ajankohtaa luvanvaraisten hätämerkkien käyttötilaisuudelle:

 • Tilaisuudet tulisi ajoittaa keväälle ja syksylle varsinaisen purjehduskauden ulkopuolelle. Tilaisuudet tulee järjestää valoisaan aikaan.
 • Tilaisuuden kesto on suhteutettava arvioituun osallistujamäärään.
 • Lupa raukeaa, mikäli alueella on tilaisuuden aikana voimassa metsäpalovaroitus.

Lähtökohtaisesti Liikenteen turvallisuusviraston tai alueellisen pelastustoimen edustajan kielteiset lausunnot estävät varsinaisen luvanvaraisten hätämerkkien käyttöluvan myöntämisen.

Näin täytät lupahakemuksen luvanvaraisten hätämerkkien käytölle 

Hae lupaa kirjallisella luvanvaraisten hätämerkkien käyttölomakkeella. 
Avaa lomake tästä linkistä (pdf)

Huolehdi, että olet täyttänyt kaikki hakemuksen kohdat ja yhteystietosi ovat oikein. Ilmoita hakemuksessa myös sähköpostiosoitteesi. Näin voit nopeuttaa asian käsittelyä. 

Liitä hakemukseen vähintään seuraavat lausunnot:

 • ilmatilan varaushakemus
 • pelastusviranomaisen lausunto hätämerkkien käyttämisen vaikutuksista paloturvallisuuteen 
 • maanomistajalta lupa maankäyttöön

Liitä hakemukseen myös seuraavat tiedot:

 • ampumisen tarkka alkamis- ja loppumisajankohta
 • arviot osallistujista ja ammuttavien hätärakettien, käsisoihtujen ja hätäsavujen määristä,
 • tieto siitä, kuka kantaa vastuun mahdollisista onnettomuustilanteista ja mikä on osallistujien vastuu. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, vaaditaanko tapahtumassa esimerkiksi kirjallinen omavastuusitoumus osallistujilta. Harkitse myös tarkkaan, tarvitaanko tilaisuuteen erillinen vahinko- ja tapaturmavakuutus.
 • turvallisuussuunnitelma, joka sisältää vähintään seuraavat kohdat:
  • kuka vastaa yleisen järjestyksen ylläpidosta ampuma-alueella
  • kuka vastaa tarvittaessa ensisammutuksesta
  • kuka vastaa paikalla tarvittaessa ensiavusta
  • miten toimitaan laukeamattomien hätämerkkien kanssa (varo-ohjeet)
  • pidetäänkö varomääräyksistä puhuttelu ampujille ennen ammuntaa ja puhuttelun keskeinen sisältö
  • alueen kulkujärjestelyt karttaan merkittynä (muun muassa ampuma-, kulku- ja odotusalueet)
  • käytettävät suojavälineet ammuntojen aikana (esimerkiksi käsineet, kypärät, suojalasit tai visiirit)
  • mahdollisesti käytettävät opetusraketit (mallisuoritusta tai kuivaharjoittelu varten)
  • ammunnanjohtajan yhteystiedot tilaisuuden aikana
  • tarvittavat hätänumerot (MRCC / MRSC + HÄKE)
  • ennakkoilmoitukset viranomaisille ja tiedottamissuunnitelma

Ilmoita hakemuksessa myös harjoituksen järjestäjä, vastuuhenkilö ja muut tilaisuutta koskevat tiedot

 • Hätämerkkien käyttöä koskevan luvan hakijana voi olla tilaisuuden vastuuhenkilö tai yhteisö.
 • Jos hakemuksen jättäjänä on muu kuin tilaisuuden vastuuhenkilö, hakija vastaa siitä, että hakemuksessa ilmoitettu vastuuhenkilö toimii harjoituksen vastuuhenkilönä. Vastuuhenkilön tulee olla tavoitettavissa ennen tilaisuuden alkamista jollakin ilmoitetuista yhteydenpitovälineistä ja tilaisuuden aikana hakemuksessa erikseen yksilöidyllä yhteydenpitovälineellä.
 • Ilmoita lupahakemuksessa tilaisuuden alkamis- ja päättymisajat. Tilaisuudessa saa käyttää luvanvaraisia hätämerkkejä vain tänä aikana. Jos lopetatte luvanvaraisten hätämerkkien käytön huomattavasti ennen ilmoitettua päättymisaikaa, vastuuhenkilön on ilmoitettava tästä alueen meripelastuksen johtokeskukselle sekä alueelliselle hätäkeskukselle.

Toimita lupahakemus oikeaan paikkaan 

Jätä hakemus merialueella ja siihen välittömästi liittyvien rannikkokuntien alueella asianomaisen merivartioston esikunnalle yhtenä kappaleena vähintään 10 viikkoa ennen tilaisuutta:

 • Länsi-Suomen merivartioston alueella Länsi-Suomen merivartioston esikunta, sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai PL 16, 20101 Turku
 • Suomenlahden merivartioston alueella Suomenlahden merivartioston esikunta, sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai PL 150, 00161 Helsinki
 • muualla maassa aluevastuulliselle poliisilaitokselle 

Hakemuksen hinta 

Rajavartiolaitos ja poliisi perivät hakemuksen käsittelystä maksun. Hinta perustuu Sisäministeriön asetukseen Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksusta. 

Hakemuksen käsittelyn edellytyksenä on se, että hakija on täyttänyt hakemuksen annettujen ohjeiden mukaisesti ja se sisältää tarvittavat lausunnot ja liitteet. Hakemuksessa on erikseen mainittava osoite, johon hakemuksen käsittelystä aiheutuva lasku lähetetään.

Huomioi, että myös Traficom laskuttaa hakijaa ilmatilan rajoittamispäätöksestä mikäli tilaisuudessa käytetään hätäraketteja. Tarkemmat tiedot hinnoista löydät Traficomin sivuilta.

Jos tilaisuudessa on tarkoitus käyttää ainoastaan käsisoihtuja ja/tai oransseja savuja, luvan käsittelijän ei tarvitse hakea Traficomin lupaa, eikä maksua ilmatilan rajoittamisesta siis tule.
Luvanvaraisten hätämerkkien käytöstä päätöksen tehneen viranomaisen on säilytettävä päätöksestä kopio, jota säilytetään vähintään kaksi vuotta. Alkuperäinen lupapäätös tulee toimittaa hakijalle, jonka on pidettävä lupapäätös mukana hätämerkkien käyttötilaisuudessa.

Tapahtumat voivat kiinnostaa mediaa

Luvan hakijan on sovittava tiedotusvastuusta Länsi-Suomen merivartioston alueella Länsi-Suomen merivartioston esikunnan, Suomenlahden merivartioston alueella Suomenlahden merivartioston esikunnan tai paikallisen poliisin kanssa, esimerkiksi

 • kuka tiedottaa
 • milloin tiedotetaan ja
 • missä tiedotetaan (eri mediat lueteltuina)

Tiedotteessa tulisi korostaa myös hätämerkkien käyttöön liittyviä normeja sekä mainita tapahtumaan liittyvät keskeisimmät turvallisuusohjeet.