Valvonta 2 -projekti selvittää ja testaa miehittämättömien ilma-alusten soveltuvuutta sensorialustoiksi merellisissä tehtävissä

Valvonta 2 -projektissa selvitetään ja testataan vuosina 2018–2020, miten erilaiset, uudella valvontateknologialla varustetut sensorialustat soveltuisivat viranomaistyöhön pohjoisella Itämerellä. Sensorialustat tarkoittavat projektissa erityyppisiä miehittämättömiä ilma-aluksia.

Projektin tavoitteena on luoda näkemys siitä, miten miehittämättömät ilma-alukset toimisivat monipuolisissa ja vaativissa merellisissä viranomaistehtävissä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Testeissä testataan vain sellaisia laitteita, joihin voidaan liittää erilaisia sensoreita, kuten kameroita ja optisia tutkia. Projektissa etsitään sellaista sensorialustaa, joka palvelisi mahdollisimman hyvin eri viranomaisten erilaisia tarpeita.

Laivan kannella miehittämätön ilma-alus lähdössä. Ympärillä rajavartijoita.

Projekti edistää viranomaisten yhteistyötä merellisissä tehtävissä. Rajavartiolaitoksen lisäksi projektiin osallistuvat Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Merivoimat, Tulli, Suomen ympäristökeskus, maa- ja metsätalousministeriö ja Ilmatieteen laitos. Ne jakavat yhteisen näkemyksen siitä, että miehittämätön ilma-alus voisi olla kustannustehokas, operatiivista toimintakykyä olennaisesti tehostava väline.

Projektiin osallistuvat viranomaiset määrittelivät erilaisia skenaarioita, joissa miehittämättömän ilma-aluksen tulisi pystyä toimimaan. Skenaariot sisälsivät meri- ja vesialueiden, väylien ja saariston valvontaa, satamissa olevien konttien, öljysäiliöiden ja muiden paikallaan olevien kohteiden tutkimista ja seurantaa sekä ympäristöonnettomuuksien hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Yhteistä näille skenaarioille on etenkin se, että ne edellyttävät teknologiaa, joka on riittävän ketterä ja toimii mahdollisimman pitkän ajan kerrallaan.

Valvonta 2 -projektin johtaa Rajavartiolaitoksen esikunta. Rajavartiolaitoksessa projekti tukee myös muita käynnissä olevia ja käynnistyviä rajaturvallisuusprojekteja. Projektia rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto vuosina 2018–2020 yhteensä noin miljoonalla eurolla. Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa on rahoituskaudella 2014–2020 kaksi Rajavartiolaitoksen tehtäviä koskevaa painopistettä: yhdennetyn meripolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon edistäminen. Meripolitiikan rahoituksella pyritään edistämään kansallisen meripolitiikan vaikuttavuutta suuntaamalla rahoitusta eri viranomaissektoreiden välisen yhteistyön edistämiseen.

Logo. Elinkeino-, liikenne- jympäristökeskus. EU.

EU lippu