Arvot

Arvojamme ovat:

  • ammattitaito
  • luotettavuus
  • yhteistyökyky. 

Lue tarkemmin, mitä arvot tarkoittavat päivittäisessä työssämme:

Rajavartiolaitoksen eettinen säännöstö

Meillä on tehtäviemme vaatimat tiedot ja erityistaidot.

Meillä on hyvä tuntemus toimintaamme ohjaavasta lainsäädännöstä ja hallitsemme toimivaltuutemme. Myös työkykymme vastaa tehtäviemme vaatimuksia ja tunnistamme ja hallitsemme tehtäviimme liittyvät riskit. Me tunnemme toiminta-alueemme ja osaamme käsitellä kalustoamme ja välineitämme eri tilanteissa ja tehtävissä sekä liikkua kaikissa olosuhteissa maastossa, ilmassa ja merellä.

Toimintamme on ennaltaehkäisevää, tehokasta ja taloudellista.

Me ymmärrämme toimintamme perusteet, päämäärät ja tavoitteet. Me myös saavutamme tavoitteen mukaisen lopputuloksen turvallisesti ja nopeasti. Suoritamme kaikki tehtävämme laadukkaasti ja tunnollisesti ja olemme tietoisia toimenpiteidemme vaikutuksista.

Käsittelemme Rajavartiolaitoksen hallussa olevaa omaisuutta vastuullisesti.

Olemme oman alamme kehittäjiä ja tiennäyttäjiä.

Olemme rohkeita, päättäväisiä sekä määrätietoisia ja asennoidumme tehtäviimme myönteisesti. Tunnemme myös aitoa ammattiylpeyttä ja olemme työssämme täsmällisiä, innostuneita sekä oma-aloitteisia. Tunnemme vahvuutemme ja puutteet osaamisessamme ja kehitämme jatkuvasti omaa alaamme ja itseämme.

Meidät tunnetaan kehittäjänä ja luonnon ammattilaisena. Edistämme toimintamme kautta myös ympäristönsuojelua.

Olemme ehdottoman rehellisiä ja oikeudenmukaisia.

Kunnioitamme ihmisarvoa, yksityisyyden suojaa ja perusoikeuksia sekä luontoa. Myös ratkaisumme ja toimintamme ovat säädösten mukaisia, perusteltuja ja eettisesti oikeita. Noudatamme kohtuullisuutta ja tasapuolisuutta sekä huolehdimme siitä, että kaikkia kohdellaan samojen periaatteiden mukaisesti.

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää. Puutumme syrjintään siellä, missä meillä on mahdollisuus vaikuttaa asiaan.

Olemme esimerkillisiä niin työssä kuin vapaa-aikanamme.

Kannamme vastuun tekemisistämme eikä meitä voi lahjoa. Emme tavoittele virkatehtävissä henkilökohtaista hyötyä emmekä ota vastaan taloudellista tai muuta etuutta, joka voisi vaarantaa luottamusta meitä kohtaan.

Huomioimme esteellisyyssäännökset kaikessa toiminnassamme. Noudatamme sivutoimien harjoittamisesta annettuja määräyksiä eivätkä vapaa-ajan sidonnaisuutemme vaaranna Rajavartiolaitoksen tehtävien suorittamista.

Olemme myös vilpittömiä ja meillä on korkea moraali. Esiintymisemme on luottamusta herättävää ja olemme itse luottamuksen arvoisia sanoissa ja teoissa, työssä ja vapaa-aikana.

Olemme saatavilla hädän tullen.

Kalustomme ja välineistömme ovat toimintavarmoja ja toimintaamme soveltuvia. Olemme myös auttamishaluisia, aina tavoitettavissa ja pystymme luottamaan vaikeissakin tilanteissa toisiimme. Noudatamme annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä puutumme toiminnassamme havaitsemiimme epäkohtiin ja korjaamme ne.

Toimintamme sekä Rajavartiolaitoksen sisällä että sidosryhmien kanssa perustuu keskinäiseen luottamukseen ja avoimuuteen.

Pidämme antamamme lupaukset ja arvostamme toisiamme. Toimimme hyvää työilmapiiriä ja rajaperinteitä vaalien sekä arvokkaita perinteitämme kunnioittaen. Me myös luotamme toisiimme ja kunnioitamme asiakkaitamme.

Noudatamme hyvän hallinnon periaatteita.

Tiedostamme sisäisen valvonnan tärkeän merkityksen osana valtionhallinnon toimintaa ja riskienhallintaa. Esimiehillä ja johdolla on erityinen vastuu toiminnan lainmukaisuuden ja laadun valvonnassa.

Viestintämme on avointa, luotettavaa ja ennaltaehkäisevää.

Asiakkaat, sidosryhmät ja oma henkilöstömme saavat ajoissa tarvitsemansa tiedot ja neuvot. Otamme huomioon myös toistemme, asiakkaidemme ja sidosryhmiemme tarpeet. Olemme palvelualttiita, myönnämme virheemme emmekä provosoidu.

Salassa pidettävien tietojen osalta toimimme täsmällisesti määräysten mukaisesti eikä tietoja päädy asiattomien tietoon

Olemme ennakkoluulottomia ja joustavia.

Kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja arvostamme yhdessä tekemistä. Olemme innostuneita ja kannustavia ratkaisujen etsijöitä. Meillä on valmius joustaa tilanteen sitä edellyttäessä ja salliessa.