Rikostorjunta Rajavartiolaitoksen ydintehtävänä

Rikostorjunta on yksi Rajavartiolaitoksen ydintoiminnoista. Olemme Rajavartiolaitoksen rikostorjunnassa osaltamme varmistamassa Suomen sisäistä turvallisuutta. Rikostorjunnassa Rajavartiolaitos on keskittynyt erityisesti verkkorikostiedusteluun sekä merialueilla tapahtuvien monialaonnettomuuksien rikostorjuntaan.

Rikostorjuntamme päämääränä on paljastaa, ennaltaehkäistä ja tutkia Rajavartiolaitoksen toiminnan seurauksena ilmi tulevia laittomaan maahantuloon liittyviä rikoksia. Vakavimpina rajat ylittävän rikollisuuden muotoina voimme pitää esimerkiksi ihmissalakuljetusta ja -kauppaa sekä laittoman maahantulon järjestämistä.

Rikostorjunta merialueiden monialaonnettomuuksissa

Tehtävänämme on paljastaa, ehkäistä ennalta ja tutkia merellä tapahtuvat rikokset ja rikkomukset vesiliikennelain, merilain ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaan. Monialaonnettomuudella tarkoitetaan suuronnettomuutta, joka vaarantaa ihmishenkien lisäksi myös ympäristön, aluksen ja aluksen lastin tai muun omaisuuden.

Meillä on monialaonnettomuudessa erilaisia tehtäviä: ihmishenkien pelastaminen, ympäristövahinkojen torjunta ja rikostorjunta. Näissä onnettomuuksissa rikostorjuntamme tehtävänä on selvittää, onko tapahtuneessa syytä epäillä rikosta.

Avomerellä tapahtuneessa monialaonnettomuudessa tutkinnan turvaaminen vaatii meripelastustoiminnassa ja ympäristövahinkojen torjuntatoiminnassa olevien resurssien jakamista myös rikostorjuntatehtäviin. Resurssien jakamisessa ihmishenkien pelastaminen on aina ensisijaista, mutta samassa yhteydessä meidän tulee varmistaa rikostutkinnalle tärkeiden tietojen dokumentointi. 

Verkkorikostiedustelu vaatii jatkuvaa sopeutumista muuttuvaan toimintaympäristöön

Tietoyhteiskunnassa myös rikolliset ovat siirtyneet tarjoamaan palveluitaan verkossa. Matkojen järjestäminen, asiakirjojen hankkiminen ja jopa matkan ohjaaminen tapahtuvat verkossa tai erilaisten applikaatioiden avulla. Tämän vuoksi verkkorikostiedustelun pitää pystyä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Siksi panostamme jatkuvasti siihen, että oma verkkorikostiedustelukykymme vastaa nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

Myös valvontatoiminnan ohella paljastuneista tavanomaisista rikosepäilyistä huolehditaan

Vakavimman rikollisuuden torjunnan lisäksi huolehdimme omassa valvontatoiminnassamme paljastuneista muista tavanomaisista epäillyistä rikostapauksista. Näitä ovat esimerkiksi liikenne- ja vesiliikennejuopumukset, vesiliikennerikokset ja -rikkomukset sekä metsästys- ja kalastusrikokset. Meillä on valtuudet toimittaa esitutkinta, jos epäilemme, että tehdyksi epäilty rikos kuuluu Rajavartiolaitokselle tutkittavaksi säädettyjen rikosten piiriin tai jos rikos ilmenee tutkimamme rikoksen yhteydessä.

Ainutlaatuinen PTR-yhteistyö Tullin ja poliisin kanssa

Teemme yhteistyötä poliisin ja Tullin kanssa, ja käytämme termiä PTR-yhteistyö. Se on kansainvälisesti ainutlaatuinen yhteistyön muoto, jonka avulla pystymme puuttumaan tehokkaasti ja joustavasti rajat ylittävään vakavaan rikollisuuteen. Yhteistyöhömme kuuluu esimerkiksi se, että meillä on analysoituun tietoon perustuva reaaliaikainen yhteinen tilannekuva. PTR-viranomaisten yhteisenä päämääränä on edistää turvallisuutta joustavasti, nopeasti ja tehokkaasti ja vaikuttaa osaltaan siihen, että Suomi on maailman turvallisin maa.