Brottsbekämpning som Gränsbevakningsväsendets huvuduppgift

Brottsbekämpning är en av Gränsbevakningsväsendets huvuduppgifter. Vi på Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning är med och försäkrar för vår del Finlands inre säkerhet. I brottsbekämpningen koncentrerar sig Gränsbevakningsväsendet speciellt på kriminalunderrättelse gällande nätbrott samt på brottsbekämpning av marina flertypsolyckor.

Syftet med vår brottsbekämpning är att avslöja, förebygga och utreda brott gällande olaglig inresa, som avslöjas som följd av Gränsbevakningsväsendets verksamhet. Som allvarligaste former av gränsöverskridande brottslighet kan betraktas till exempel människosmuggling och -handling samt ordnande av olaglig inresa.

Brottsbekämpning vid marina flertypsolyckor

Vår uppgift är att avslöja, förebygga och utreda brott och förseelser på havet i enlighet med sjötrafiklagen, sjölagen och miljöskyddslagen för sjöfarten. Med flertypsolycka hänvisas till en storolycka där fara utöver människoliv hotar miljön, ett fartyg samt dess last eller annan egendom.

När en flertypsolycka inträffar, har vi olika uppgifter: räddande av människoliv, bekämpning av miljöskador och brottsbekämpning. Vid dessa olyckor är syftet med vår brottsbekämpning att utreda om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts.

Vid en flertypsolycka på öppet hav kräver skyddandet av utredningen att resurserna för sjöräddning och bekämpning av miljöskador utdelas även till brottsbekämpningsuppgifter. I resursfördelning prioriteras alltid tryggandet av människoliv, men samtidigt bör vi säkerställa dokumentationen av information som är viktig för brottsutredningen.

Kriminalunderrättelse gällande nätbrott kräver ständig anpassning till skiftande verksamhetsmiljö

I informationssamhället har även kriminella övergått till att erbjuda sina tjänster på nätet. Arrangering av resor, skaffandet av dokument och till och med styrning av resan sker på nätet eller via olika applikationer. På grund av detta måste kriminalunderrättelsen gällande nätbrott kunna anpassa sig till en snabbt skiftande verksamhetsmiljö. Därför satsar vi ständigt på att vår egen underrättelsekompetens gällande nätbrott bemöter nuvarande och kommande utmaningar.

Även konventionella brottsmisstankar som avslöjas vid sidan om den vanliga övervakningen tas hand om

Utöver bekämpning av den allvarligaste brottsligheten tar vi hand om andra konventionella brottsmisstankar som framkommit under vår egen övervakning. Dessa är till exempel ratt- och roderfylleri, sjötrafikbrott och -förseelser samt jakt- och fiskebrott. Vi har behörighet till att utföra förundersökning om vi misstänker att den misstänkta lagöverträdelsen tillhör brott som är förordnade till Gränsbevakningsväsendet att undersökas eller om lagöverträdelsen framkommer i samband med ett brott som vi undersöker.

Unikt PTG-samarbete med Tullen och polisen

Vi samarbetar med polisen och Tullen och använder termen PTG-samarbete. Det är en internationellt unik samarbetsform med hjälp av vilken vi kan effektivt och flexibelt ingripa i gränsöverskridande allvarlig brottslighet. Till vårt samarbete tillhör till exempel att vi har en gemensam situationsbild i realtid som baserar sig på analyserad information. PTG-myndigheternas gemensamma mål är att främja säkerheten flexibelt, snabbt och effektivt samt för sin del medverka till att Finland är världens tryggaste land.