Instrumentaliserad inresa på Finlands östgräns, som började under hösten 2023, upphörde i och med att alla östgränsens gränsövergångsställen stängdes i november. Företeelsen fortsatte ändå omedelbart efter att Finland öppnat en del av gränsövergångsställena och därmed stängde Finland sin hela östgräns igen 15.12.2023.

Målet med beslutet var att avbryta hela företeelsen av instrumentaliserad inresa vid Finlands östgräns. På basen av observationerna som Gränsbevakningsväsendet och andra myndigheter har gjort och uppgifterna de fått, är det tydligt att instrumentaliserade inresor gjordes med påverkan av en främmande stats myndigheter eller andra aktörer. Företeelsen anknöt sig också till internationell brottslighet.

Efter att beslutet trätt i kraft har instrumentaliserad inresa vid Finlands östgräns tills vidare upphört. På basen av de uppgifter som myndigheterna har samlat är det dock mycket sannolikt att hotet om att företeelsen inleds på nytt och utvidgas såsom man tidigare upplevt. Företeelsen orsakar ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten och den allmänna ordningen i Finland. Om instrumentaliserad inresa fortsätter tryggas inte inreseförfarandets saklighet. Därför har hela landgränsen mellan Finland och Ryssland samt tre övergångsställen för sjötrafik stängts. Genom att stänga gränsövergångsställen inom sjötrafiken för fritidsbåtstrafik förbereder vi oss på att instrumentaliserad inresa under vårens lopp kan breda ut sig till sjötrafiken.  Detta skulle vara farligt för de personer som försöker komma in i landet samt belasta sjöräddningen.

Beslutet baserar sig på gränsbevakningslagen, enligt vilken statsrådet kan besluta att ett gränsövergångsställe ska stängas för viss tid eller tills vidare, om stängningen är nödvändig för att avvärja ett allvarligt hot som riktas mot den allmänna ordningen, den nationella säkerheten eller folkhälsan. Statsrådet kan även vid behov besluta att ansökan om internationellt skydd ska koncentreras till ett eller flera gränsövergångsställen. (16 § i gränsbevakningslagen).

Beslutet är i kraft från med den 15 april 2024

Stängandet av gränsövergångsställen

På landgränsen mellan Finland och Ryssland är Imatra, Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Raja-Jooseppi, Salla, Vaalimaa och Vartius gränsövergångsställen stängda tills vidare.

Haapasaari, Nuijamaa hamn och Santio gränsövergångsställen för sjötrafik är tills vidare stängda för fritidsbåtar.

Ansökan om internationellt skydd

Ansökan om internationellt skydd har koncentrerats till gränsövergångsställen öppna för flyg- och sjötrafik.

Påverkan på gränsöverskridare och kommersiell trafik

Det är inte möjligt att passera gränsen mellan Finland och Ryssland under beslutets giltighetstid.

Beslutet gäller också den kommersiella trafiken som passerar landgränsen. Vainikkala järnvägstrafik utgör ett undantag.

Vid gränsövergångsstället i Nuijamaa hamn kan det vid behov tas emot fraktfartygstrafik.

Också finska medborgare ska använda sådana gränsövergångsställen som är öppna för flyg- och sjötrafik.

Man kan inte ansöka om internationellt skydd på gränsövergångsställen vid landgränsen mellan Finland och Ryssland.

Beslutet påverkar inte utresor från Finland. Varje person har rätt att lämna landet via öppna gränsövergångsställen.

Ytterligare information om gränsövergångsställen: Kontaktuppgifter | Gränsbevakningsväsendet