Bli gränsbevakare

I Finland blir man gränsbevakare endast genom att avlägga grundkursen för gränsbevakare vid Gräns- och sjöbevakningsskolan. Gränsbevakningsväsendet utbildar nya gränsbevakare enligt behov. Detta innebär att alla studerande har en arbetsplats efter sin examen.

Grundkursen pågår i 12 månader. Under kursen får studerandena utmana sig själva både psykiskt och fysiskt. Kursen är inte en yrkeshögskoleexamen och motsvarar inte heller den allmänna strukturen för en examen på andra stadiet. En gränsbevakare som utexaminerats från grundkursen kan senare fortsätta studera på fortsättningskursen och mästarkursen. 
 

Grundkursen för gränsbevakare är mångsidig och utmanande 

På grundkursen för gränsbevakare får du lära dig många olika färdigheter. I studierna ingår bland annat studier i följande:

 • gränskontroller
 • gränsbevakning
 • lagstiftning som gäller gränsbevakarens arbete
 • brottsbekämpning
 • språkkunskaper som behövs i arbetet 
 • motion
 • ledarförmåga och administrativa frågor
 • maktmedel
 • dokumentundersökning
 • första hjälpen
 • körning med tjänstebilar
 • militärt försvar.

Skolan genomför kursen som flerformsundervisning. Studerandena avlägger närstudierna vid Gräns- och sjöbevakningsskolan i Imatra. I kursen ingår dessutom inlärning i arbetet i de framtida förvaltningsenheterna. 

Målet är beredskap för uppgiften som gränsbevakare 

Grundkursen ger studeranden färdigheter för gränskontroll- och gränsbevakningsuppgifter på fältet som kräver yrkeskompetens. Tyngdpunkten ligger på uppgiften som yngre gränskontrollant. En gränsbevakare som fått erfarenhet av arbetet och avlagt grundkursen kan arbeta som patrulledare.

Målet med grundkursen för gränsbevakare är att studeranden:

 • är medveten om sin ställning som tjänsteman vid Gränsbevakningsväsendet och dithörande ansvar och skyldigheter
 • förstår den samhälleliga betydelsen av Gränsbevakningsväsendets uppgifter och Gränsbevakningsväsendets ställning som gränsbevakningsmyndighet
 • förstår grunderna för Gränsbevakningsväsendets internationella verksamhet och dess verksamhet som en del av Europeiska unionens gränsbevakningssystem
 • kan utföra grundläggande uppgifter som hör till studierna och uppfyller behörighetsvillkoren som fastställts för uppgiften
 • förstår grunderna för Gränsbevakningsväsendets militära försvarsuppgifter och kan arbeta i en gränstruppssammansättning i enlighet med sin placering.

Under grundkursen sker inriktning på olika arbetsuppgifter

Största delen av studerandena väljer studieinriktningen gränsbevakning, som ger studeranden färdigheter att arbeta på en gränskontrollstation, på en gränsbevakningsstation eller på gränskontrollavdelningen. Enligt det operativa behovet utbildar vi också studerande på studieinriktningen sjöbevakning och luftfarkostunderhåll. Studieinriktningen sjöbevakning ger studeranden färdigheter att arbeta på en sjöbevakningsstation. Studieinriktningen luftfarkostunderhåll ger studeranden färdigheter att arbeta inom luftfarkostunderhåll. 

Studeranden får stöd för grundkursen 

Som studerande får du följande förmåner:

 • logi
 • proviantering
 • kläder
 • hälsovård på allmänläkarnivå
 • studie- och övningsredskap
 • dagtraktamente (20,24 euro 2021)
 • två resor mellan studieplatsen och hem- eller bostadsorten i Finland för varje full studiekalendermånad (i enlighet med kostnaderna för det förmånligaste allmänna fortskaffningsmedlet). Resekostnader till och från utlandet ersätts endast om studeranden är stadigvarande bosatt utomlands.

Grundkurs 30 för gränsbevakare (både finsk- och svenskspråkiga linjer)

Kursen börjar i januari 2022 och slutar i december 2022. Ansökningstiden går ut 30.4.2021

För tillfället finns det kursplatser för följande förvaltningsenheter:

 • Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion
 • Norra Karelens gränsbevakningssektion
 • Kajanalands gränsbevakningssektion
 • Lapplands gränsbevakningssektion
 • Finska vikens sjöbevakningssektion (Helsingfors-Vanda flygplats)
 • Västra Finlands sjöbevakningssektion
 • Bevakningsflygdivision

På den svenskspråkiga linjen finns det kursplatser för följande förvaltningsenheter:

 • Västra Finlands sjöbevakningssektion
 • Finska vikens sjöbevakningssektion (Helsingfors-Vanda flygplats)

Antalet platser och fördelningen mellan förvaltningsenheterna bekräftas hösten 2021.
Sökanden meddelar sina önskemål beträffande förvaltningsenheter på ansökningsblanketten. Sökanden erbjuds en studieplats utifrån ordningen för antagning av studerande och sökandens önskemål beträffande förvaltningsenhet.