Grundkursen för gränsbevakare är mångsidig och utmanande 

På grundkursen för gränsbevakare får du lära dig många olika färdigheter. I studierna ingår bland annat studier i följande:

 • gränskontroller
 • gränsbevakning
 • lagstiftning som gäller gränsbevakarens arbete
 • brottsbekämpning
 • språkkunskaper som behövs i arbetet 
 • motion
 • ledarförmåga och administrativa frågor
 • maktmedel
 • dokumentundersökning
 • första hjälpen
 • körning med tjänstebilar
 • militärt försvar.

Skolan genomför kursen som flerformsundervisning. Studerandena avlägger närstudierna vid Gräns- och sjöbevakningsskolan i Imatra. I kursen ingår dessutom inlärning i arbetet i de framtida förvaltningsenheterna. 

Målet är beredskap för uppgiften som gränsbevakare 

Grundkursen ger studeranden färdigheter för gränskontroll- och gränsbevakningsuppgifter på fältet som kräver yrkeskompetens. Tyngdpunkten ligger på uppgiften som yngre gränskontrollant. En gränsbevakare som fått erfarenhet av arbetet och avlagt grundkursen kan arbeta som patrulledare.

Målet med grundkursen för gränsbevakare är att studeranden:

 • är medveten om sin ställning som tjänsteman vid Gränsbevakningsväsendet och dithörande ansvar och skyldigheter
 • förstår den samhälleliga betydelsen av Gränsbevakningsväsendets uppgifter och Gränsbevakningsväsendets ställning som gränsbevakningsmyndighet
 • förstår grunderna för Gränsbevakningsväsendets internationella verksamhet och dess verksamhet som en del av Europeiska unionens gränsbevakningssystem
 • kan utföra grundläggande uppgifter som hör till studierna och uppfyller behörighetsvillkoren som fastställts för uppgiften
 • förstår grunderna för Gränsbevakningsväsendets militära försvarsuppgifter och kan arbeta i en gränstruppssammansättning i enlighet med sin placering.

Under grundkursen sker inriktning på olika arbetsuppgifter

Största delen av studerandena väljer studieinriktningen gränsbevakning, som ger studeranden färdigheter att arbeta på en gränskontrollstation, på en gränsbevakningsstation eller på gränskontrollavdelningen. Enligt det operativa behovet utbildar vi också studerande på studieinriktningen sjöbevakning och luftfarkostunderhåll. Studieinriktningen sjöbevakning ger studeranden färdigheter att arbeta på en sjöbevakningsstation. Studieinriktningen luftfarkostunderhåll ger studeranden färdigheter att arbeta inom luftfarkostunderhåll. 

Studeranden får stöd för grundkursen 

Som studerande får du följande förmåner:

 • logi
 • proviantering
 • kläder
 • hälsovård på allmänläkarnivå
 • studie- och övningsredskap
 • dagtraktamente (20,70 euro 2022)
 • två resor mellan studieplatsen och hem- eller bostadsorten i Finland för varje full studiekalendermånad (i enlighet med kostnaderna för det förmånligaste allmänna fortskaffningsmedlet). Resekostnader till och från utlandet ersätts endast om studeranden är stadigvarande bosatt utomlands.