Så här ansöker du om forskningstillstånd

Till exempel följande åtgärder kräver forskningstillstånd:

 • enkäter och intervjuundersökningar
 • sökning av datamaterial med Gränsbevakningsväsendets åtgärder
 • överlåtelse av icke-offentligt material till forskare.

Forskningstillståndsansökan är fritt formulerad. I den ska dock åtminstone följande uppgifter ingå: 

 • sökandens namn och kontaktuppgifter
 • organisation som forskningen görs för
 • forskningstema
 • forskningsfråga/-frågor
 • forskningsmetod(er)
 • vem/vilka som utför forskningen
 • forskningens ansvarsperson och kontaktuppgifter
 • forskningens tidtabell
 • behovet av stöd av Gränsbevakningsväsendet
 • omsorg för datasäkerheten (hanteringen av material).

Skicka ansökan om forskningstillstånd till forskningschefen vid Gräns- och sjöbevakningsskolan, tjänstepostadressen är tutkimus.rmvk(at)raja.fi.

Forskningstillståndet ska sökas skriftligt och tillståndet beviljas av chefen för Gräns- och sjöbevakningsskolan på förslag av Gränsbevakningsväsendets forskningschef.

Mer information om forskningstillstånd: tutkimus.rmvk(at)raja.fi.