Gränsbevakningsväsendet är en del av den europeiska gräns- och kustbevakningen som består av medlemsstaternas, nationella myndigheter som ansvarar för gränsbevakningen och återsändandeverksamheten samt Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex. Gränsbevakningsväsendet deltar med sin personal och sin utrustning i verksamheten som bedrivs av den fasta kåren för europeiska gräns- och kustbevakningen som inrättats för Frontex.

Med hjälp av samarbetet med myndigheterna i grannländerna upprätthålls stabiliteten vid gräns- och havsområdena, bekämpas olaglig inresa till Finland och annan gränsöverskridande brottslighet, upprätthålls situationsbilden, säkerställs smidigheten i gränsövergångstrafiken och upprätthålls samarbetsberedskapen med tanke på havsolyckor.  Med gränsbevakningstjänsten i Ryssland behandlas gränsärendena av gränsfullmäktige.  Samarbetet med de gränsande grannländerna omfattar också myndigheterna i Estland, Sverige och Norge.   

I det multilaterala gräns- och havssäkerhetssamarbetet framhävs också samarbetsformerna inom Östersjöområdet och det arktiska området.

Finland är ordförande för forumet för gränsbevaknings- och kustbevakningssamarbetet inom Östersjöområdet år 2024

Baltic Sea Region Border Control Cooperation (BSRBCC) är ett samarbetsforum som grundats år 1997. Finland agerar som forumets ordförande år 2024 redan för fjärde gången. Målet för Gränsbevakningsväsendets ordförandeskap är att förstärka samarbetet mellan operativa nivåns gräns- och kustbevakningsaktörer inom Östersjöområdet samt samtidigt stöda Finlands ordförandeskap för Östersjöstaternas råd (CBSS) som leds av utrikesministeriet.