Värden

Våra värderingar är

  • yrkeskunnighet
  • pålitlighet
  • samarbetsförmåga.

Läs mer om hur värderingarna syns i vårt dagliga arbete:

Gränsbevakningsväsendets etiska regler

Vi har de kunskaper och det specialkunnande som våra uppgifter kräver.

Vi har en god kännedom om den lagstiftning som styr vår verksamhet och är medvetna om våra befogenheter. Också vår arbetsförmåga svarar mot de krav som våra uppgifter ställer och vi känner till och behärskar de risker som är förknippade med våra uppgifter. Vi känner till vårt verksamhetsområde och förmår hantera vår materiel och vår utrustning i olika situationer och uppdrag samt röra oss under alla förhållanden i terrängen, i luften och till havs.

Vår verksamhet är förebyggande, effektiv och ekonomisk.

Vi förstår vår verksamhets grunder, målsättningar och syften. Vi uppnår också det målsatta slutresultatet snabbt och säkert. Vi utför alla våra uppdrag kvalificerat och samvetsgrant och vi är medvetna om verkningarna av våra åtgärder.

Vi hanterar egendom i Gränsbevakningsväsendets besittning på ett ansvarsfullt sätt.

Vi går in för utveckling och visar vägen för vår egen bransch.

Vi är djärva, beslutsamma och målmedvetna och ställer oss positivt till vår uppgift. Vi känner också en äkta yrkesstolthet och är noggranna, engagerade och initiativrika i vårt arbete. Vi känner till vår styrka och bristerna i vårt kunnande och utvecklar ständigt vår egen bransch och oss själva.

Vi är kända som utvecklare och naturexperter. Vi främjar även miljöskyddet genom vår verksamhet.

Vi är obetingat ärliga och rättvisa.

Vi högaktar människans värde, integritetsskyddet och de grundläggande rättigheterna och respekterar naturen. Också våra avgöranden och vår verksamhet är etiskt riktiga, motiverade och iakttar bestämmelserna. Vi går in för måttlighet och rättvisa och sörjer för att alla blir bemötta enligt samma principer.

Vi godkänner inte diskriminering av något slag. Vi ingriper i diskriminering i situationer som vi kan påverka.

Vi är exemplariska både i vårt arbete och under vår fritid.

Vi tar ansvar för våra handlingar och vi kan inte mutas. Vi eftersträvar inte personlig nytta i tjänsteuppgifter och tar inte emot någon ekonomisk eller annan förmån som skulle kunna äventyra tilltron till oss.

Vi beaktar jävighetsbestämmelserna i all vår verksamhet. Vi följer bestämmelserna om utövande av bisysslor och våra bindningar på fritiden äventyrar inte utförandet av uppgifterna vid Gränsbevakningsväsendet.

Vi är också uppriktiga och vi har en hög moral. Vårt uppträdande är förtroendeingivande och vi är själva värda förtroende i ord och handling, i arbetet och under fritiden.

Vi finns tillgängliga i nödsituationer.

Vår materiel och utrustning är funktionssäker och lämpad för vår verksamhet. Vi är också hjälpsamma, alltid tillgängliga och kan lita på varandra också i svåra situationer. Vi följer givna instruktioner och order, tar befattning med noterade missförhållanden och ställer dem till rätta.

Vår verksamhet både inom Gränsbevakningsväsendet och tillsammans med intressegrupperna baserar sig på inbördes förtroende och öppenhet.

Vi håller givna löften och värdesätter varandra. I vår verksamhet vårdar vi oss om en god arbetsatmosfär och gränsmannaandan med respekt för våra värdefulla traditioner. Vi litar också på varandra och högaktar våra kunder.

Vi iakttar principerna för god förvaltning.

Vi är medvetna om att den interna kontrollen är viktig som en del av statsförvaltningens verksamhet och riskhantering. Cheferna och ledningen har ett särskilt ansvar att övervaka verksamhetens lagenlighet och kvalitet.

Vår kommunikation är öppen, tillförlitlig och förebyggande.

Kunderna, intressegrupperna och den egna personalen får i tid den information och de råd som de behöver. Vi beaktar också varandras, våra kunders och våra intressegruppers behov. Vi är tjänstvilliga, vi medger våra fel och låter oss inte provoceras.

Beträffande sekretessbelagd information handlar vi exakt i enlighet med bestämmelserna och obehöriga kommer inte åt informationen.

Vi är fördomsfria och flexibla.

Vi respekterar varandras åsikter och sätter värde på att fungera tillsammans. Vi söker engagerat och uppmuntrande efter lösningar. Vi har beredskapen att vara flexibla när situationen förutsätter det.