Finska vikens sjöbevakningssektion ansvarar för ett område som sträcker sig från Hangö till östra Finska viken, sjögränsen mellan Finland och Ryssland.

Finska vikens sjöbevakningssektion sköter Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter inom sitt verksamhetsområde.  Sjöbevakningssektionens kärnuppgifter är gräns- och sjösäkerhetsuppgifter. Gränsövervakningen omfattar gränskontroller vid gränsövergångsställena och övervakning av gränserna i området mellan gränsövergångsställena. Beträffande sjösäkerheten är huvuduppgifterna sjöräddning och bekämpning av miljöskador.

Staben för Finska vikens sjöbevakningssektion finns i Gränshuset i Helsingfors. Till staben hör också sjöbevakningssektionens lednings- och sjöräddningsundercentral (MRSC Helsingfors). 
Finska vikens sjöbevakningssektion har ett nätverk som består av åtta sjöbevakningsstationer. Nätverket verkställer uppdrag på havet och kompletterar den tekniska radar- och kameraövervakningen med gränsövervakningspatruller. Sjöbevakningssektionens bevakningsfartyg Turva utför vittomfattande gräns- och sjösäkerhetsuppdrag.

Till Finska vikens sjöbevakningssektion hör också Helsingfors gränskontrollavdelning, Hamnens gränskontrollenhet och Brottsbekämpningsenheten. Helsingfors gränskontrollavdelning ansvarar för gränssäkerhetsuppgifterna vid Helsingfors-Vanda flygplats. Hamnens gränskontrollenhet ansvarar för sin del för gränssäkerhetsuppgifterna i anslutning till passagerarsäkerheten i Helsingfors hamn. Brottsbekämpningsenhetens verksamhet utgör i första hand bekämpning av organiserad olaglig inresa vid de yttre gränserna.

Den mångsidiga fartygsmaterielen vid Finska vikens sjöbevakningssektion möjliggör verksamhet dygnet runt, under alla årstider. Finska vikens sjöbevakningssektion använder sjöbevakningshundar som är specialiserade på att söka personer och handlingar.

Finska vikens sjöbevakningssektion har mer än 600 anställda.