Framöver krävs det att personer som kommer från visumfria länder skaffar ett förhandstillstånd. Detta system kallas ETIAS, det vill säga EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd. ETIAS är ett system för förhandsregistrering likt ESTA som används i USA. En visumfri tredjelandsmedborgare som kommer från ett land utanför Schengenområdet ska ansöka om resetillstånd på förhand, så att personens förutsättningar för inresa kan bedömas redan innan personen anländer till gränskontrollen.  Även lufttrafik- och sjöfartsföretag samt trafikföretag som transporterar grupper med buss på väg är skyldiga att på förhand kontrollera passagerarens tillstånd. För detta ändamål skapas en e-tjänst där trafikidkarna kan kontrollera resetillståndet. 

ETIAS kommer enligt nuvarande bedömning att tas i bruk i början av 2025.

Gränsbevakningsväsendet är Finlands nationella ETIAS-myndighet. 

ETIAS-ansökningarna behandlas i huvudsak automatiskt. Ansökningar som kräver tilläggsutredningar hänvisas till manuell behandling. ETIAS-centralenheten, som drivs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex, förmedlar ansökningar som ska hänvisas till manuell behandling till de nationella enheterna. Den enhet som ansvarar för behandlingen av ansökningar i Finland ska enligt planerna inrättas i anslutning till förhandskontrollgruppen som lyder under Finska vikens sjöbevakningssektion.

Mer information: New requirements to travel to Europe (europa.eu)

Lagring av uppgifter och åtkomst till dem

Uppgifterna om ETIAS-ansökan förvaras i ett centralsystem i regel under resetillståndets giltighetstid, dvs. högst tre år. I in- och utresesystemet förvaras uppgifterna i tre år efter den sista avfärden från landet. Brottsbekämpande myndigheter har åtkomsträtt till systemets uppgifter i samband med utredning av allvarliga brott. Viseringsmyndigheterna och migrationsmyndigheterna har under vissa förutsättningar åtkomst till EES- och ETIAS-uppgifter.

Statistiken i systemet förbättrar utarbetandet av de riskanalyser som kodexen om Schengengränserna förutsätter och stöder det politiska beslutsfattandet inom migrations- och visumpolitiken. 

Informationssystemen förvaltas av Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora informationssystem inom området frihet, säkerhet och rättvisa, eu-LISA.

Länk till lagstiftningsprojektet: 
Entry/Exit System (EES) | Migration and Home Affairs (europa.eu) 

Författningsprojektet Smart gränsförvaltning - Inrikesministeriet.