Helsingforskommissionen (HELCOM) övervakar verkställandet av konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Det nordiska bekämpningssamarbetet har avtalats i det  s.k. Köpenhamnsavtalet. De nordiska länderna har också ingått avtal med Kanada, Ryssland och Förenta staterna om samarbete beträffande bekämpning av oljeskador i det arktiska området. Dessutom har Finland bilaterala avtal om oljebekämpningssamarbete med Ryssland och Estland.

Under den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har ett avtal om utveckling av oljebekämpningsberedskapen och om samarbete ingåtts (OPRC). Avtalsparterna har också godkänt protokollet om bekämpning av kemikalieskador (OPRC-HNS). Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) kompletterar EU-ländernas bekämpningsresurser med utrustning för gemensamt bruk samt med hyrda bekämpningsfartyg.