Meddelanden som trafikidkaren ska skicka in innan trafiken inleds

Enligt 30 § i gränsbevakningslagen (578/2005) ska trafikidkaren meddela Gränsbevakningsväsendet om att trafik kommer att inledas enligt följande:

 • Om gränsövergångstrafik över Schengenområdets yttre gränser ska meddelas senast fyra månader innan trafiken inleds.
 • Om nya rutter eller turer över Schengenområdets yttre gränser ska meddelas senast två månader innan trafiken inleds.

Meddelandet ska skickas in till Gränsbevakningsväsendet per e-post (rajavartiolaitos(a)raja.fi) eller per post (Staben för Gränsbevakningsväsendet, PB 3, 00131 HELSINGFORS). Av meddelandet ska åtminstone följande framgå:

 • trafikidkarens kontaktuppgifter,
 • huruvida det är fråga om inledande av gränsövergångstrafik eller om nya rutter eller turer över de yttre gränserna,
 • gränsövergångsstället där trafiken inleds, samt
 • datum då trafiken kommer att inledas.

Transportörens skyldighet att lämna uppgifter och kontrollskyldighet

Enligt 173 § i utlänningslagen (301/2004) ska transportören försäkra sig om att utlänningar som de transporterar till Finland över en yttre gräns och som varken är unionsmedborgare eller därmed jämförbara personer har ett sådant resedokument som krävs för inresa samt ett sådant visum eller uppehållstillstånd som krävs. I 174 § i utlänningslagen föreskrivs om att en fordonsförare, befälhavaren för ett fartyg eller luftfartyg samt transportörens företrädare i något annat trafikmedel är skyldiga att övervaka att ingen som saknar rätt därtill tar sig in i landet utan gränskontrollmyndighetens samtycke. En fartygsbefälhavare ska i förväg underrätta gränskontrollmyndigheten om fripassagerare som påträffats ombord.

Om fordonsförares och transportörers skyldighet att lämna uppgifter föreskrivs i 24 - 26 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (639/2019). Enligt den ovan nämnda lagen ska befälhavaren för ett fartyg till gränskontrollmyndigheten vid in- eller utresestället lämna en passagerar- och besättningsförteckning eller i övrigt uppgifter om trafikmedlets personal och passagerare samt övriga personer i trafikmedlet. Uppgifterna kan lämnas genom teknisk anslutning. Av passagerar- och besättningsförteckningen ska framgå personernas släkt- och förnamn, födelsedatum, kön och medborgarskap för varje person som antecknats i förteckningen samt trafikmedlets nationalitet och registeruppgifter samt ankomst- och avgångsorten.

Transportörens skyldighet att lämna uppgifter i flygtrafiken

Utöver vad som bestäms i 24 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet ska en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt idkar flygtransport (lufttrafikföretag) på gränskontrollmyndighetens begäran lämna uppgifter enligt 25 § om passagerare som lufttrafikföretaget transporterar till ett officiellt gränsövergångsställe via vilket personerna anländer till Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller lämnar medlemsstaternas territorium (uppgifter om passagerare inom flygtrafiken). Uppgifterna ska lämnas omedelbart efter incheckning. Gränskontrollmyndigheten ska utplåna uppgifterna inom 24 timmar från det att de lämnades när passagerarna rest in i eller ut ur landet, om inte uppgifterna behövs för något annat uppdrag som gränskontrollmyndigheten enligt lag ska utföra. Om inte något annat föreskrivs ska den som lämnar uppgifter utplåna de personuppgifter som han eller hon har inhämtat och lämnat till gränsmyndigheterna inom 24 timmar efter det att det trafikmedel som har använts vid transporten har anlänt till destinationen.

API Fact sheet pdf, 38,7 kB 

Advance Passenger Information (API), Finland Implementation Guide pdf, 595,9 kB 

Passagerarregisteruppgifter: Information om passagerarregisteruppgifter (PNR-uppgifter) (poliisi.fi).  

Transportörens skyldighet att lämna uppgifter i fartygstrafiken och järnvägstrafiken

En fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt idkar person- eller varutransport sjövägen eller på järnväg ska till gränsbevakningsmyndigheten lämna in uppgifter om passagerare och besättning före ankomsten till gränskontrollen.

Inom tågtrafiken ska uppgifterna lämnas in senast efter att tåget avgått från den sista stationen där passagerare stigit på. Vad gäller skyldigheten att lämna in uppgifter på förhand inom fartygstrafiken tillämpas det som föreskrivs eller stadgas i kodexen om Schengengränserna och i andra bestämmelser.

Enligt punkt 3.1.2 i bilaga VI till kodexen om Schengengränserna som förpliktar Finland ska fartygets befälhavare, skeppsklareraren eller en annan person som bemyndigats av befälhavaren eller godkänts på ett sätt som är godtagbart för den berörda offentliga myndigheten (i båda fallen nedan kallade 'befälhavaren') upprätta en förteckning över besättningen och eventuella passagerare som innehåller den information som krävs i formulären 5 (besättningsförteckning) och 6 (passagerarförteckning) i konventionen om förenkling av formaliteterna i internationell sjöfart (FAL-konventionen) samt, i tillämpliga fall, viserings- eller uppehållstillståndsnumren

 • senast 24 timmar före ankomst till hamnen, eller
 • senast när fartyget lämnar föregående hamn, om sjöresan kommer att vara mindre än 24 timmar, eller
 • så snart som dessa uppgifter är tillgängliga, om anlöpshamnen inte är känd eller om den ändras under resan.

Befälhavaren ska lämna in förteckningen eller förteckningarna till gränskontrolltjänstemännen

Passagerarförteckningarna för kryssningsfartyg som anländer till Helsingfors hamn och uppgifter om beviljandet av visum till sjömän ska skickas till adressen cruise(at)raja.fi och passagerarförteckningarna för kryssningsfartyg som anländer till hamn i Kotka eller Fredrikshamn ska skickas till adressen vp.kotka.passintarkastus(at)raja.fi.

Befälhavaren ska utan dröjsmål meddela den behöriga myndigheten varje förändring i besättningens sammansättning eller antalet passagerare. Befälhavaren ska dessutom utan dröjsmål, och inom den tidsfrist som fastställs i punkt 3.1.2, anmäla till behöriga myndigheter om det finns fripassagerare ombord. Befälhavaren ska dock fortsätta att vara ansvarig för fripassagerarna.

Befälhavaren ska i god tid och i enlighet med de bestämmelser som gäller i den berörda hamnen anmäla fartygets avresa till den behöriga myndigheten.

Blanketterna 5 (besättningsförteckning) och 6 (passagerarförteckning) enligt FAL-konventionen ska sparas i PORTNET-systemet enligt lagen om fartygstrafikservice (623/2005) och enligt Tullens föreskrift om deklarationsförfarande för fartyg som anländer till och avgår från finska hamnar.

Denna föreskrift (uppdateras årligen) handlar om de anmälningar om fartygs ankomst och avgång som ska lämnas när fartygen anlöper eller avgår från en finsk hamn, innehållet i och registrering av dessa anmälningar i det elektroniska systemet för hantering av information inom sjöfarten (Portnet) som avses i 20 a § (225/2012) i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) samt om registrering av fartyg, fartygsagenter och redare i systemet.

Mera information on Portnet:

Det finns särskilda bestämmelser för kryssningsfartyg, fritidsbåtstrafik och kustfiske i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna, bilaga VI). Om statsfartygs ankomst till finskt territorium och avresa gäller utöver vad som särskilt bestäms i Territorialövervakningslagen (755/2000).

Återtransportskyldighet

Om en utlänning avvisas eller nekas inresa, är den transportör som transporterat utlänningen till Finland över en yttre gräns med stöd av 175 § i utlänningslagen skyldig att transportera honom eller henne

 1. till det land där han eller hon medtogs för transport,
 2. till det land som utfärdat det resedokument som utlänningen använt under resan, eller
 3. till vilket som helst land där personens inresa är garanterad.

Vad som föreskrivs ovan gäller transportören också när en medborgare i tredje land som reser genom finskt territorium vägras inresa, samt om

 1. någon annan transportör som varit påtänkt för transport av utlänningen till destinationslandet vägrar att transportera honom eller henne, eller
 2. myndigheterna i destinationslandet har avvisat utlänningen, och denne har återsänts till Finland.

Om gränskontrollmyndigheten har tillåtit en utlännings inresa, har transportören inte längre den skyldighet som föreskrivs i 1 mom., om inte utlänningen vid gränsen sökt asyl eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd, humanitärt skydd eller tillfälligt skydd.

Påföljdsavgift för transportör

En transportör som bryter mot den kontrollskyldighet som föreskrivs i 173 § eller den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 25 eller 26 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet påförs en påföljdsavgift (påföljdsavgift för transportör). Avgiften för brott mot 173 § utgör 3 000 euro per person som transporterats. Avgiften för brott mot 25 eller 26 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet utgör 3 000 euro för varje sådan resa för vilken uppgifter om passagerare inte meddelats eller för vilken bristfälliga eller felaktiga uppgifter meddelats.

Utlänningsförseelse

Enligt 185 § i utlänningslagen döms även den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar sin skyldighet enligt 174 eller 175 § i denna lag eller 24 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet för utlänningsförseelse.

Nya verksamhetssätt och skyldigheter för transportörerna

I Europeiska unionen tar man under år 2022 i bruk två informationssystem för gränspassage vid de yttre gränserna:

 • in- och utresesystemet (EES) (under hösten 2024)
 • EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS) (under våren 2025).

Transportören är skyldig att kontrollera ur ETIAS-systemet om tredjelandsmedborgare som omfattas av kravet på resetillstånd innehar ett giltigt resetillstånd. Påföljderna för försummelse av kontrollskyldigheten bestäms i utlänningslagen.

Transportörerna ska registrera sig för att få de uppgifter och tekniska anvisningar som behövs för att genomföra förfrågningarna. Anvisningar för registrering och en beskrivning av hur uppgifterna delas finns på eu-LISA:s webbplats:

eu-LISA Is Starting Carrier Registration for EES and ETIAS

Working Group for Carriers

Bilagor

Länkar