Liikenteenharjoittajalla ymmärretään ulkomaalaislaissa (301/2004) sen 3 §:n mukaisesti luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa ammattimaisesti henkilöiden kuljetusta ilma-, maa-, rauta- tai vesiteitse.

Ennen liikennöinnin aloittamista tehtävät liikenteenharjoittajan ilmoitukset

Liikenteenharjoittajan tulee rajavartiolain (578/2005) 30 §:n perusteella ilmoittaa Rajavartiolaitokselle liikennöinnin aloittamisesta seuraavasti:

 • Schengen-alueen ulkorajat ylittävän rajanylitysliikenteen aloittamisesta viimeistään neljä kuukautta ennen liikennöinnin aloittamista
 • Schengen-alueen ulkorajat ylittävistä uusista reiteistä tai vuoroista viimeistään kaksi kuukautta ennen liikennöinnin aloittamista.

Ilmoitus on annettava Rajavartiolaitokselle sähköpostilla ([email protected]) tai postitse (Rajavartiolaitoksen esikunta, PL 3, 00131 HELSINKI). Ilmoitukseen tulisi sisällyttää ainakin seuraavat tiedot:

 • liikenteenharjoittajaa koskevat yhteystiedot
 • onko kyse rajanylitysliikenteen aloittamisesta vai uusista ulkorajat ylittävästä reiteistä tai vuoroista
 • rajanylityspaikka, jota liikennöinnin aloittaminen koskee
 • liikennöinnin aloittamisajankohta.

Liikenteenharjoittajan tarkastus-, ilmoitus- ja valvontavelvollisuus

Liikenteenharjoittajan on varmistettava, että sen Suomeen ulkorajaliikenteessä kuljettamalla ulkomaalaisella, joka ei ole Euroopan unionin kansalainen tai häneen rinnastettava, on maahantuloon vaadittava matkustusasiakirja sekä vaadittava viisumi tai oleskelulupa. (Ulkomaalaislaki (301/2004) 173 §.)

Ajoneuvon kuljettaja, aluksen tai ilma-aluksen päällikkö sekä muussa liikennevälineessä oleva liikenteenharjoittajan edustaja on velvollinen valvomaan, ettei kukaan, jolla ei ole siihen oikeutta, pääse maahan ilman rajatarkastusviranomaisen suostumusta. Aluksen päällikön on annettava rajatarkastusviranomaiselle ennakkoon tieto aluksessa havaitusta salamatkustajasta. (Ulkomaalaislaki 174 §.)

Ajoneuvon kuljettajan ja liikenteenharjoittajan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain (639/2019) 24−26 §:ssä.

Tiedot Schengenin ulkorajan ylittävässä kulkuneuvossa olevista henkilöistä

Edellä mainitun lain 24 §:n mukaan maahan saapuvan ja maasta lähtevän ulkorajan ylittävän ajoneuvon kuljettajan on toimitettava maahantulo- tai maastalähtöpaikan rajatarkastusviranomaiselle tiedot ajoneuvossa olevista henkilöistä. Aluksen tai ilma-aluksen päällikön, junan tai muun liikennevälineen omistajan tai haltijan taikka näiden edustajan on annettava maahantulo- tai maastalähtöpaikan rajatarkastusviranomaiselle matkustaja- ja miehistöluettelo tai muutoin tiedot liikennevälineen henkilökunnasta, matkustajista ja muista liikennevälineessä olevista henkilöistä, jollei tietoja jo ole toimitettu 25 tai 26 §:n perusteella.

Matkustaja- ja miehistöluettelosta tulee käydä ilmi jokaisen siihen merkityn henkilön suku- ja etunimi, syntymäaika, sukupuoli ja kansalaisuus sekä liikennevälineen kansallisuus- ja rekisteritieto sekä saapumis- ja lähtöpaikka.

Tiedot on toimitettava myös Schengenin sisärajan ylittävässä liikenteessä, jos rajavalvonta on väliaikaisesti palautettu sisärajoille Schengenin rajasäännöstön III osaston 2 luvun ja rajavartiolain 15 §:n mukaisesti.

Lentoliikenteen matkustajatiedot (API-tiedot)

Sen lisäksi, mitä henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain 24 §:ssä säädetään, ammattimaisesti henkilöiden kuljetusta ilmateitse harjoittavan luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön on toimitettava rajatarkastusviranomaiselle tämän pyynnöstä 25 §:ssä tarkoitetut tiedot matkustajista, jotka tämä kuljettaa viralliselle rajanylityspaikalle, jonka kautta kyseiset henkilöt saapuvat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle tai lähtevät jäsenvaltioiden alueelta (lentoliikenteen matkustajatiedot).

Lentoliikenteen matkustajatietoihin on sisällyttävä matkustajan käyttämän matkustusasiakirjan numero ja tyyppi, matkustajan kansalaisuus tai kansalaisuudettomuus, koko nimi, syntymäaika, rajanylityspaikka, jonka kautta matkustaja saapuu Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle tai lähtee sieltä, kuljetuksen koodi, kuljetuksen lähtö- ja saapumisaika, asianomaisella kuljetuksella kuljetettujen henkilöiden kokonaismäärä sekä alkuperäinen lähtöpaikka. Tiedot on toimitettava välittömästi lähtöselvityksen päätyttyä. Tiedot on luovutettava sähköisesti tai, jos se ei ole mahdollista, muulla asianmukaisella tavalla.

Edellä mainittua 25 §:ää sovelletaan myös Schengenin sisärajan ylittävässä liikenteessä, jos rajavalvonta on väliaikaisesti palautettu sisärajoille Schengenin rajasäännöstön III osaston 2 luvun ja rajavartiolain 15 §:n mukaisesti.

API Fact sheet (pdf)

Advance Passenger Information (API), Finland Implementation Guide (pdf) 

Matkustajarekisteritietojen (PNR-tiedot) toimittaminen lentoliikenteessä

Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa (PNR-laki, 657/2019) tuli voimaan 1.6.2019. Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen oikeudesta saada lentoliikenteen matkustajia koskevia tietoja säädetään myös henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (616/2019), henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetussa laissa (639/2019) ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetussa laissa (650/2019).

PNR-lain 4 §:ssä säädetään lentoliikenteenharjoittajan velvollisuudesta toimittaa matkustajarekisteritietoja saman lain 5 §:ssä tarkoitetulle matkustajatietoyksikölle.

Matkustajarekisteritiedot on toimitettava 24 tuntia ennen lennon aikataulunmukaista saapumis- tai lähtöaikaa sekä välittömästi lennon sulkeuduttua, jolloin tietojen toimittamisen voi rajata myös aikaisemmin toimitettujen tietojen päivityksiin. Jos tiedot ovat tarpeen terrorismirikoksiin tai vakavaan rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja tosiasialliseen uhkaan reagoimiseksi, tiedot on matkustajatietoyksikön pyynnöstä toimitettava muinakin ajankohtina.

Lue tarkemmin matkustajatietojärjestelmästä (poliisi.fi).

Matkustajia ja miehistöä koskevat tiedot alus- ja junaliikenteessä

Henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain 26 §:n mukaan ammattimaisesti henkilöiden tai tavaroiden kuljetusta vesiteitse tai rautateitse harjoittavan luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön on toimitettava rajatarkastusviranomaiselle 24 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut matkustaja- ja miehistötiedot ennen rajatarkastukseen saapumista.

Junaliikenteessä tiedot on toimitettava viimeistään junan lähdettyä viimeiseltä asemalta, jolta se on ottanut matkustajia. Alusliikenteen tietojen ennakkotoimitusvelvollisuuteen sovelletaan, mitä Schengenin rajasäännöstössä ja muualla säädetään tai määrätään.

Edellä mainittua 26 §:ää sovelletaan myös Schengenin sisärajan ylittävässä liikenteessä, jos rajavalvonta on väliaikaisesti palautettu sisärajoille Schengenin rajasäännöstön III osaston 2 luvun ja rajavartiolain 15 §:n mukaisesti.

Suomea velvoittavan Schengenin rajasäännöstön (SBC, liite VI) mukaan aluksen päällikön, aluksen omistajan asiamiehen tai päällikön asianmukaisesti valtuuttaman tai kyseisen viranomaisen hyväksymällä tavalla tunnustetun muun henkilön, (jäljempänä molemmissa tapauksissa 'aluksen päällikkö'), on laadittava miehistöstä ja mahdollisista matkustajista luettelo, jossa on annettava Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevaan yleissopimukseen (FAL-sopimus) sisältyvissä lomakkeissa 5 (miehistöluettelo) ja 6 (matkustajaluettelo) vaaditut tiedot sekä mahdollisen viisumin tai oleskeluluvan numero:

 • viimeistään 24 tuntia ennen satamaan saapumista, tai
 • viimeistään silloin, kun alus lähtee edellisestä satamasta, jos matkan kesto on alle 24 tuntia, tai
 • jos seuraavaa käyntisatamaa ei tiedetä tai se on muuttunut matkan aikana, heti kun tämä tieto on saatavilla.

Aluksen päällikön on toimitettava luettelo tai luettelot rajatarkastusviranomaiselle. Rajatarkastusviranomaisen palauttaa aluksen päällikölle vastaanottovahvistuksen (allekirjoitettu jäljennös luettelo(i)sta tai sähköinen vastaanottotodistus), joka hänen on pyynnöstä esitettävä sinä aikana, jona alus on satamassa.

Aluksen päällikön on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä kaikista miehistön kokoonpanossa tai matkustajien määrässä tapahtuneista muutoksista. Aluksen päällikön on lisäksi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille viipymättä ja edellä mainitun määräajan kuluessa, aluksella olevista salamatkustajista. Salamatkustajat ovat kuitenkin edelleen aluksen päällikön vastuulla.

Aluksen päällikön on ilmoitettava aluksen lähdöstä toimivaltaisille viranomaisille hyvissä ajoin asianomaisessa satamassa voimassa olevien määräysten mukaisesti.

FAL-sopimuksen mukaiset lomakkeet 5 (miehistöluettelo) ja 6 (matkustajaluettelo) tulee tallentaa Portnet -järjestelmään alusliikennepalvelulain (623/2005) sekä Tullin Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä antaman määräyksen mukaisesti.

Edellä mainittu Tullin määräys (3/2018) koskee aluksen saapumista ja lähtöä koskevia ilmoituksia niiden saapuessa Suomen satamaan tai lähtiessä Suomen satamasta, näiden ilmoitusten sisältöä ja tallentamista alusliikennepalvelulain 20 a §:ssä tarkoitettuun merenkulun sähköiseen tiedonhallintajärjestelmään (PORTNET) sekä järjestelmään tapahtuvaa aluksen, aluksen edustajan ja laivanisännän rekisteröintiä. Tulli päivittää em. määräystä vuosittain.

Lisätietoja ja linkki Portnet -tietojärjestelmään:

Tullin sivuilla: alusliikenteen ilmoituspalvelut

Traficom:in sivuilla: Portnet

Schengenin rajasäännöstö (liite VI) sisältää omat erityissäännöt risteilyaluksista, huviveneilystä ja rannikkokalastuksesta. Valtion aluksiin liittyvistä rajanylityksistä säädetään aluevalvontalaissa (755/2000).

Liikenteenharjoittajan takaisinkuljetusvelvollisuus

Jos ulkomaalainen käännytetään tai hänen pääsynsä evätään, ulkomaalaisen Suomeen ulkorajaliikenteessä kuljettanut liikenteenharjoittaja on ulkomaalaislain 175 §:n 1 momentin nojalla velvollinen kuljettamaan hänet:

 1. maahan, josta hänet on otettu kuljetettavaksi;
 2. maahan, joka on myöntänyt ulkomaalaiselle hänen matkalla käyttämänsä matkustusasiakirjan; taikka
 3. mihin tahansa maahan, jonne hänen pääsynsä on taattu.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee liikenteenharjoittajaa myös, jos Suomen alueen kautta kulkevalta kolmannen maan kansalaiselta evätään maahanpääsy sekä jos:

 1. toinen liikenteenharjoittaja, jonka oli tarkoitus kuljettaa ulkomaalainen määrämaahan, kieltäytyy ottamasta häntä kuljetettavakseen; taikka
 2. määrämaan viranomaiset ovat käännyttäneet ulkomaalaisen ja hänet on lähetetty takaisin Suomeen.

Jos rajatarkastusviranomainen on sallinut ulkomaalaisen maahantulon, liikenteenharjoittajalla ei ole 1 momentissa säädettyä velvollisuutta, ellei ulkomaalainen ole rajalla hakenut turvapaikkaa tai oleskelulupaa toissijaisen suojelun tai tilapäisen suojelun perusteella.

Takaisin kuljettamisen kustannuksista

Ulkomaalaislain 176 §:n mukaan jollei ulkomaalaisella, joka on käännytetty tai jonka pääsy on evätty, ole varoja paluumatkaa varten, hänet Suomeen ulkorajaliikenteessä kuljettanut liikenteenharjoittaja on omalla kustannuksellaan velvollinen järjestämään hänen kuljetuksensa. Jos välitön kuljetus ei ole mahdollinen, liikenteenharjoittaja vastaa paluukustannusten lisäksi ulkomaalaisen oleskelukustannuksista.

Jos ulkomaalainen on jäänyt maahan kuljetusvälineestä ilman vaadittavaa matkustusasiakirjaa, viisumia, oleskelulupaa tai maassa oleskeluun riittäviä varoja, liikenteenharjoittaja on velvollinen korvaamaan ne kustannukset, joita valtiolle aiheutuu ulkomaalaisen maassa oleskelusta ja käännyttämisestä tai pääsyn epäämisestä. Jos ulkomaalainen on jäänyt maahan aluksesta, aluksen päällikkö sekä laivanisäntä ja hänen käyttämänsä laivanselvitysliike ovat yhteisvastuullisesti korvausvelvollisia.

Ulkomaalaislain 177 §:n mukaisesti poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi asettaa tarvittavan määrän saattajia pannessaan täytäntöön ulkomaalaisen maasta poistamista. Saman lain 178 §:n mukaan jos ulkomaalainen käännytetään rajalla tai hänen pääsynsä evätään ja se johtuu vaadittavan matkustusasiakirjan, viisumin, oleskeluluvan tai maassa oleskeluun riittävien varojen puutteesta ja ulkomaalainen tarvitsee saattajan, hänet Suomeen ulkorajaliikenteessä kuljettanut liikenteenharjoittaja on velvollinen maksamaan myös saattajan mukanaolosta aiheutuvat kustannukset. Liikenteenharjoittajalla ei ole oikeutta saada valtiolta korvausta kuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista. Liikenteenharjoittajalle säädettyä velvollisuutta maksaa saattajan mukanaolosta aiheutuvat kustannukset sovelletaan myös, jos ulkomaalainen on hakenut turvapaikkaa rajalla ja päätös käännyttämisestä tehdään kolmen kuukauden kuluessa maahantulosta

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksu

Ulkomaalaislain 179 §:n mukaan liikenteenharjoittajalle, joka rikkoo 173 §:ssä säädetyn tarkastusvelvollisuuden tai henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain 25 tai 26 §:ssä säädetyn tietojenantovelvollisuuden, määrätään seuraamusmaksu (liikenteenharjoittajan seuraamusmaksu). Maksun suuruus 173 §:n rikkomisesta on 3 000 euroa kuljetettua henkilöä kohden. Maksun suuruus henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain 25 tai 26 §:n rikkomisesta on 3 000 euroa kutakin sellaista matkaa kohden, jolta ei ole ilmoitettu matkustajatietoja tai ne on ilmoitettu puutteellisesti tai virheellisesti.

Ulkomaalaislain 179 -184 §:t sisältävät tarkemmat säännökset seuraamusmaksusta, tapauksista joissa liikenteenharjoittaja voisi vapautua maksusta, liikenteenharjoittajan kuulemisesta, seuraamusmaksun määräämisestä, maksun poistamisesta, maksuajasta ja täytäntöönpanosta.

Ulkomaalaislain 173-184 §:iä sovelletaan lain 184 a §:n mukaan myös sisärajaliikenteessä silloin, kun rajavalvonta on väliaikaisesti palautettu sisärajoille Schengenin rajasäännöstön III osaston 2 luvun ja rajavartiolain 15 §:n mukaisesti.

Lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen (PNR-tiedot) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain 13 §:n 1 momentin mukaan lentoliikenteen harjoittajalle, joka rikkoo 4 §:ssä säädetyn matkustajarekisteritietojen toimittamisvelvollisuuden, määrätään seuraamusmaksu. Maksun suuruus on 3 000 euroa kutakin sellaista lentoa kohden, jolta ei ole toimitettu matkustajarekisteritietoja tai ne on toimitettu ilmeisen puutteellisesti.

Luonnolliselle henkilölle kohdentuva ulkomaalaisrikkomus

Ulkomaalaislain 185 §:n 3 momentin mukaan ulkomaalaisrikkomuksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö ulkomaalaislain 174 tai 175 §:ssä taikka henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain 24 §:ssä säädetyn velvollisuutensa.

Uusia toimintatapoja ja velvoitteita liikenteenharjoittajille

Euroopan unionissa tullaan ottamaan käyttöön kaksi ulkorajojen rajanylittämiseen liittyvää tietojärjestelmää:

 • Rajanylitystietojärjestelmä (Entry/Exit System, EES) otetaan käyttöön syksyllä 2024 sekä
 • Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmä (ETIAS) keväällä 2025.

EES- ja ETIAS-järjestelmien käyttöönotot edellyttävät toimenpiteitä liikenteenharjoittajilta, jotka kuljettavat kolmansista maista Euroopan unionin tai Schengen-valtioiden alueelle matkustajia. Tulevaisuudessa liikenteenharjoittajien on lähetettävä matkustajista tarkistuskyselyt EES- ja ETIAS-järjestelmiin liikenteenharjoittajille tarkoitetun rajapinnan kautta.

Liikenteenharjoittajien tulee rekisteröityä saadakseen tarvittavat tiedot ja tekniset ohjeet kyselyiden toteuttamisesta. Ohjeet rekisteröitymiseen ja kuvaus tietojen jakamisesta löytyvät eu-LISA:n verkkosivuilta:

eu-LISA Is Starting Carrier Registration for EES and ETIAS

Working Group for Carriers

Liitteet

Linkit