OILART tuotti öljyntorjunnan operaatiotaitokonseptin Itämerelle

Vuoden 2019 alusta alkaen Sisäministeriö on vastannut alusöljyvahinkojen torjunnasta ja yleisestä kehittämisestä. Rajavartiolaitos vastaa avomeritorjunnasta ja pelastuslaitokset torjuntatoimista rannikon läheisyydessä. Ympäristövahinkojen minimointi vaatii tehokasta ja oikea-aikaista yhteistyötä niin kansallisten kuin kansainvälisten toimijoiden välillä. Vuosina 2019-2021 toteutettu OILART-projekti kehitti työkaluja suuren öljyntorjuntaoperaation suunnittelun ja johtamisen tueksi. OILART logo.

Itämerellä alusliikenteen turvallisuutta on kehitetty pitkäjänteisesti. Turvallisuustoimista huolimatta alusonnettomuuden riski vesialueillamme on todellinen. Onnettomuuden yhteydessä mereen voi päätyä arvion mukaan 30 000 t öljyä tai merkittäviä määriä muita kemikaaleja.

Vilkkaasti liikennöidyllä ja kapealla Suomenlahdella liikkuu joka päivä noin 25 öljysäiliöalusta. Yhteensä öljyä kuljetetaan vuosittain noin 160 miljoonaa tonnia. Saaristomerellä rannikon rikkonaisuus ja kapeat saaristoväylät ovat haastavia navigoida. Mikäli öljyä päätyy mereen, likaantuvaa rantaviivaa on ympäristöarvoiltaan ainutlaatuisessa saaristossamme satoja kilometrejä. Pohjanlahti jäätyy joka vuosi ja pitkät välimatkat haastavat torjuntaviranomaisia.

Rannikkomme on erittäin rikkonainen. Rantaan kulkeutuneen öljyn kerääminen on kustannuksiltaan avomeritorjuntaan verrattuna kallista ja erittäin hidasta. Siksi suuressa alusöljyonnettomuudessa kaikkien torjuntaan osallistuvien toimijoiden on pystyttävä työskentelemään tehokkaasti onnettomuutta seuraavien tuntien ja vuorokausien aikana. Avomerellä ja rannikolla tapahtuvien toimien suunnittelu ja resurssien käytön linkittäminen toisiaan tukevaksi toimintojen ketjuksi minimoivat ympäristölle koituvat vahingot.

OILART - oikeat torjuntatoimet oikeaan aikaan

OILART-projektin lopputuloksena syntyi konsepti, jonka avulla suuren merellisen öljyntorjunnan johtaminen tehostuu eri viranomaisten toimintoja linkittämällä. Projektissa tuotettiin myös olemassa olevien öljyntorjuntaresurssien yhteiskäyttöperiaatteet, eli suuren alusöljyonnettomuuden pelastustoimien taktiset periaatteet.

Itämeren alueella on kansainvälisiä ja kansallisia öljyntorjuntamanuaaleja, joihin on kirjattu yhteistoimintaperiaatteita. Myös meripelastukseen ja merellisiin monialaonnettomuuksiin on yhteisesti hyväksyttyjä manuaaleja. Seuraava vaihe oikeiden ja oikea-aikaisten torjuntatoimien takaamiseksi oli kehittää työväline, joka auttaa johtamaan suuren ja pitkäkestoisen alusöljyonnettomuuden torjuntatoimia.

OILART-projektissa konsepti suunniteltiin viranomaisyhteistyönä. Lakisääteisesti öljyntorjuntaan osallistuvat Rajavartiolaitoksen ja pelastuslaitosten lisäksi Suomen ympäristökeskus, Liikenne- ja viestintävirasto sekä Puolustusvoimat. Tämän lisäksi keskeisiä toimijoita ovat naapurimaiden viranomaiset, yksityiset toimijat sekä kansalaisjärjestöt.

Työpajamuotoisessa työskentelyssä eri toimijoiden asiantuntemus saatiin tehokkaasti käyttöön ja toimintaperiaatteita voitiin yhteisesti testata valittujen skenaarioiden avulla. Projektin aikana konseptiluonnosta parannettiin jatkuvasti edellisiä versioita testaamalla ja arvioimalla. Lopputuloksena syntyi yhteisesti tuotettu ja hyväksytty operaatiotaitokonsepti.

Projektin aikana konseptia testattiin Suomen johtovastuulla olevissa öljyntorjuntaharjoituksissa, joihin osallistui kalustoa Itämeren maista.

Koska projektissa työskenneltiin viranomaisyhteistyön kehittämisen parissa, se auttoi myös omalta osaltaan kehittämään yhteiskunnan yleistä yhteistoimintakykyä.

OILART-projektin rahoitti Euroopan Meri- ja kalatalousrahasto (EMKR). Projekti kesti 2019–2021 ja sitä johti Rajavartiolaitoksen esikunta.

Voit ladata tästä OILART-projektin lopputuotteena tuotetut dokumentit:

Saavutettavat versiot lisätään tälle sivulle pian.

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus logo.   Logo. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Suomen toimintaohjelma 2014-2020.

 

EU lippu.