Projektet OILART skapar ett koncept för operationskonst inom oljebekämpning på norra Östersjön

Från och med början av 2019 ansvarar inrikesministeriet för bekämpningen av oljeolyckor till havs och för samordningen av den allmänna utvecklingen av oljebekämpning. Gränsbevakningsväsendet i Finland ansvarar för oljebekämpningsåtgärder på öppna havet och de regionala räddningsverken för bekämpningsåtgärder nära kusten. För att minimera skadorna vid stora oljeolyckor behövs omfattande och effektivt samarbete i rätt tid mellan nationella och internationella aktörer. Projektet OILART skapar verktyg som stöd för både planering och framgångsrik ledning av oljebekämpningsinsatser. OILART logo.

På Östersjön är säkerheten inom sjöfarten på god nivå tack vare långsiktigt och kontinuerligt utvecklingsarbete. Trots säkerhetsåtgärderna finns det en avsevärd risk för att upp till 30 000 ton olja eller stora mängder av andra kemikalier kommer ut i havet vid en olycka.

Till exempel på Finska viken rör sig 25 stora oljefartyg varje dag. 160 miljoner ton olja transporteras årligen genom detta livligt trafikerade havsområde. I Skärgårdshavet är det en utmaning att navigera längs de smala farlederna mellan de tiotusentals öarna. Vid en oljeolycka kan hundratals kilometer av kustlinjen med känslig miljö skadas. Utmaningen för Bottenviken är att detta havsområde täcks av tjock is varje år. De svåra förhållandena och de långa avstånden är en utmaning för oljebekämpningsmyndigheterna i området.

Den finländska kusten är sönderskuren och oljesanering längs kusten är både dyr och tidskrävande. Vid en omfattande oljeolycka på havet är det därför ytterst viktigt att en så stor del av oljan som möjligt samlas upp på öppna havet. Detta kräver effektiv samordning och effektivt samarbete genast efter att olyckan har inträffat. För att minimera miljöskadorna och de socio-ekonomiska konsekvenserna måste åtgärderna på havet och längs kusten ordnas och förenas till en insats med ett gemensamt mål.

OILART – rätta åtgärder vid rätt tidpunkt

Resultatet av projektet OILART är ett koncept som förbättrar förutsättningarna att leda en omfattande bekämpningsinsats vid en oljeolycka till havs. Detta åstadkoms för det första genom att tillhandahålla verktyg som gör det lättare att samordna samarbetet mellan myndigheterna. Den andra delen av konceptet består av taktiska principer som hjälper ledaren för bekämpningsinsatsen att planera användningen av bekämpningsresurserna under den aktuella insatsen till havs.

I Östersjöområdet har både myndigheter och stater en lång tradition av samarbete inom oljebekämpning. De grundläggande principerna för samarbetet fastställs i nationella och internationella oljebekämpningsmanualer. Sjöräddningsmanualer (SAR) liksom även händelser som kräver samarbete mellan olika sektorer har redan överenskommits. Tack vare detta kan man nu fortsätta att skapa ett verktyg som gör det lättare att leda omfattande och långvariga oljebekämpningsåtgärder som kräver samarbete mellan flera sektorer i samhället och även internationell hjälp.

Projektet OILART följer principerna för en gemensam planeringsprocess som görs i samarbete mellan myndigheterna. Aktörer som enligt finsk lag deltar i oljebekämpning är förutom Gränsbevakningsväsendet och de regionala räddningsverken även Finlands miljöcentral, Transport- och kommunikationsverket och försvarsmakten. Andra viktiga aktörer är myndigheterna i grannländerna samt privata sektorn och icke-statliga organisationer.

I projektet OILART kan de olika aktörernas specifika sakkunskap utnyttjas i scenariobaserade projektworkshopar. När OILART-konceptet utvecklas är planering, testning och bedömning viktiga faser. Resultatet är ett koncept för operationskonst inom oljebekämpning som aktörerna har planerat och godkänt tillsammans.

Som avslutning på projektet kommer konceptet att testas ytterligare under oljebekämpningsövningar som leds av Finland. I dessa övningar deltar enheter från länderna runt norra Östersjön.

Förutom de konkreta resultaten från projektet kommer de allmänna förutsättningarna att bekämpa störningssituationer som gäller säkerheten att stärkas ytterligare tack vare den tvärsektoriella planeringsprocessen.

Projektet OILART finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden. Projektet leds av staben för Gränsbevakningsväsendet i Finland och pågår fram till utgången av 2021.

 

Mer information:

[email protected]

Logotyp för Närings-, trafik och miljöcentralen.   Logotyp för Europeiska havs-och fiskerifonden. Finlands operativa program 2014-2020.

EU flagga.