Projektet Bevakningsfartyg 2025

Gränsbevakningsväsendet planerar att ersätta tre föråldrade bevakningsfartyg med två moderna kombinationsfartyg senast 2025. Det är nödvändigt att förnya fartygen för att vi ska kunna fullgöra vår uppgift och ännu effektivare skapa trygghet på Finlands hav. Våra fartyg stöder också många andra myndigheters viktiga arbete på havet och i skärgården. Fartygen är ett viktigt arbetsredskap för finländska myndigheter på det öppna havet.

Gränsbevakningsväsendet är alltid på plats för att skapa trygghet på havet. Våra fartyg måste kunna klara av varje situation smidigt och effektivt – därför använder vi kombinationsfartyg med kapacitet för gränsövervakning, sjöräddning, massevakuering, bekämpning av miljöskador, internationella insatser, övervakning och tryggande av Finlands territoriella integritet samt hantering av farliga specialsituationer. Detta är en praktisk, kostnadseffektiv och fungerande lösning.

Fartygen kommer att byggas i Finland genom att utnyttja ett stort antal inhemska företags bästa expertis. Vi vill vara föregångare i användningen av miljövänliga lösningar på myndighetsfartyg. Därför kommer våra nya fartyg också att vara rena och utsläppssnåla. 

Vi har alltid kunnat identifiera framtidens utmaningar och använda de rätta redskapen för att besegra dem. Sjöbevakning har utförts i det självständiga Finland i 90 år. Under denna period har Östersjöns säkerhetsmiljö genomgått ständiga förändringar. Nu behövs igen nya lösningar. Vi har gjort en noggrann bedömning av alternativen och konstaterat att det inte längre räcker med att enbart ersätta våra gamla fartyg med nya.

Östersjön är på många sätt en krävande och svårframkomlig verksamhetsmiljö. Det är ett av världens livligaste havsområden och tillbud inträffar. Det behövs snabb funktionsförmåga och kontinuerlig beredskap för att människor som rör sig på havet, egendom och naturen ska kunna tryggas.

  • Med nya fartyg kan vi klara av mycket varierande olyckor till havs. Med kombinationsfartyg kan vi utföra även krävande sjöräddnings- och massevakueringsuppgifter under alla förhållanden. Eftersom de nya fartygen är stora och har mångsidiga egenskaper kan de användas som baser för båtar, helikoptrar, ytbärgare, dykare och räddningspersonal.
  • Östersjön är exceptionellt känsligt för miljöolyckor. Finlands skärgårdar och kuster har oersättliga naturvärden. Om en stor mängd olja eller kemikalier kommer ut i havet till följd av en fartygsolycka kan skadorna vara oåterkalleliga. Endast en snabb bekämpningsförmåga på havet kan förhindra att våra stränder förstörs. De nya kombinationsfartygen ökar denna förmåga på ett avgörande sätt, eftersom fartygen är utrustade med högklassiga system för olje- och kemikaliebekämpning.
  • Med effektiva och moderna fartyg kan vi bättre garantera säkerheten vid våra gränser och säkerställa att även farliga specialsituationer kan skötas på ett mer resolut sätt än tidigare, även på havet. Passagerartrafiken på Östersjön är livlig och även största delen av all livsviktig godstrafik rör sig på Östersjön. Olika säkerhetsmyndigheters enheter kan snabbt och smidigt använda fartyg för att utföra sina uppgifter på havet.

Gränsbevakningsväsendet har fått fullmakt av riksdagen att beställa två fartyg. Definierandet av fartygens egenskaper och beredandet av anbudsbegäran är på gång. Vi förmodar att konstruktören väljs och de därpå följande avtalsförhandlingarna förs under 2021.