Projektet Bevakningsfartyg 2025

Finlands säkerhetsmiljö har förändrats avsevärt. Riskerna i Gränsbevakningsväsendets verksamhetsmiljö har ökat. Gränsbevakningsväsendet är förberett på att hantera störningar i gränssäkerheten och olyckor till havs samt övervakar Finlands territoriella integritet. Gränsbevakningsväsendet har bedömt att det inte längre räcker med att enbart uppdatera de äldre fartygen utan de gamla fartygen måste ersättas med nya multifunktionella bevakningsfartyg. Gränsbevakningsväsendet ersätter tre föråldrade bevakningsfartyg med två nya bevakningsfartyg i Turva-klass. I och med de nya fartygen kan färdigheterna höjas till den nivå som Gränsbevakningsväsendets uppgifter och verksamhetsmiljö förutsätter. Fartygen stöder också många andra myndigheters viktiga arbete till havs och i skärgården. 

I ett av världens livligast trafikerade havsområden behövs snabb handlingsförmåga och ständig beredskap för att hålla människor, egendom och natur i säkerhet. Effektiva och moderna fartyg kan bättre garantera säkerheten vid våra gränser och säkerställa att även farliga specialsituationer kan hanteras effektivt.  

Östersjön är exceptionellt sårbar för miljöolyckor. Finlands skärgårdar och kuster har oersättliga naturvärden. Om en stor mängd olja eller kemikalier kommer ut i havet till följd av en fartygsolycka kan skadorna vara oåterkalleliga. Endast en snabb bekämpningsförmåga på havet kan förhindra att våra stränder förstörs. De nya kombinationsfartygen är utrustade med högklassiga olje- och kemikaliebekämpningssystem samt stor uppsamlingskapacitet.

Våra nya bevakningsfartyg är kombinationsfartyg som har förmåga till såväl gränsövervakning, sjöräddning, övervakning och tryggande av Finlands territoriella integritet, massevakuering, bekämpning av miljöskador, internationella operationer samt skötsel av vissa farliga specialsituationer. Fartygen fungerar som baser för båtar, helikoptrar, ytbärgare och dykare samt vid behov för andra säkerhetsmyndigheter vid gemensamma operationer. Fartygen planeras vara utsläppssnåla och energieffektiva.  Kombinationsfartyg är en praktisk, fungerande och kostnadseffektiv lösning. 

Gränsbevakningsväsendet har fått beställningsfullmakter av riksdagen för anskaffning av två fartyg 

Gränsbevakningsväsendet ordnade våren 2021 ett anbudsförfarande som Meyer Turku Oy vann. Planeringen inleddes 2020. Avtalet ingicks 2022 i juni. Det första fartyget tas emot enligt planerna 2025 och det andra 2026. Regeringen har beviljat en beställningsfullmakt på 448 miljoner euro för anskaffning av nya fartyg.