Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendet skaffar två nya multifunktionella bevakningsfartyg

Utgivningsdatum 29.6.2022 13.26 | Publicerad på svenska 4.7.2022 kl. 15.21
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendets främsta uppgifter är att upprätthålla gränssäkerheten och säkerheten på havet samt det militära försvaret.

Finlands marina verksamhetsmiljö är utmanande. Trafiken i de synnerligen begränsade havsområdena är mycket livlig och mångsidig. Nära ögat-situationer som skulle ha kunnat leda till storolyckor sker regelbundet. Den grundliga och långvariga förändringen som skett i säkerhetsmiljön ökar risken för störningar i gränssäkerheten och för allvarliga olyckor till havs. 


Gränsbevakningsväsendets kapacitet på öppet hav grundar sig till stor del på beredskapen hos de multifunktionella bevakningsfartygen och de kontinuerliga uppdragen med dem. Bevakningsfartygen är ute till havs cirka 330 dygn om året. 


Gränsbevakningsväsendet har till sitt förfogande tre bevakningsfartyg, av vilka endast bevakningsfartyget Turva, som togs i bruk 2014, är modernt. Bevakningsfartygen Tursas och Uisko befinner sig i slutet av sina livscykler. 


Gränsbevakningsväsendet har arbetat med projektet Bevakningsfartyg 2025 sedan 2019. I och med projektet ersätts de föråldrade bevakningsfartygen med på bevakningsfartyg i Turva-klass. De nya fartygen kommer att användas fram till 2050-talet. 


I anbudsförfarandet som ordnades 2021 valde Gränsbevakningsväsendet Meyer Turku Oy som leverantör. Parterna undertecknade varvsavtalet idag den 29 juni 2022 i Helsingfors. Grundplaneringen av de nya fartygen inleds omedelbart. Det första fartyget blir klart 2025 och det andra 2026. 


Ibruktagandet av de nya prestationsdugliga fartygen kommer att förbättra Finlands säkerhet till havs avsevärt. Fartygens övervaknings- och påverkningskapacitet förbättras så att de motsvarar kraven som det förändrade säkerhetsläget ställer. Utbytet av lägesbildsinformation med Försvarsmakten är smidigt. Förmågan till att massevakuera människor ökar. Man har beredskap att omedelbart hantera allvarliga miljöolyckor på de nya fartygen och oljeuppsamlingskapaciteten är ungefär dubbelt större jämfört med nuläget. Fartygen planeras vara utsläppssnåla och energieffektiva. Som maskineri har man valt en modern dualfuelhybrid.


Riksdagen har beviljat en beställningsfullmakt på 448 miljoner euro för anskaffningen av fartygen. För anskaffningen kommer man också att ansöka om finansiering från EU:s finansieringsinstrument för gränsförvaltning och viseringspolitik. 
 
Huvudsakliga uppgifter 

 • Övervakning av gränserna
 • Övervakning och tryggande av den territoriella integriteten i Finland
 • Sjöräddning
 • Bekämpning av miljöskador

Övriga uppgifter 

 • Militärt försvar
 • Ledningsfartyg vid specialsituationer till havs
 • Övervakning av sjötrafiken
 • Övervakning av objekt till havs

Prestattionsförmåga

 • multifunktionella övervakningssensorer
 • cyberskydd
 • förmåga att använda maktmedel
 • utbytet av lägesbilder med Försvarsmakten
 • försvarsuppgifter
 • helikopterstöd
 • RPAS-verksamhet
 • mångsidig båtmateriel
 • massevakueringsförmåga
 • oljeuppsamlingskapacitet på 1 180 m3
 • kemikaliebekämpning
 • släckning av fartygsbränder
 • förmåga att ta sig fram genom is 
 • nödbogseringsförmåga
 • hybridmaskineri
 • sektionerat dubbelskrov

Huvudmått 

 • Längd 98 m
 • Bredd 17,6 m
 • Djupgående 5,1 m
 • Maskineffekt 12 MW
Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande