Gränsbevakningsväsendet har åtagit sig att motverka korruption och främja öppenhet och rättvisa i sin verksamhet. 

Gränsbevakningsväsendet försäkrar att

  • vår ledning har åtagit sig att motverka korruption
  • Gränsbevakningsväsendet inte accepterar någon form av korruption från sina anställda eller samarbetspartners och 
  • Gränsbevakningsväsendet instruerar sina anställda att agera korrekt i risksituationer och att rapportera om misstänksam verksamhet. 

För att bekämpa korruption beaktar Gränsbevakningsväsendet olika korruptionsrisker även vid sin interna kontroll. 

Gränsbevakningsväsendets etiska regler, som fastställdes år 2020, och deras efterlevnad utgör grunden för Gränsbevakningsväsendets arbete mot korruption. Vårt mål är att varje medarbetare vid Gränsbevakningsväsendet

  • är medveten om införandet av åtgärdsprogrammet mot korruption och förstår dess målsättningar
  • känner till begreppet korruption och de centrala åtgärderna för att bekämpa korruption
  • vet hur man ska agera om man bemöter eller upptäcker mutförsök eller försök att osakligt påverka beslutsfattande eller myndighetsprocesser
  • identifierar eventuella egna intressekonfliktsituationer.

Vårt åtgärdsprogram mot korruption godkändes den 13 oktober 2023. Det innefattar en noggrannare beskrivning om våra åtgärder mot korruption samt om deras uppföljning. Bekanta dig med programmet: 

Åtgärdsprogram för att utveckla Gränsbevakningsväsendets arbete mot korruption år 2023–2025 (pdf)

Läs mera om bekämpning av korruption på justitieministeriets sida och på webbsidan antikorruption.fi.