Till Finlands territorialvatten hör inre territorialvatten vars yttre gräns bortsett från några undantag ligger på 12 sjömils (22,2 km) avstånd från de inre territorialvattnens yttre gräns. Utländska fritidsbåtar har rätt till transittrafik i territorialvattnen. Ankring i territorialvatten är tillåten i samband med sedvanlig sjöfart. Ankring är även tillåten om det är oundvikligt på grund av force majeure eller en nödsituation, eller om syftet med ankringen är att undsätta nödställda personer eller fartyg.

Ankomst till Finland och avfärd från Finland

Inom EU-länderna tillämpas Schengenregelverket nu i Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Italien, Österrike, Grekland, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Rumänien, Frankrike, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Finland, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland, men inte i England eller Irland. Av länderna utanför EU tillämpas Schengenregelverket av Island, Norge och Schweiz.

En fritidsbåt som avgått från Finland och som rör sig utanför Finlands territorialvattengräns utan att lägga till vid en annan stats hamn kan ankomma till och lämna landet utan att behöva fara via gränsövergångsstället samt utan att man förutom vid sporadiska tillfällen riktar gränskontrollåtgärder mot den.

En fritidsbåt som ankommer till Finland från ett Schengenland eller som avgår mot en sådan stat får komma till och lämna landet utan att fara via gränsövergångsstället och utan att man förutom vid sporadiska tillfällen riktar gränskontrollåtgärder mot den.

Gränskontrollåtgärder kan ändå oberoende av rutt eller avgångs- eller ankomsthamn riktas mot alla fritidsbåtar som man av grundade skäl kan anta ha korsat Schengenområdets yttre gräns.

En fritidsbåt som färdas mellan Finland och ett land som inte tillämpar Schengenregelverket, ett så kallat tredjeland (Ryssland i fråga om Östersjön), är alltid skyldig att genomgå en gränskontroll. Om en fritidsbåt från ett tredjeland måste på grund av force majeure eller vid överhängande fara eller enligt instruktioner från myndigheterna besöka en hamn som inte är ett gränsövergångsställe, ska befälhavaren omedelbart meddela det närmaste gränsövergångsstället om fritidsbåtens ankomst. Ingen får lämna båten och varor får inte lossas förrän gränskontrollen och tullklareringen har utförts.

Kontaktuppgifter

Gränskontroll och tullklarering

Gränskontroll av fritidsbåtar förrättas vid gränsövergångsställen som bestämts i förordningen. Dessa är Åland, Aspö, Hangö och Helsingfors sjöbevakningsstationer samt Nuijamaa hamn och Santio. Tillsynsmyndigheterna har även rätt att förrätta kontroller på finländska territorialvatten och på andra ställen i hamnen.

Vid gränskontrollerna kontrolleras minst att varje person som befinner sig på båten har ett pass eller något annat resedokument som berättigar till ankomst till eller avgång från landet samt visum för visumskyldiga och andra förutsättningar för ankomst till eller avgång från landet.

Befälhavaren för ett fartyg ska till gränskontrollmyndigheten vid in- eller utresestället lämna en passagerar- och besättningsförteckning eller i övrigt uppgifter om fartygets personal och passagerare samt övriga personer på fartyget.

Vid utresa från Finland till utlandet finns det skäl för fartygets befälhavare att reservera ett tillräckligt antal förteckningar (minst fyra stycken) för mållandets myndigheter. Blanketten kan skrivas ut här: Besättningslista (Word).

Av passagerar- och besättningsförteckningen ska framgå personernas efter- och förnamn, födelsedatum, kön och medborgarskap för varje person som antecknats i förteckningen, trafikmedlets nationalitet och registeruppgifter samt ankomst- och avgångsorten.

Sjöbevakningsstationerna som är gränsövergångsställen håller öppet klockan 8−22, såvida ingenting annat tillfälligt föranleds av utförande av en brådskande, lagstadgad uppgift för Gränsbevakningsväsendet. Gränsövergångsställena finns utmärkta på sjökorten och längs farlederna finns skyltar med texten PASSPORT CONTROL.

Det rekommenderas att man en timme före ankomsten till passkontrollen meddelar sjöbevakningsstationen per radio eller telefon. Med VHF-radio är anropskanalen 68 och reservkanalen 16. Trafikeringen via Nuijamaa hamn förknippas med specialanvisningar, se vayla.fi, Trafikering i Saima kanal eller förvaltningsnämnden för Saima kanal, tfn 05 458 5170 saimaankanava(a)lvm.fi.

Tullklareringen kan göras vid sjöbevakningsstationerna, såvida fartyget inte har gods som behöver import- eller exportklareras. I trafikering inom europeiska unionen har båtägare inte anmälningsskyldighet, såvida de inte har med sig gods som behöver förtullas. Om en fritidsbåt har gods som ska förtullas mellan EU-länder, är fartygets befälhavare skyldig att göra en förhandsanmälan till tullmyndigheterna vid det närmaste tullkontoret för att avtala om förtullningen av godset. I trafikeringen mellan Åland och Fasta Finland ska förhandsanmälan göras till tullkontoret som ligger närmast avresestället innan fartyget lämnar hamnen.

Mer information om tullklarering beträffande fritidsbåtar ges av Tullrådgivningen, tfn 0295 5201 eller adressen www.tulli.fi.

Övriga anvisningar och bestämmelser

Utländska fritidsbåtar som befinner sig på finländskt territorialvatten och i finsk hamn eller är ankrade i Finland rekommenderas ha hissad flagg mellan soluppgång och solnedgång samt alltid vid trafikering. Finländska fritidsbåtar rekommenderas hissa en flagga eller något annat kännetecken som vittnar om nationaliteten.

På den finländska kustens skyddsområden är vissa funktioner begränsade. Närmare information om detta finns på adressen www.merivoimat.fi.

Besättningslista