Gränsbevakningsväsendet verkar inom många områden och dess verksamhet har omfattande konsekvenser för människorna och miljön. Detta ger också goda möjligheter att främja ansvarsfullhet och hållbar utveckling inom de områden där Gränsbevakningsväsendet påverkar.

De fem valda målen för hållbar utveckling i Gränsbevakningsväsendets ansvarsplanen är bundna till de FN:s mål för hållbar utveckling. Indikatorer har fastställts för att följa i vilken omfattning och hur bra åtgärderna verkställs. Ansvarsplanen verkställs inom ramen för de resurser som beviljats Gränsbevakningsväsendet.

De valda målen för hållbar utveckling

  • Mål 3 − Hälsa och välbefinnande
  • Mål 12 − Hållbar konsumtion
  • Mål 13 – Klimatgärningar
  • Mål 14 − Livet i haven
  • Mål 16 − Fred, rättvisa och god förvaltning

Genom att vidta åtgärder som gäller ansvar och målen för hållbar utveckling och nå målen stöder Gränsbevakningsväsendet ökad jämlikhet, tryggar för sin del jämställd och jämlik service i hela Finland och är med och minskar miljöavtrycket.

Viktiga uppgifter med tanke på målen för hållbar utveckling är bland annat gränssäkerhetsuppgifter som upprätthåller människornas säkerhet och trygghetskänsla samt jämlikhet och rättvisa, sjöräddning, bekämpning av miljöskador på havet och övervakning av jakt och fiske.

Brottsbekämpningen bidrar till att upprätthålla samhällsfred och rättvisa. Vårt utbildningssystem stöder livslångt lärande, likabehandling och jämställdhet samt utnyttjar nya inlärningsmetoder. Gränsbevakningsväsendets verksamhet har ordnats i enlighet med god förvaltningssed, på ett jämlikt sätt och så att likabehandling främjas.