Bekämpning av miljöskador på havsområdet är verksamhet som innebär att man begränsar spridningen av oljan eller kemikalien som kommit ut i havet och samlar upp den. En miljöskada kan orsakas av bränsle som läckt ut från ett fartyg eller en båt till exempel till följd av grundstötning. De största skadorna beror dock på olyckor som drabbat tankfartyg som transporterat olja.

Sådana fartygsolje- och fartygskemikalieolyckor kan ha allvarliga följder för kustens natur och näringar. Till de allvarligaste hör de långvariga skadliga effekterna på ekosystemet. Östersjön är ett exceptionellt känsligt hav. På grund av att havsområdet är smalt når olje- och kemikalieutsläppen snabbt stranden. Därför måste bekämpningsåtgärderna kunna inledas utan dröjsmål. Det effektivaste och förmånligaste alternativet är att miljöskadorna bekämpas på havet. Om till exempel ett oljeutsläpp smutsar ner stranden, blir de olägenheter och kostnader som detta orsakar mångdubbelt större.

Video: Protecting the Baltic Sea – marine pollution response exercise Balex Delta 2021 (youtube.com)