Birasvahágiid duostun mearraguovlluin lea doaibman, mainna merrii beassan oljju dahje kemikála leavvama ráddjejuvvo, ja dan čoggojuvvo rádjui. Birasvahága sáhttá dagahit dámppas dahje fatnasis golgan boaldámuš, ovdamearkka dihtii bođđui vuodjima čuovvumuššan. Stuorimus vahágat leat goittotge čuovvumušat oljju fievrridan dáŋkadámppaide dáhpáhuvvan lihkohisvuođain. 

Dákkáraš fanasoljo- ja fanaskemikálalihkohisvuođain sáhttet leat vearrás čuovvumušat mearragáttiid lundui ja ealáhusaide. Vearrámusat leat ekosystemii čuohcán guhkesáigásaš hehttehusat. Nuortamearra lea earenoamáš rašši. Mearraguovllu gáržžesvuođa dihtii čázis šaddan oljo- ja kemikálagolgamat mannet gáddái johtilit. Danin maiddái duostundoaimmaid galgá sáhttit álggahit ájahalakeahttá. Birasvahágiid duostun meara alde lea molssaeavttuin buot beaktilamos ja hálbbimus. Juos ovdamearkka dihtii oljogolgan nuoskkida gátti, dan dagahan vahágat ja goasttádusat šaddet máŋggageardásažžan.