OILSAREX-projekti kehittää meripelastuksen ja merellisten ympäristövahinkojen torjunnan harjoitustoimintakonseptia

Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen ja vastaa ympäristövahinkojen torjunnasta merellä. Rajavartiolaitos kehittää jatkuvasti Itämeren alueen meripelastusvalmiutta ja hyödyntää siitä saatuja oppeja ympäristövahinkojen torjuntavalmiuden kehittämiseksi.

Meripelastus ja öljyonnettomuuden torjunta liittyvät tehtävinä usein kiinteästi toisiinsa. Meripelastustilanteena ja ihmisten pelastamisena käynnistyvä alusonnettomuuden pelastustoimien järjestäminen jatkuu varsin usein ympäristövahinkojen estämisenä tai torjuntana erityisesti saaristo-olosuhteissa, mutta myös avomerellä.

Rajavartiolaitos kehittää meripelastuksen ja merellisten ympäristövahinkojen suorituskykyä muun muassa harjoitustoiminnan kautta. OILSAREX-projektissa yhdistyvätkin nämä kaikki: meripelastus, ympäristövahinkojen torjunta ja harjoitustoiminta. Monenkeskinen, kansainvälinen harjoitustoiminta parantaa käytännön tason kokonaissuorituskykyä ja viranomaisyhteistyötä Itämeren alueella. Yhteistoimintaa on ensiarvoisen tärkeää harjoitella käytännössä, jotta mahdolliseen todelliseen onnettomuuteen kyetään vastaamaan mahdollisimman tehokkaasti.

OILSAREX-projekti keskittyy harjoitustoiminnan suunnittelun, toteutuksen ja evaluoinnin kehittämiseen. Harjoitustoiminnan suunnittelun ja evaluoinnin kehittymisen myötä Itämeren alueen ja Suomen kansallinen meripelastuksen ja merellisten ympäristövahinkojen torjunnan suorituskyky kasvaa, mikä taas parantaa meriturvallisuutta ja meriympäristön suojelua.

Projektin lopputuloksena syntyvä harjoitustoimintakonsepti on joustava malli, jota voidaan hyödyntää erilaisten harjoitusten suunnittelussa, järjestämisessä ja evaluoinnissa. Projektin aikana konseptia testataan ja arvioidaan esimerkiksi kansainvälisissä table top - ja yhteistoimintaharjoituksissa.

Projekti saa rahoitusta ulkoministeriön Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen rahastosta (IBA) ja sen johtovastuussa on Rajavartiolaitoksen esikunta. Projektin ensimmäinen vaihe toteutetaan 2019−2020.

Meriturvallisuuden harjoitustoimintakonsepti − Opas meripelastuksen ja ympäristövahinkojen torjunnan harjoitustoiminnan järjestämiseen (pdf)

Lisätietoja:

[email protected]

OILSAREX logo    Logo. Ulkoministeriö, utrikesministeriet.