Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa

Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta ilmenee miten Rajavartiolaitos käsittelee henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyä koskevien tarkempien kysymysten osalta voi olla yhteydessä kyseisen henkilörekisterin rekisterinpitäjään tai Rajavartiolaitoksen tietosuojavastaavaan.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus voidaan eräissä tilanteissa evätä tai tarkastusoikeutta rajoittaa. Lisätietoja tarkastusoikeuden rajoituksista on tarkastusoikeuden käyttämistä koskevassa lomakkeessa.

Lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi perustettujen henkilörekisterien osalta tarkastusoikeutta koskeva pyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti Rajavartiolaitoksen tai jonkin sen hallintoyksikön esikunnassa. Esikunta ohjaa tai siirtää pyynnön tarvittaessa tietosuojavaltuutetulle tai muille viranomaisille. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Tarkastusoikeuden toteuttamisen helpottamiseksi on laadittu erillinen lomake. Lomakkeen käyttö ei ole edellytys tarkastusoikeuden toteuttamiselle, vaan pyyntö voidaan esittää kirjallisesti myös muulla asiakirjalla. Pyynnöstä tulee kuitenkin selvitä mihin tietoihin tarkastusoikeutta käytetään. 

Henkilötietojen tarkastuspyyntö -lomake (pdf).

Muiden henkilörekisterien osalta tarkastuspyyntö pyydetään esittämään rekisterinpitäjälle. Lisätietoja rekisterinpitäjästä ja rekisterinpitäjien sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot löydät sivulta Rekisterinpitäjät Rajavartiolaitoksessa.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Tarkastusoikeuden käyttämisestä voidaan kuitenkin periä maksu, mikäli pyynnöt ovat toistuvuudesta tai muusta syystä ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia.

Oikeus oikaista epätarkat tai virheelliset henkilötiedot

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään häntä koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. 

Oikaisemista koskeva perusteltu pyyntö pyydetään esittämään rekisterinpitäjälle. Lisätietoja rekisterinpitäjästä ja rekisterinpitäjien sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot löydät sivulta Rekisterinpitäjät Rajavartiolaitoksessa.

Oikeus tietojen poistamiseen

Jokaisella on eräissä tapauksissa oikeus vaatia rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot. 

Poistamista koskeva perusteltu pyyntö pyydetään esittämään rekisterinpitäjälle. Lisätietoja rekisterinpitäjästä ja rekisterinpitäjien sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot löydät sivulta Rekisterinpitäjät Rajavartiolaitoksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jokaisella on eräissä tapauksissa oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista oikeutta käsittelyn rajoittamisen ei kuitenkaan ole silloin, kun henkilötietoja käsitellään henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain perusteella. 

Käsittelyn rajoittamista koskeva perusteltu pyyntö pyydetään esittämään rekisterinpitäjälle. Lisätietoja rekisterinpitäjästä ja rekisterinpitäjien sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot löydät sivulta Rekisterinpitäjät Rajavartiolaitoksessa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Kun henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella, jokaisella on eräissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisessa muodossa ja saada ne siirretyksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Tietojen siirtämistä koskeva pyyntö pyydetään esittämään rekisterinpitäjälle. Lisätietoja rekisterinpitäjästä ja rekisterinpitäjien sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot löydät sivulta Rekisterinpitäjät Rajavartiolaitoksessa.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Kun henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella, jokaisella on eräissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö pyydetään esittämään rekisterinpitäjälle. Lisätietoja rekisterinpitäjästä ja rekisterinpitäjien sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot löydät sivulta Rekisterinpitäjät Rajavartiolaitoksessa.

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Kun henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella, jokaisella on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta oikeus olla joutumatta pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvan häneen merkittävästi vaikuttavan päätöksen kohteeksi. Rajavartiolaitoksessa ei ole käytössä asetuksessa tarkoitettua automaattista päätöksentekoa.

Oikeuksien käyttäminen tietosuojavaltuutetun välityksellä

Jokaisella on oikeus pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan henkilötietojen ja niiden käsittelyn lainmukaisuus, jos rekisteröidyn tarkastusoikeutta on lykätty, rajoitettu tai evätty tai jos rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta henkilötietojen oikaisemisesta, täydentämisestä, poistamisesta tai niiden käsittelyn rajoittamisesta.

Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta on saatavissa lisää tietoa rekisteröidyn oikeuksista sekä tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: tietosuoja.fi.