Rätten att få uppgifter om behandlingen av personuppgifter inom Gränsbevakningsväsendet

På Gränsbevakningsväsendets webbsidor framgår det hur Gränsbevakningsväsendet behandlar personuppgifter. I mer specifika frågor om behandlingen av personuppgifter kan man kontakta den personuppgiftsansvarige för ifrågavarande personregister eller Gränsbevakningsväsendets dataskyddsombud.

Den registrerades rätt till insyn

Var och en har rätt, utom i vissa undantagsfall, att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har införts i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom eller henne. Rätten för insyn kan i vissa fall vägras eller begränsas. Ytterligare information om begränsningarna finns på blanketten för utövandet av rätten till insyn.

För de personregister som inrättats för de lagstadgade uppgifterna, bör begäran för rätten till insyn framföras personligen hos staben för Gränsbevakningsväsendet eller en förvaltningsenhet. Staben hänvisar eller förflyttar begäran vid behov till dataskyddsombudet eller andra myndigheter. Personen som framför begäran ska styrka sin identitet. För att förenkla utövandet av rätten till insyn har en separat blankett sammanställts. Bruket av blanketten förutsätts inte för utövandet av rätten till insyn. Begäran kan även framföras skriftligt med något annat dokument. Från begäran skall det dock framkomma för vilken information rätten till insyn används.

Begäran om kontroll av personuppgifter-blankett (docx).

För andra personregister skall begäran framföras till den personuppgiftsansvarige. Ytterligare information om den personuppgiftsansvarige samt kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga och dataskyddsombudet hittar du på sidan Personuppgiftsansvariga inom Gränsbevakningsväsendet.

Det är i regel avgiftsfritt att utöva rätten till insyn. Det kan dock drivas in en avgift för att utöva rätten till insyn ifall begäran upprepas eller är av någon annan orsak uppenbart orimliga eller ogrundade.

Rätten att rätta inexakta och felaktiga personuppgifter

Var och en har rätten att kräva den personuppgiftsansvarige att rätta eller komplettera inexakta eller felaktiga personuppgifter. 

En motiverad begäran som gäller rättandet av personuppgifter ska framföras till den personuppgiftsansvarige. Ytterligare information om den personuppgiftsansvarige samt kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga och dataskyddsombudet hittar du på sidan Personuppgiftsansvariga inom Gränsbevakningsväsendet.

Rätten att radera uppgifter

Var och en har i vissa fall rätten att kräva den personuppgiftsansvarige att radera hans eller hennes personuppgifter. 

En motiverad begäran som gäller radering av personuppgifter ska framföras till den personuppgiftsansvarige. Ytterligare information om den personuppgiftsansvarige samt kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga och dataskyddsombudet hittar du på sidan Personuppgiftsansvariga inom Gränsbevakningsväsendet.

Rätten att begränsa behandlingen

Var och en har i vissa fall rätten att kräva den personuppgiftsansvarige att begränsa behandlingen av hans eller hennes personuppgifter. Rätten för att begränsa behandlingen av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen gäller inte då personuppgifterna behandlas enligt lagen för behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet. 

En motiverad begäran som gäller begränsningen av personuppgifter ska framföras till den personuppgiftsansvarige. Ytterligare information om den personuppgiftsansvarige samt kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga och dataskyddsombudet hittar du på sidan Personuppgiftsansvariga inom Gränsbevakningsväsendet.

Rätten att flytta uppgifter mellan system

Då personuppgifter behandlas enligt den allmänna dataskyddsförordningen, har var och en i vissa fall rätt att få de personuppgifter som gäller honom eller henne i en strukturerad, allmänt använd och maskinellt läsbar form och flytta dem över till en annan personuppgiftsansvarig.

Begäran som gäller flyttandet av personuppgifter ska framföras till den personuppgiftsansvarige. Ytterligare information om den personuppgiftsansvarige samt kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga och dataskyddsombudet hittar du på sidan Personuppgiftsansvariga inom Gränsbevakningsväsendet.

Rätten att göra invändning mot behandlingen av uppgifter

Då personuppgifter behandlas enligt den allmänna dataskyddsförordningen, har var och en i vissa fall rätt att göra invändning mot behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.
Begäran som gäller invändning mot behandlingen av personuppgifter ska framföras till den personuppgiftsansvarige. Ytterligare information om den personuppgiftsansvarige samt kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga och dataskyddsombudet hittar du på sidan Personuppgiftsansvariga inom Gränsbevakningsväsendet.

Rätten att inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande

Då personuppgifter behandlas enligt den allmänna dataskyddsförordningen, har var och en, utom i vissa undantagsfall, rätt att inte vara föremål för beslutsfattande som baseras på automatisk behandling och som i väsentlig grad påverkar honom eller henne. Gränsbevakningsväsendet använder inte automatiserad beslutsfattning som avses i förordningen.

Utövande av rätten till insyn via dataombudsmannen

Var och en har rätt att begära dataombudsmannen att kontrollera personuppgifterna och att behandlingen av dem är lagenligt, då den registrerades rätt till insyn har skjutits upp, begränsats eller vägrats, eller om den personuppgiftsansvarige inte godkänner den registrerades begäran att rätta, komplettera, avlägsna eller begräsningen av behandlingen.

Ytterligare information om den registrerades rätter och kontaktuppgifter till dataombudsmannen finns på webbsidan för dataombudsmannen.

Ytterligare information

Ytterligare information om den personuppgiftsansvarige samt kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga och dataskyddsombudet: Personuppgiftsansvariga inom Gränsbevakningsväsendet