Hoppa till innehåll

Sierra Nevada Corporation ska leverera Gränsbevakningsväsendets nya multirolljetplan

Utgivningsdatum 27.6.2024 11.31
Pressmeddelande
Två multirolljetplan i luften.

Gränsbevakningsväsendets Dornier 228 övervakningsflygplan närmar sig slutet av sin livscykel. Planen kommer att ersättas av två moderna multirolljetplan, vars leverantör nu är bestämd. Flygplanen tillverkas av kanadensiska Bombardier och systemintegrationen utförs av amerikanska Sierra Nevada Corporation.

Sierra Nevada Corporation har valts som leverantör av följande övervakningsflygplan för Gränsbevakningsväsendet. Upphandlingen omfattar två flygplanslösningar baserade på Bombardiers Challenger 650 affärsjet, som Sierra Nevada Corporation kommer att modifiera för att passa Gränsbevakningsväsendets operativa behov. Leveransavtalet undertecknades i Helsingfors den 27 juni 2024. Planen kommer att tas i bruk under åren 2026 och 2027.

I slutskedet av anbudstävlan lämnade två Prime-kandidater in bud inom deadline. I utvärderingen av anbuden för MVX-projektet uppfyllde Sierra Nevada Corporations lösning de prestandakrav som ställts av Gränsbevakningsväsendet. Urvalet baserades på leverantörens erfarenhet och påvisade förmåga att genomföra komplexa flygplansmodifikationer, samt förmågan att leverera planen inom deadline.

"De nya övervakningsflygplanen kommer att avsevärt öka Finlands prestation inom gränssäkerhets- och sjösäkerhetsuppgifter, vilket är viktigt i vår svårförutsägbara säkerhetsmiljö", säger generalmajor Matti Sarasmaa, chef för gräns- och sjöavdelningen.

Nu ska projektet gå vidare till produktionsfasen, och ledaren för MVX-projektet, brigadgeneral Jari Tolppanen, är övertygad. "De uppsatta prestationsmålen uppnås inom budgeten. Avtalet är balanserat. Sierra Nevada Corporation är en mycket kapabel och erfaren leverantör av övervakningsflygplan”, säger Tolppanen.

De nya CL650s kommer att målas blå och vita, och kommer att ha registreringsbeteckningarna OH-MVX och OH-MVY.

Modern, kostnadseffektiv prestationsförmåga

Gränsbevakningsväsendets Dornier 228 -övervakningsflygplan kommer att nå slutet av sin livslängd om några år. Med de nya flygplanen som förvärvas nu kommer inte bara DO-planen bytas ut, utan det kommer också att innebära betydande förbättringar av Gränsbevakningsväsendets prestationsförmåga. Med de nya planen blir det en påtaglig förbättring av drifttiden och större transportkapacitet. Dessutom blir planen utrustade med avancerade tekniska system och moderna övervakningssensorer. De nya planen garanterar högklassig prestationsförmåga och är designade för att fungera i många olika uppgifter och förhållanden.

”Gränsbevakningsväsendet kommer att ha en förmåga vars prestanda och breda utbud av sensorer är i toppklass, även i internationell jämförelse. Det är ett multirollplan som är kapabelt att operera inom Gränsbevakningsväsendets krävande uppdragsfält”, säger chefen för MVX-projektet, överstelöjtnant Kenneth Rosenqvist.

Gränsbevakningsväsendets egna specialister utvärderade den utrustning och de system som ska upphandlas i en uttömmande utvärderingsfas 2023. På så sätt har projektet kunnat försäkra sig om att den anskaffade enheten uppfyller kraven och är lämplig för avsedd användning.

Den totala kostnaden för ackvisition är cirka 163 miljoner euro. Riksdagen anslog medel för anskaffning 2023 i budgeten. Finansieringen omfattar två flygplan med sina system, samt utbildning av nödvändig personal, tekniskt stöd för idrifttagning och reservdelar. Anbudsprocessen med dess många olika faser visade att lösningen som erbjuds av Sierra Nevada Corporation var kostnadseffektiv och avancerad.

Palnen tillgängliga för myndighetssamarbete även i fortsättningen

Gränsbevakningsväsendets flygplans viktigaste uppgifter är övervakning av land- och sjögränser, eftersäksök och räddning, identifiering av fartyg som rör sig på Östersjön samt upptäckt av havsmiljöskador och ledning av bekämpningen av dessa. 

Planen stödjer även andra myndigheter i övervakningen av Östersjöns tillstånd och situation och i övervakningen av Finlands territoriella integritet. Försvarsmaktens system och social- och hälsovårdsministeriets patienttransportkapacitet kommer att integreras i planen. Dessutom kan flygplanen också delta i internationellt samarbete.

De nya flygplanen kommer att avsevärt förbättra Finlands gränssäkerhet. Den moderna systemhelheten  är anpassad till Gränsbevakningsväsendets operativa behov och verksamhetsmiljö, samt är anpassningsbart och smidigt. MVX-helheten är en strategisk prestationsförmåga för Gränsbevakningsväsendet och hela det finska samhället under de kommande 30 åren.

Flerfasigt projektet är en kombination av historia och framtid

MVX-projektet startade med förstudier 2019. Projektet fick finansieringsbeslut 2022. Inledningsvis bjöds nio leverantörer in till anbudstävlan. Allt eftersom projektet fortskred minskades antalet kandidater från nio till fyra baserat på de preliminära lösningar som erbjöds. Gränsbevakningsväsendet och dess specialister utvärderade de erbjudna lösningarna och systemen och utifrån resultatet bjöds två leverantörer in till slutskedet av anbudstävlan. Efter den sista förhandlingsfasen och övergripande övervägande valdes Sierra Nevada Corporation som planleverantör.

Gränsbevakningsväsendets flygplan har genom åren nästan undantagslöst registrerats i alfabetisk ordning. Det första övervakningsflygplanet, VL Sääski II, fick registreringsbeteckningen OH-MVA. De nuvarande Dornier planen har beteckningarna OH-MVN och OH-MVO. Eftersom de nya jetdrivna Challenger-planen representerar ett stort steg framåt och en ny era inom Gränsbevakningsväsendets flygverksamhet, har man också beslutat att ta ett större steg framåt gällande registreringsbeteckningarna. Därför kommer det första nya planet som tas i bruk ha beteckningen OH-MVX och dess systerplan OH-MVY.

Ytterligare information: Chef av enheten, överstelöjtnant Kenneth Rosenqvist, [email protected], 0295 420 000 (växel). 

Gränsbevakningsväsendet MVX-projektet Raja – pressmeddelande