Hoppa till innehåll

Byggandet av piloten av östgränsens hinderstängsel har påbörjats i Imatra

Utgivningsdatum 28.2.2023 12.04
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendet arrangerar en presskonferens om hinderstängselprojektet i Pelkola den 14 april 2023. Vid sammankomsten har man möjlighet att bekanta sig med hinderstängslets byggarbetsplats.

Gränsbevakningsväsendet inledde verkställandet av östgränsens hinderstängselprojekt i slutet av år 2022. Finansiering har beviljats för både projektets pilotfas och för genomförandet av de viktigaste målområdena. I Pelkola i Imatra har man påbörjat byggandet av det cirka tre kilometer långa pilotstängslet på varsin sida om Imatra gränsövergångsställe. Arbetet i terrängen börjar idag den 28 februari 2023 med röjning av träden. I mars inleds byggandet av vägen och uppförandet av stängslet och därefter påbörjas byggandet av det tekniska övervakningssystemet. Målsättningen är att pilotstängslet är färdigt i slutet av juni.

Utöver Pelkola kommer ett cirka 300 meter långt hinderstängsel byggas på garnisonsområdet i Immola under pilotprojektet. Detta blir en del av Gräns- och sjöbevakningsskolans utbildningsmiljö och det utnyttjas även som testområde för övervakningstekniken.

Planering av de viktigaste målområdena är igång

Gränsbevakningsväsendet utarbetar samtidigt en genomförandeplan för de områden som fastställts som viktigaste och där byggandet sker under åren 2023–2025. Dessa målområden omfattar gränsövergångsställena och närliggande områden samt andra områden som definierats som viktiga. Med den beviljade finansieringen planeras och byggs sammanlagt cirka 70 kilometer av hinderstängsel. Av detta har 55 kilometer planerats att byggas i sydöstra Finland, sju kilometer i Norra Karelen samt fem kilometer i både Kajanaland och Lappland. 

Markägarna betalas ersättning för bestående men

Man har varit i kontakt med markägarna under planeringsfasen av pilotprojektet som påbörjades i Pelkola. Man har fört diskussioner med markägarna om genomförandet samt om hur projektet fortskrider och man har varit i samråd med dem innan beslutet om byggandet fattades. Gränsbevakningsväsendet betalar markägarna engångsersättning för bestående skada och bestående men som orsakats av byggandet av hinderstängslet efter att byggandet har slutförts. Priset som definieras med hjälp av summavärdemetoden har planerats att användas vid fastställandet av ersättningen med en höjning på fem procent. Det har planerats att en dröjsmålsränta betalas på ersättningen för tidsperioden från att menet uppstod till att beslutet om ersättningen fattades. Man kommer att vara i samråd med markägarna innan beslutet om ersättningen fattas. Skattemyndigheten har utfärdat riktlinjer för ersättningens beskattning.

Utöver stängslet byggs en väg

Bredvid stängslet som byggs kommer att byggas en väg för att underlätta gränspatrullernas rörlighet och underhållsarbete. En öppning röjs bredvid stängslet för att möjliggöra teknisk övervakning och minimera skador orsakade av fallande träd. Öppningen är cirka 10 meter bred. Portar har planerats i stängslet både vid gränsövergångsställena och vid terränggränsen för att möjliggöra såväl gränspatrullernas som djurens rörlighet. På de viktigaste målområdena installeras belysning och högtalare. En miljöutredning har utarbetats av stängslet, och målet är att skada miljön så lite som möjligt. Sydöstra Finlands NTM-central fattar beslut om en faktisk miljökonsekvensbedömning (MKB) ska utarbetas av hinderstängslet.

Presskonferens i Pelkola

Gränsbevakningsväsendet arrangerar en mediedag vid Pelkola gränsbevakningsstation den 14 april 2023, där man ger ytterligare information om inledandet av byggandet samt om hur projektet fortskrider. Medier har möjlighet att delta via separat inbjudan och anmälan. I sammankomsten har man också möjlighet att bekanta sig med hinderstängslets byggarbetsplats i Pelkola.

Ytterligare information ges av projektchef Ismo Kurki, e-post: ismo.kurki(at)raja.fi, telefon: 0295 420 411.

Projektsida

Östgränsens hinderstängsel har en egen sida på vår hemsida, där vi uppdaterar hur projektet fortskrider: Östgränsens hinderstängsel | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Tidigare meddelanden

Piloten av östgränsens hinderstängsel ska byggas i Imatra | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Gränsbevakningsväsendets plan för östgränsens stängsel har blivit färdig | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Pilotprojektet av östgränsens hinder inleds | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

 

Raja – pressmeddelande Östgränsens hinderstängsel