Pävitetty 25.2.2022

1. Rekisterin nimi

Meripelastusrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Rajavartiolaitoksen esikunta
Vilhonvuorenkatu 6
00500 Helsinki
puhelinvaihde 0295 420 000
[email protected]

PL 3
00130 Helsinki

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Komentajakapteeni Maija Laukka
Rajavartiolaitoksen esikunta
puh. 029 542 1113
[email protected]

4. Rekisterinpitäjän tieto-suojavastaava

Ylitarkastaja Sami Piispanen
Rajavartiolaitoksen esikunta
puh. 029 542 1000
[email protected]

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 • Meripelastuslaki (1145/2001) 12 §–20 §.
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ((EU) 2016/679) (yleinen tietosuoja-asetus)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Rajavartiolaki (578/2005)
 • Laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa (639/2019)

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Meripelastustoimen tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi sekä vaaratilannetta koskevien tapahtumien ja siihen liittyvien etsintä- ja pelastustoimenpiteiden jälkikäteiseksi selvittämiseksi Rajavartiolaitoksen esikunta (rekisterinpitäjä) pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla valtakunnallista meripelastusrekisteriä vaaratilanteiden varalta laatimistaan toimintasuunnitelmista sekä vastaanottamistaan hätäilmoituksista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä.

7. Tietolähteet

Alkutiedot tulevat pääsääntöisesti hädässä olijalta tai hätäilmoituksen tekijältä. Tiedot voivat tulla puhelimitse, radiolla tai teknisen järjestelmän kautta. Tämän jälkeen tietoja kerätään muista meripelastuslain mahdollistamista tietolähteistä ja meripelastusyksiköistä.

Viranomaisrekistereistä saadaan henkilötietojen päivityksessä tarvittavia tietoja.

A. Manuaalinen aineisto:

 • erilaiset raportit (mm. tapahtuman koosteraportti tulostettuna)
 • toimenpideluettelot (meripelastustapahtuman tietojärjestelmän tuloste, joka arkistoidaan)
 • erilliset sanomat kuten telefaxit ja sähköpostit
 • tiedotteet
 • ääni-, kuva- ja videomateriaalia
 • kohteen rekisteritietoja (esim. L´loyds tai venerekisteri)
 • mahdolliset virka-apupyynnöt.

B.  Sähköisessä muodossa oleva aineisto:

Järjestelmäliitoksia:

 • Ulkonet-liitoksen kautta turvallisuusviranomaisten rekistereistä
  • alus- ja venerekisteri
  • kalastusalusrekisteri
  • yksiköiden tila- ja paikkatiedot
  • 112 Suomi -sovellus
  • DNA, ELISA ja TELIA asiakastieto- ja matkapuhelinpaikannuspalvelu
  • teleoperaattoreiden rekisteri
  • Kansallinen hätälähetinrekisteri
  • Meritilannekuva
  • PORTTI-käyttöoikeudet
  • Cospas-Sarsat-hälytystiedot
  • Ilmatieteen laitoksen sää- ja varoituspalvelut
  • viranomaisten turvakartta 
  • lokituspalvelut
  • puhelinvaihde- ja äänentallennusjärjestelmä
  • raportit
  • tapahtuman koosteraportti.

Meripelastusrekisterin tiedot:

Meripelastusrekisteriin voidaan tallettaa meripelastustoimen toimintavalmiuden ylläpitämiseksi meripelastustoimen tehtävien hoitamiseen varautuneiden henkilöiden valmius-, tunniste- ja yhteystiedot sekä merenkulun, ilmailun ja henkilökohtaisten hätälähettimien tunnistetiedot ja haltijoiden ilmoittamat yhteystiedot onnettomuuksien varalta.

Meripelastusrekisteriin voidaan tallettaa seuraavat hätäilmoituksen tekemiseen ja vastaanottamiseen liittyvät tiedot:

 • Hätäilmoituksen tekijän yksilöimiseksi tiedot hänen nimestään, henkilötunnuksestaan tai syntymäajastaan, syntymäpaikastaan ja -maastaan, sukupuolestaan, kansalaisuudestaan tai kansallisuudestaan sekä muut tunniste- ja yhteystiedot
 • Hätäilmoituksen tekoaika ja -tapa
 • Hätäilmoitusta koskevat liittymän tunnistamistiedot ja matkaviestimen sijaintitiedot sekä tiedot liittymän tilaajasta, käyttäjästä ja asennusosoitteesta
 • Hätäilmoituksen vastaanottajan nimi sekä muut tunniste- ja yhteystiedot.

Meripelastusrekisteriin voidaan tallettaa vaaratilanteen johdosta seuraavat tiedot:

 • Hätäilmoituksen kohteena olevan tai vaaratilanteesta pelastetun henkilön yksilöimiseksi tiedot hänen nimestään, henkilötunnuksestaan tai syntymäajastaan, syntymäpaikastaan ja -maastaan, sukupuolestaan, kansalaisuudestaan tai kansallisuudestaan sekä muut tunniste- ja yhteystiedot
 • Tiedot henkilön terveydentilasta, jos tiedoilla voidaan olettaa olevan merkitystä etsintä- ja pelastustoimenpiteiden tarkoituksenmukaiselle suorittamiselle
 • Tiedot vaaratilanteesta pelastetulle henkilölle suoritetuista hoitotoimenpiteistä
 • Muut tiedot hätäilmoituksen johdosta tai vaaratilanteessa suoritetuista toimenpiteistä.

Hätäilmoituksen nauhoite tai vastaava tekninen tallenne saadaan säilyttää rekisteritietojen yhteydessä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja käyttö

Meripelastustapahtumaa koskevia tietoja, ei kuitenkaan matkaviestimen sijaintitietoja eikä muita henkilötietoja kuin alusten ja ilma-alusten tunnistenumeroita, voidaan käsitellä salassapitosäännösten estämättä myös eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 1052/2013 ja (EU) 2016/1624 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1896 25 artiklassa tarkoitetun kansallisen tilannekuvan tuottamiseksi ja ylläpitämiseksi, jos tapahtumalla on liityntä rajaturvallisuuteen.

Meripelastusrekisterin tietojen käsittelystä muuhun kuin niiden alkuperäiseen käsittelytarkoitukseen säädetään lisäksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain 16 §:ssä.

Henkilötietojen luovuttaminen:

Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 17 a §:n mukaan Rajavartiolaitoksen henkilöstöön kuuluvan virkamiehen vaitiolovelvollisuus ei estä tiedon antamista viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle, jolla säädetyn tehtävänsä vuoksi on tarve saada tieto muuten salassa pidettävästä seikasta taikka henkilön luotettavuudesta tai sopivuudesta tehtävään. Tietojen luovuttamisesta turvallisuuden kannalta merkittävään tehtävään pyrkivään tai siinä olevan henkilön luotettavuuden varmistamiseksi säädetään erikseen laissa.

Edellä mainitun lisäksi Rajavartiolaitos voi luovuttaa henkilötietoja teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojoukkona siten kuin henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetussa laissa tai muualla laissa säädetään.

Rajavartiolaitoksella on oikeus luovuttaa meripelastusrekisterin tietoja myös kansainvälisessä yhteistoiminnassa. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta tai siirretä säännönmukaisesti muihin maihin.
Meripelastusrekisterin tietojen luovuttamisesta päättää rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjän tähän tehtävään määräämä muu Rajavartiolaitoksen hallintoyksikkö, jos luovuttaminen tapahtuu teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojoukkona tai jos kysymys on muiden kuin yksittäisten tietojen luovuttamisesta ulkomaille.

9. Rekisterin laatu ja suojauksen periaatteet

Rekisteri on Rajavartiolaitoksen valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä tietojärjestelmä, jonka luvaton käyttö on estetty tietoteknisin ratkaisuin. Käyttäjällä on tehtävässään rekisterinpitäjän ohjeiden mukaan myönnetty henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Meripelastusrekisterin sähköiset tiedot on rekisteröity MEPE-järjestelmään. Hätäilmoituksen nauhoitteet ja vastaavat tekniset tallenteet säilytetään erillisellä tietojärjestelmällä meripelastuksen johtokeskuksissa.

Meripelastusrekisterin paperiset asiakirjat säilytetään kulunvalvonnalla rajoitetuissa tiloissa.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötieto tulee poistaa meripelastusrekisteristä, kun sen säilyttämistä ei meripelastuslain 12 §:ssä säädetyn rekisteröinnin tarkoituksen kannalta enää voida pitää tarpeellisena. Muu kuin meripelastustoimen toimintavalmiuden ylläpitämiseen liittyvä henkilötieto tulee kuitenkin poistaa rekisteristä viimeistään kymmenen vuoden kuluttua tapahtumasta.

Rajavartiolaitoksen on tarkastettava meripelastusrekisterissä olevien tietojen tarpeellisuus viimeistään kahden vuoden kuluttua tietojen tallettamisesta rekisteriin. 

Virheelliseksi todettu tieto on merkittävä virheelliseksi. Tiedon saa säilyttää korjatun tiedon yhteydessä, jos se on tarpeen rekisteröidyn, muun asianosaisen tai Rajavartiolaitoksen henkilöstöön kuuluvan oikeuksien turvaamiseksi. Tällaista tietoa saa käyttää ainoastaan mainitussa oikeuksien turvaamisen tarkoituksessa. Virheelliseksi todettu tieto on poistettava heti, kun tiedon säilyttäminen ei oikeuksien turvaamiseksi ole enää tarpeen.

11. Tietojen julkisuus

Meripelastusrekisterin tietoaineistot ovat salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1 momentin 5, 8, 25 ja 31 kohta). Tietoaineistot eivät ole saatavilla avoimen teknisen rajapinnan avulla.

12. Tarkastusoikeus

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyn oikeuksia voidaan rajoittaa, jos se rekisteröidyn oikeudet huomioon ottaen on oikeasuhtaista ja välttämätöntä.

Tietosuojalain 34 §:n mukaan rekisteröidyllä ei ole oikeutta tutustua hänestä kerättyihin tietoihin, jos:

 1. tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa kansallista turvallisuutta, puolustusta tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta taikka haitata rikosten ehkäisemistä tai selvittämistä
 2. tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka rekisteröidyn tai jonkun muun oikeuk-sille; tai
 3. henkilötietoja käytetään valvonta- ja tarkastustehtävissä ja tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä Suomen tai Euroopan unionin tärkeän taloudellisen tai rahoituksellisen edun turvaamiseksi.

Jos vain osa rekisteröityä koskevista tiedoista on sellaisia, että ne edellä mainitun mukaan jäävät tutustumisoikeuden ulkopuolelle, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää muut häntä koskevat tiedot.

Rekisteröidylle on ilmoitettava rajoituksen syyt, ellei tämä vaaranna rajoituksen tarkoitusta.

Jos rekisteröidyllä ei ole oikeutta tutustua hänestä kerättyihin tietoihin, edellä tarkoitetut tiedot on annettava tietosuojavaltuutetulle rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä tietosuojavaltuutetun välityksellä säädetään tietosuojalain 21 §:ssä. Oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö on esitettävä tietosuojavaltuutetulle tai rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjälle tai muulle viranomaiselle esitetty pyyntö on toimitettava viipymättä tietosuojavaltuutetulle.

Asian saattaminen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi

Tarkastusoikeuteen ja virheen oikaisuun liittyvän viranomaisen kielteisen päätöksen rekisteröity voi saattaa tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi tälle osoitetulla kirjeellä.

Osoite:
Tietosuojavaltuutettu
PL 800
00531 HELSINKI

Käyntiosoite:
Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki

13. Tarkastusoikeuden toteuttamistapa

Rekisteröidyn on tarkastusoikeutta käyttäessään esitettävä tätä tarkoittava pyyntö henkilökohtaisesti rajavartioston tai merivartioston esikunnassa tai rekisterinpitäjän luona ja todistettava henkilöllisyytensä. 

Tarkastusoikeuden toteuttamisen helpottamiseksi on laadittu erillinen lomake. Lomakkeen käyttö ei ole ehdoton edellytys tarkastusoikeuden toteuttamiselle, pyyntö voidaan esittää myös kirjallisesti muulla asiakirjalla.

Tiedot tarkastamista varten antaa rekisterinpitäjä tai sen tehtävään määräämä rekisteriasioita hoitava henkilö, joka varaa rekisteröidylle tilaisuuden tutustua tietoihinsa. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

Tarkastusoikeuden käyttämiseen liittyvät tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko:

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimitta-misesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Mahdollisesti määrättävä tietojen tarkastamisesta perittävä maksu määräytyy maksuperustelain (150/1992) ja sen nojalla annetun sisäministeriön asetuksen perusteella.

14. Oikeus tietojen oikaisemiseen tai täydentämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Tietosuoja-asetuksen 18 artiklaa rekisteröidyn oikeudesta käsittelyn rajoittamiseen ei sovelleta meripelastusrekisterin tietojen käsittelyyn (henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain 52 §).

16. Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity haluaa tehdä ilmoituksen henkilötietojensa käsittelyä koskevasta ongelmasta, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan/tietosuojavastaavaan.

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietojensa käsittelystä myös valvontaviranomaisille. Suomessa valvontaviranomaisena toimi tietosuojavaltuutettu (tietosuoja.fi).

17. Tietosuojaselosteen saatavilla pito

Tietosuojaseloste pidetään jokaisen saatavilla rekisterinpitäjän toimipaikassa ja jokaisessa hallintoyksikössä.

Tietosuojaseloste on myös nähtävissä Rajavartiolaitoksen julkisessa tietoverkossa (raja.fi).