Uppdaterad 25.2.2022

1. Registrets namn

Sjöräddningsregister

2. Personuppgiftsansvarig

Staben för gränsbevakningsväsendet
Vilhelmsbergsgatan 6
00500 Helsingfors
TFN 0295 420 000 /VÄXEL
[email protected]

PB 3
00130 Helsingfors

3. Kontaktperson i frågor som gäller registret

Komendörkapten Maija Laukka
Staben för Gränsbevakningsväsendet
tfn 029542 1113
[email protected]

4. Den personuppgiftsansvariges personuppgiftsombud

Överinspektör Sami Piispanen
Staben för Gränsbevakningsväsendet
tfn 029542 1000
[email protected]

5. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

 • Sjöräddningslagen (1145/2001) 12–20 §.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning)
  Dataskyddslag (1050/2018)
 • Gränsbevakningslag (578/2005)
 • Lag om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (639/2019)

6. Syftet med behandlingen av personuppgifter

I syfte att på ett ändamålsenligt sätt kunna sköta uppgifterna inom sjöräddningstjänsten samt i efterhand utreda händelser i kritiska lägen och efterspanings- och räddningsåtgärder i anslutning till dessa, för staben för Gränsbevakningsväsendet (personuppgiftsansvarig) med hjälp av automatisk databehandling ett riksomfattande sjöräddningsregister över sina handlingsplaner för kritiska lägen samt mottagna nödmeddelanden och de åtgärder som vidtagits med anledning av dem.

7. Informationskällor

De inledande uppgifterna kommer i regel från den nödställda eller den som gjort nödmeddelandet. Uppgifterna kan komma in per telefon, radio eller via det tekniska systemet. Därefter samlas uppgifter in från andra informationskällor enligt sjöräddningslagen och sjöräddningsenheter.

Myndighetsregistren ger de uppgifter som behövs för uppdateringen av personuppgifter.

A. Manuellt material:

 • olika rapporter (bl.a. sammandragsrapport över händelsen utskriven)
 • åtgärdsförteckningar (sjöräddningsuppdraget som skrivs ut från informationssystemet och som arkiveras)
 • separata meddelanden såsom telefax och e-post
 • meddelanden
 • ljud-, bild- och videomaterial
 • objektets registeruppgifter (t.ex. L’loyds eller båtregistret)
 • eventuella begäran om handräckning.

B. Material i elektronisk form:

systemkopplingar:

 • via Ulkonet-kopplingen från säkerhetsmyndigheternas register
  • fartygs- och båtregister
  • fiskefartygsregister 
  • enheternas status- och lokaliseringsuppgifter 
  • applikationen 112 Finland 
  • DNA:s, Elisas och Telias tjänster för kunduppgifter och positionsbestämning av mobiltelefoner
  • teleoperatörernas register
  • Nationella registret över automatiska nödradiosändare 
  • Lägesbild av havet
  • PORTTI-användarrättigheter
  • Cospas-Sarsat-larmuppgifter
  • Meteorologiska institutets väder- och varningstjänster
  • myndigheternas säkerhetskarta 
  • loggningstjänster
  • telefonväxel och ljudupptagningssystem
  • rapporter
  • händelsens sammandragsrapport.

Uppgifter i sjöräddningsregistret

I syfte att upprätthålla sjöräddningstjänstens aktionsberedskap kan i sjöräddningsregistret föras in beredskaps-, identifierings- och kontaktuppgifter för personer som är beredda att sköta uppgifter inom sjöräddningstjänsten samt identifieringsuppgifter för sjöfarten, luftfarten och personliga nödsändare och de kontaktuppgifter innehavarna har uppgett för olyckor.

I sjöräddningsregistret kan följande uppgifter föras in om lämnandet och mottagandet av ett nödmeddelande:

 • namn, personbeteckning eller födelsetid, födelseort och födelseland, kön, medborgarskap eller nationalitet samt andra identifierings- och kontaktuppgifter för identifiering av den person som lämnat ett nödmeddelande
 • tiden och sättet för nödmeddelandet
 • i anslutning till ett nödmeddelande identifieringsuppgifter för anslutningen och uppgifter om mobilteleapparatens läge samt uppgifter om anslutningens abonnent och användare samt installeringsadress
 • namn och andra identifierings- och kontaktuppgifter för mottagaren av nödmeddelandet.

Med anledning av ett kritiskt läge kan följande uppgifter föras in i sjöräddningsregistret:

 • namn, personbeteckning eller födelsetid, födelseort och födelseland, kön, medborgarskap eller nationalitet samt andra identifierings- och kontaktuppgifter för identifiering av den person som är föremål för ett nödmeddelande eller har räddats ur ett kritiskt läge
 • uppgifter om hälsotillståndet för en person, om uppgifterna kan antas vara av betydelse för att efterspanings- och räddningsåtgärderna skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt
 • uppgifter om de vårdåtgärder som vidtagits i fråga om en person som räddats ur ett kritiskt läge
 • övriga uppgifter om åtgärder som vidtagits med anledning av ett nödmeddelande eller i ett kritiskt läge.

En bandupptagning eller annan motsvarande teknisk upptagning av nöd-meddelandet får förvaras i anslutning till registeruppgifterna..

8. Normalt utlämnande och användning av uppgifter

Uppgifter om sjöräddning, dock inte uppgifter om mobilteleapparatens läge eller andra personuppgifter än fartygens och luftfartygens identifieringsnummer, kan trots sekretessbestämmelserna behandlas också för att producera och upprätthålla en nationell lägesbild som avses i artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1896 om upphävande av förordningarna och (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624, om händelsen har en anknytning till säkerheten.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i sjöräddningsregistret för andra ändamål än deras ursprungliga ändamål finns dessutom i 16 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet.

Utlämnande av personuppgifter:

Enligt 17 a § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning hindrar inte tystnadsplikten för tjänstemän som hör till Gränsbevakningsväsendets personal att information lämnas ut till myndigheter och sammanslutningar som sköter offentliga uppdrag och som på grund av sina lagstadgade uppgifter behöver information om omständigheter som annars är sekretessbelagda eller om en persons tillförlitlighet eller lämplighet för ett uppdrag. För utlämnande av information som behövs för att kontrollera tillförlitligheten hos en person som söker sig till eller har en ur säkerhetssynpunkt viktig uppgift gäller vad som särskilt föreskrivs i lag.

Utöver det som nämns ovan får Gränsbevakningsväsendet genom en teknisk anslutning eller som en datamängd lämna ut personuppgifter på det sätt som föreskrivs i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet eller i annan lagstiftning.

Gränsbevakningsväsendet har rätt att lämna ut uppgifter ur sjöräddningsregistret också i internationellt samarbete. Uppgifter lämnas dock inte ut eller överförs normalt till andra länder.

Beslut om utlämnande av uppgifter ur sjöräddningsregistret fattas av den personuppgiftsansvarige eller någon annan förvaltningsenhet vid Gränsbevakningsväsendet som den personuppgiftsansvarige förordnat för uppgiften, om utlämnandet sker med hjälp av en teknisk anslutning eller som en datamängd eller om det är fråga om utlämnande av andra än enskilda uppgifter till utlandet.

9. Registrets kvalitet och skyddsprinciper

Registret är ett permanent informationssystem som är avsett för Gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk och upprätthålls med hjälp av automatisk databehandling och vars olovliga användning har förhindrats genom datatekniska lösningar. Användaren har i sin uppgift ett personligt användarnamn och lösenord som beviljats i enlighet med den personuppgiftsansvariges anvisningar.

Sjöräddningsregistrets elektroniska uppgifter är registrerade i MEPE-systemet. Inspelningar av nödmeddelanden och motsvarande tekniska upptagningar förvaras i ett separat datasystem vid sjöräddningens ledningscentraler.

Sjöräddningsregistrets pappershandlingar förvaras i lokaler som är begränsade med passerkontroll.

10. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

En personuppgift skall utplånas ur sjöräddningsregistret, när det med tanke på registreringens syfte enligt 12 § i sjöräddningslagen inte längre kan anses nödvändigt att förvara uppgiften. Andra personuppgifter än sådana som har samband med upprätthållandet av sjöräddningstjänstens aktionsberedskap skall likväl utplånas ur registret senast tio år efter händelsen i fråga.

Senast två år efter det att en uppgift har införts i sjöräddningsregistret ska gränsbevakningsväsendet kontrollera om uppgifter behöver bevaras.

En uppgift som konstaterats vara felaktig skall förses med anteckning om att den är felaktig. Uppgiften får förvaras i samband med den korrigerade uppgiften, om det är nödvändigt för att trygga rättigheterna för den registrerade, någon annan part eller en person som hör till Gränsbevakningsväsendets personal. En sådan uppgift får användas endast i syfte att trygga dessa rättigheter. En uppgift som konstaterats vara felaktig ska utplånas genast när den inte längre behövs för att trygga rättigheterna.

11. Uppgifternas offentlighet

Sjöräddningsregistrets datamaterial är sekretessbelagda (24 § 1 mom. 5, 8, 25 och 31 punkterna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)). Datamaterialet är inte tillgängligt med hjälp av ett öppet tekniskt gränssnitt.

12. Rätt till insyn

Var och en har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att, sedan de meddelat de fakta som behövs för att söka en uppgift, få veta vilka uppgifter om dem som har registrerats i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om dem.

Den registrerades rättigheter kan dock begränsas om det med beaktande av den registrerades rättigheter är en proportionell och nödvändig åtgärd.

Enligt 34 § i dataskyddslagen har den registrerade inte rätt att få tillgång till uppgifter som samlats in om honom eller henne, om:

 1. lämnandet av informationen kan skada den nationella säkerheten, försvaret eller allmän ordning och säkerhet eller försvåra förebyggande eller utredning av brott
 2. ämnandet av informationen kan medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård eller för den registrerades eller någon annans rättigheter, eller
 3. personuppgifterna används för tillsyns- och kontrolluppgifter och det för att trygga ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse för Finland eller Europeiska unionen är nödvändigt att informationen inte lämnas.

Om endast en del av de uppgifter som gäller den registrerade är sådana att de enligt det ovan nämnda inte omfattas av rätten till tillgång, har den registrerade rätt att få tillgång till de övriga uppgifter som rör honom eller henne.

Den registrerade ska underrättas om orsakerna till begränsningen, om detta inte äventyrar syftet med begränsningen.

Om den registrerade inte har rätt att bekanta sig med uppgifter som samlats in om honom eller henne, ska uppgifterna lämnas till dataombudsmannen på begäran av den registrerade.

I 21 § i dataskyddslagen föreskrivs det om utövande av den registrerades rättigheter via dataombudsmannen. En begäran om utövning av rättigheterna ska lämnas till dataombudsmannen eller den personuppgiftsansvarige. En begäran som lämnats till den personuppgiftsansvarige eller en annan myndighet ska utan dröjsmål sändas till dataombudsmannen.

Överföring av ett ärende till dataombudsmannen för avgörande

Den registrerade kan föra ett negativt beslut av en myndighet som gäller rätten till insyn och rättelse av ett fel till dataombudsmannen för avgörande genom ett brev som riktas till denne.

Adress:     

Dataombudsmannen
PB 800
00531 HELSINGFORS

Besöksadress:
Fågelviksgränden 4
00530 Helsingfors

13. Hur rätten till insyn tillgodoses

Den registrerade ska vid utövande av rätten till insyn framställa sin begäran om insyn personligen vid gränsbevakningssektionens eller sjöbevakningssektionens stab eller hos den personuppgiftsansvarige och styrka sin identitet. 

En separat blankett har utarbetats för att underlätta tillgodoseendet av rätten till insyn. Användning av blanketten är inte en absolut förutsättning för tillgodoseendet av rätten till insyn. Begäran kan också framställas skriftligt med en annan handling.

Den personuppgiftsansvarige eller en av den personuppgiftsansvarige utsedd person som sköter registerärenden lämnar ut uppgifterna som behövs för granskningen och ger den registrerade möjlighet att bekanta sig med sina uppgifter. Uppgifterna ges på begäran skriftligt. 

Uppgifterna och åtgärderna med anknytning till utövandet av rätten till insyn är avgiftsfria.

Om begäranden från en registrerad är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen

a) ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller

b) vägra att tillmötesgå begäran.

Det åligger den personuppgiftsansvarige att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

En möjlig avgift som debiteras för granskning av uppgifter fastställs enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och inrikesministeriets förordning som utfärdats med stöd av lagen.

14. Rätt till rättelse eller komplettering av uppgifter

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

15. Rätt till begränsning av behandling

Artikel 18 i dataskyddsförordningen om den registrerades rätt att begränsa behandlingen av uppgifter i sjöräddningsregistret tillämpas inte (52 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet).

16. Anmälan om behandling av personuppgifter och rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Om den registrerade vill anmäla ett problem med anknytning till behandlingen av den registrerades personuppgifter ska han eller hon i första hand kontakta den personuppgiftsansvariges representant/dataskyddsombudet. Den registrerade har också rätt att lämna in klagomål om behandlingen av sina uppgifter till en tillsynsmyndighet. I Finland är dataombudsmannen tillsynsmyndighet (tietosuoja.fi).

17. Dataskyddsbeskrivningens tillgänglighet

Dataskyddsbeskrivningen hålls tillgänglig för alla vid den personuppgiftsansvariges verksamhetsställe och vid varje förvaltningsenhet. 

Dataskyddsbeskrivningen kan också läsas i Gränsbevakningsväsendets offentliga datanät (raja.fi).